Автори

Олена Миколаївна Косарук
ВНТУ, кафедра ІНВ
Борис Іванович Мокін
Вінницький національний технічний університет
Олександр Борисович Мокін
Вінницький національний технічний університет

ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ

Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 232 с.

Анотація

У монографії представлені результати дослідження по розробленню і впровадженню в університетську практику концепції інтеграції навчання студентів інженерних спеціальностей з виробництвом як варіанту реалізації ідеології дуальної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня готовності випускників закладів вищої технічної освіти до виконання інженерних обов’язків на підприємствах, на яких вони працюватимуть після закінчення навчання у ЗВО.

Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад закладів вищої технічної освіти та студентів, що навчаються у цих закладах, а також аспірантів, що спеціалізуються на розв’язанні задач підвищення якості професійної підготовки студентів ТЗВО.

Завантаження

Дані про кількість завантажень поки що недоступні.

Посилання

1. Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині : монографія / Абашкіна Н. В. – К. : Вища школа, 1998. – 207 с.
2. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. заведений. / Абдуллина О. А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
3. Акимова М. К. Диагностика умственного развития детей : научное издание / М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.
4. Алексюк А. М. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.
5. Аляб’єва С. С. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми та державний інструментарій їх вирішення / С. С. Аляб’єва, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2014. – № 1. – С. 128–134.
6. Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития / Андреев В. И. ; ред. И. В. Андреев. – [2-е изд.]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 600 с.
7. Бабанский Ю. К. Педагогика / Бабанский Ю. К. – М. : Знание, 1982. – 416 с.
8. Бабанский Ю. К. Педагогика : учеб. пособие для пед. ин-тов / под ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Просвещение, 1983. – 608 с.
9. Баран Л. М. Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України : монографія / Л. М. Баран та ін. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. – 232 с.
10. Бартош П. Освіта в Китаї / П. Бартош, Л. Бартош // Соціальний педагог. – 2010. – № 12. – С. 54–58.
11. Бирка М. Ф. Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. Ф. Бирка. – Київ, 2010. – 19 с.
12. Бідюк Н. М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бідюк Наталя Михайлівна. – К., 2001. – 179 с.
13. Біла О. Г. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін студ. магістратури / Біла О. Г. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – 95 с.
14. Богданова Н. М. Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді / Н. М. Богданова, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2014. – № 2. – С. 115–119.
15. Бондаренко С. В. Формування професійних інтересів у студентів під час виробничої практики / С. В. Бондаренко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2011. – № 32–33. – С. 261–264.
16. Бочаров Б. П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности / Б. П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – 2003. – № 2. – С. 41–63.
17. Будагянц Г. М. Педагогічні умови формування екологічної компетентності інженерів у галузі енергетики / Г. М. Будагянц // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2009. – № 24–25. – С. 318–323.
18. Булига Ю. В. Сформованість емоційного інтелекту як запорук успішної професійної діяльності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей [Електронний ресурс] / Ю. В. Булига, О. М. Косарук, І. Л. Медяна // XLVІІІ Науково-технічна конференція Інституту інтеграції навчання з виробництвом. – URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv2019/paper/ view/7233/6061.
19. Бутко М. П. Виробничий менеджмент : підручник для ВНЗ (затв. МОН України) / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін. ; за ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 424 с.
20. Вайнтрауб М. Сучасні технології формування якісної підготовки майбутніх фахівців / М. Вайнтрауб // Гуманіт. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» : наук.-теор. зб. – 2010. – Вип. 19. – С. 24–29.
21. Вайнтрауб М. Упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ / М. Вайнтрауб // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 2010. – № 1–2. – С. 91–97.
22. Вайсбург А. А. Формирование у учащихся ПТУ устойчивого интереса к избранной профессии / А. А. Вайсбург, А. А. Газеев, И. Д. Жданов и др. ; под. ред. А. А. Вайсбурга. – М. : Высш. шк., 1989. – 207 с.
23. Василенко Н. В. Мотивація у професійному навчанні майбутніх вчителів технологій / Н. В. Василенко, О. Г. Видра // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2014. – № 117. – С. 90–92.
24. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика. Лекции для студентов инженерно-педагогических специальностей вузов / Васильев И. Б. – Харьков : УИПА, 2000. – 124 с.
25. Васильев Ю. П. Внутрифирменное управление в США / Васильев Ю. П. – М. : Мысль, 1970. – 404 с.
26. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
27. Вірна Ж. П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень (для діагностики усвідомлення професійного образу) / Ж. П. Вірна // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 3. – С. 21–23.
28. Вітвицька С. С. Термінологічна система педагогіки вищої школи – основа формування, поглиблення, збагачення педагогічних знань студентів магістратури // Професійна педагогічна освіта : становлення і розвиток педагогічного знання / за ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 107–139.
29. Власюк А. І. Результати впровадження тестової системи оцінювання знань і навичок студентів під час підведення підсумків виробничої діяльності після завершення робочого триместру [Електронний ресурс] / А. І. Власюк, М. В. Знатнова, О. В. Бурдейна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – URL: http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/ viewFile/333/331.
30. Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Волкодав Тетяна Анатоліївна. – Вінниця, 2017. – 283 с.
31. Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів / О. Гаврилюк // Рідна школа. –1998. – № 6. – С. 68–71.
32. Гладишева О. В. Професіограма фахівця інженера-механіка [Електронний ресурс] / О. В. Гладишева // Publishing house Education and Science s. r. o. – URL: http://www.rusnauka.com/ PNR_2006/Pedagogica/2_gladisheva%20o.v..doc.htm.
33. Глотова Г. В. Развитие творческого потенциала будущих инженеров в вузах США и Западной Европы: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Глотова Галина Владимировна. – Казань, 2005. – 209 с.
34. Глушко О. О. Розвиток у студентів психологічної готовності до професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Глушко. – URL: http://www.psyh.kiev.ua.
35. Гончаренко С. У. Український педагогічний енцикло-педичний словник. Видання друге, доповнене / Гончаренко С. У. – Рівне : Волинськ обереги, 2011. – 552 с.
36. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Гончаренко С. У. – К. : «Либідь», 1997. – 374 с.
37. Гончарова О. А. Мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Гончарова // Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу». – 2014. – № 1 (25). – URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN25/6.pdf.
38. Гордійчук Є. С. Організація професійної підготовки інженерів-електриків у вітчизняних та зарубіжних ВНЗ [Електронний ресурс] / Є. С. Гордійчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ VchdpuP_2013_1_108_46.pdf.
39. Горчинський С. В. Взаємозв’язок ціннісного самовизначення та мотивації досягнення у студентів університету / С. В. Горчинський // Науковий вісник Нац. університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – № 159, Ч. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 76–83.
40. Гудима О. В. Формування психологічної готовності студентів ВНЗ до оволодіння майбутньою професією / О. В. Гудима, Н. І. Снігур // Проблема сучасної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – К., 2012. – Вип. 18. – С. 228–237.
41. Гук Н. А. Співпраця роботодавців та ВНЗ щодо розв’язання питань подальшого працевлаштування молоді / Н. А. Гук, І. Л. Татомир // Економічний форум. – 2013. – № 2. – С. 1–7.
42. Гуревич Р. С. Принцип наступності у навчанні в контексті неперервної професійної освіти / Р. С. Гуревич, С. Д. Цвілик // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Ч. 1. / АПН України : Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К., 2001. – С. 124–130.
43. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 655 с.
44. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : ВІРА-Р, 2002. – 506 с.
45. Дегтярьова О. О. Навчально-виробнича практика в підготовці фахівців туристичної індустрії [Електронний ресурс] / О. О. Дегтярьова // Науковий вісник Донбасу : електронне фахове видання. – 2008. – № 1 (5). – URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/ archiv/NN5/08doofti.pdf.
46. Джеджула О. М. Сучасні підходи до проектування змісту технічної освіти у ВНЗ / О. М. Джеджула // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – С. 73–77.
47. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / Дичківська І. М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
48. Дмитриченко М. Ф. Вища освіта і Болонський процес : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, В. Д. Данчук // Мін-во освіти і науки України, Нац. транспорт. Ун-т. – Київ : Знання України, 2006. – С. 428–439.
49. Дніпровська Т. В. Проблеми підготовки інженерних кадрів у вищій школі: міжнародний досвід та українські реалії / Т. В. Дніпровська, Т. О. Кононова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л. П. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 25 (29). – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 296–301.
50. Драб Я. М. Програма психологічної підготовки та рівні готовності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства до аварійних умов діяльності [Електронний ресурс] / Я. М. Драб // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2012. – Вип. 3. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2012_3_29.pdf.
51. Дубинецький В. В. Аналіз змісту та структури процесу підготовки спеціалістів на сучасному етапі / В. В. Дубинецький // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2013. – № 2 (55). – С. 48–57.
52. Дубовик О. В. Пріоритети реформування професійної освіти США / О. В. Дубовик / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Вип. 32. – К. ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 14–19.
53. Дьяченко М. И. Психологическая проблема готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандибович. – Минск : БГУ, 1976. – 176 с.
54. Дячкова Т. В. Педагогіка професійно-технічної освіти : навчальний посібник / Дячкова Т. В. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с.
55. Енциклопедія освіти [головний ред. В. Г. Кремень] / Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
56. Жигірь В. І. Управління самостійною роботою студентів ВНЗ у процесі професійної підготовки / В. І. Жигірь // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. – 2010. – № 2. – С. 166–171.
57. Жукова В. Ф. Психолого-педагогический аналіз категории «психологическая готовность» / В. Ф. Жукова // Вестник Филиала Российского государственного университета в г. Сургуте. Серия «Педагогические науки». – 2011. – Т. 4. – № 5. – С. 32–35.
58. Заболотна Н. М. Тренінгові методики розвитку функціональних компетенцій у молоді : науково-методичне видання / Н. М. Заболотна, О. В. Мельник, О. М. Косарук. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2019. – 124 с.
59. Задорожна Н. Т. Медіа-освіта : енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень / Н. Т. Задорожна, Т. В. Кузнецова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
60. Зайченко І. В. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (Рукопис) / Зайченко І. В. – Чернігів, 2002. – 528 с.
61. Занічковська О. В. Особистісне зростання студентів в процесі професійного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Занічковська // Вісник психології і соціальної педагогіки. – 2009. – URL: http://www.psyh.kiev.ua.
62. Звіт про роботу НТБ ВНТУ за 2015 року / Уклад. Т. Є. Притуляк. – [Електронний ресурс]. – URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/ handle/123456789/9185.
63. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для вузов / Зеер Э. Ф. – Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. – 243 с.
64. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
65. Зязюн І. А. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна. – К. : «Віпол», 2000. – 636 с.
66. Зязюн І. А. Світоглядні пріоритети педагогіки / І. А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр.: у 2 ч. Ч. 1. Вип. 2 ; ред. кол.: І. А. Зязюн та ін. – К.; Вінниця, 2002. – С. 10–16.
67. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб. : Питер, 2003. – 502 с.
68. Іванченко О. З. Мотивація навчальної діяльності у студентів першого курсу медичного факультету / О. З. Іванченко // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – № 26. – С. 192–195.
69. Калінін В. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В. О. Калінін. – Житомир, 2005. – 21 с.
70. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Г. Карпова. – Х., 2004. – 20 с.
71. Кельчевская Н. Р. Интеграция высшей школы и промышленности как основа формирования человеческого капитала / Н. Р. Кельчевская, Л. А. Романова // Университетское управление: практика и аналіз. – 2004. – № 3 (31). – С. 59–62.
72. Кинякина О. Н. Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция / Кинякина О. Н. – М. : Эксмо, 2014. – 848 с.
73. Кізім С. Використання програмних засобів у професійній підготовці майбутніх робітників електрорадіотехнічного профілю / С. Кізім // Наукові записки. Серія : педагогічні науки : збірник / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 2010. – Вип. 90. – С. 123–127.
74. Кіньколих М. Ф. Методика розробки програми практики студентів / М. Ф. Кіньколих // Нові технології навчання : наук.-мет. зб. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти. – 2002. – Вип. 34. – С. 67–71.
75. Климов Е. А. Психология профессионального само-определения / Климов Е. А. – Ростов на Дону : Феникс, 1996. – 391 с.
76. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения / Коваленко Е. Э. – Харьков : ЧП Штрих, 2003. – 480 с.
77. Коваль К. О. Навчальна практика : навч. посіб. / К. О. Коваль, О. В. Мельник, О. В. Бурдейна, Р. С. Белзецький, О. М. Косарук. – Вінниця : ВНТУ. – 76 с.
78. Ковалькова Т. О. Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 108. – С. 76–80.
79. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : навч. посіб. / Ковальчук О. Г. – [Вид. 2-ге, доп.]. – К. : кнеу, 2003. – 298 с.
80. Ковтонюк М. М. Теоретичні і методичні основи фундаменталізації загально професійної підготовки майбутнього вчителя математики : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Ковтонюк Мар’яна Михайлівна. – Вінниця, 2014. – 386 с.
81. Ковтонюк М. М. Фундаменталізація освіти як необхідний чинник у системі професійної підготовки спеціаліста [Електронний ресурс] / М. М. Ковтонюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти : педагогіка і психологія. – 2011. – Вип. 34, Ч. 1. – С. 2–5.
82. Козак Т. Б. Професійна підготовка молоді у Німеччині : монографія / Козак Т. Б.; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. – 254 с.
83. Козлакова Г. О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті / Козлакова Г. О. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с.
84. Козлова Н. Б. Развитие профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка в процессе иноязычной подготовки в вузе : автореферат дис. на соискание научной степени канд. пед. наук / Н. Б. Козлова. – Магнитогорск : МаГУ, 2003. – 22 с.
85. Козяр М. М. Професійна компетентність викладача ВНЗ / М. М. Козяр // Сучасні інформаційні технології та інноваційн методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол. : І. А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 26. – С. 314–319.
86. Кокун О. М. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу : методичний посібник / [О. М. Крокун, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська та ін.]. – К. : НДЦ ГПЗ СУ, 2012. – 433 с.
87. Коломієць А. М. Тенденції розвитку вищої освіти / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. / редкол. : І. А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 42. – С. 456–461.
88. Коменский Я. Великая дидактика / Ян Коменский. – СПб. : Типография А. М. Котомина, 1875. – 282 с. (Приложение к журналу «Наша Начальная Школа).
89. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
90. Корнилов И. К. Инновационная деятельность и инженерное искусство: монографія / Корнилов И. К. – М. : Изд-во «Мир книги», 1996. – 196 с.
91. Косарук О. М. Інтеграція навчання з виробництвом як одна із базових концепцій професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей за дуальною системою / О. М. Косарук // Альманах науки. – 2018. – № 2/1 (11). – С. 26–28.
92. Косарук О. М. Особливості забезпечення взаємозв’язку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей у ВНТУ [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLV Науково-технічна конференція Інституту інтеграції навчання з виробництвом. – URL: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv2016/paper/ view/1322/909.
93. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLVІІІ Науково-технічна конференція Інституту інтеграції навчання з виробництвом. – URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2019/paper/ view/7233/6061.
94. Косарук О. М. Розвиток функціональних компетенцій майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як одна з передумов успішної професійної підготовки / О. М. Косарук // Перспективні шляхи розвитку наукової думки (частина І) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27–28 січня 2018 року. – Київ : МЦНД, 2018. – С. 40–41.
95. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3–10.
96. Крайг Г. Психология развития : [пер. с англ. Т. В. Прохоренко] / Г. Крайг, Д. Бокум/ – [9-е изд.]. – Спб. : Питер, 2005. – 940 с.
97. Крамаренко Л. І. Формування інтересу до науково-педагогічних знань у майбутніх учителів початкових класів у пед. училищі: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Крамаренко Л. І. – Кіровоград, 2005. – 20 с.
98. Красильникова Г. В. Професійна педагогіка / Г. В. Красильникова. – [Електронний ресурс]. – URL: http://lubbook.org/book_303.html.
99. Кремень В. Нові вимоги до освіти та її змісту / В. Кремень // Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21 століття : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Рівний доступ до якісної освіти», 26-27 черв. 2007, м. Київ. – К. : ТОВ УВПК «Ексоб», 2007. – С. 3–10.
100. Кудін В. О. Особливості розвитку професійної освіти в Японії / В. О. Кудін // Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз. – К. : Вибір, 2002. – С. 90–116.
101. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Кузьмінський А. І. – К. : Знання, 2005. – 486 с.
102. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. Рекомендовано МОН / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. – К., 2006. – 311 с.
103. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 с.
104. Куламихина И. В. Педагогическое управление развитием коммуникативной компетентности студентов в образовательном процессе торгово-экономического ВУЗа : автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)» / И. В. Куламихина. – Омск, 2007. – 23 с.
105. Куліш В. І. Проблеми професійного самовизначення майбутніх фахівців / В. І. Куліш // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 121 (2). – С. 51–54.
106. Курбатова Ю. В. Розвиток професійного становлення майбутнього агронома в навчально-виховному процесі аграрного університету : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Курбатова Юлія Володимирівна. – Дніпропетровськ, 2011. – 280 с.
107. Лазарєва Т. А. Теоретичні засади суб’єктно-діяльнісного підходу до професійної підготовки майбутніх інженерів / Т. А. Лазарєва, Д. В. Коваленко // Пробл. інж.-пед. освіти. – 2008. – № 20. – С. 186–197.
108. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
109. Лепіхова Л. Соціально-психологічні передумови постановки життєвих завдань / Л. Лепіхова // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – С. 102–117.
110. Лук’янова Л. Б. Концептуальні підходи до екологічної освіти майбутніх фахівців / Л. Б. Лук’янова // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 4. – С. 28–30.
111. Мазур Н. П. Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи / Н. П. Мазур // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2. – С. 128–140.
112. Максимов В. Г. Технология формирования профессионально-творческой личности учителя / Максимов В. Г. – Чебоксары : Чуваш, гос. пед. ун-т, 1996. – 227 с.
113. Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник / Максимюк С. П. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.
114. Малинович Л. М. Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності / Л. М. Малинович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2012. – Вип. 2 (2). – С. 213–221.
115. Мануйлов В. Ф. Инновации в подготовке специалистов в области техники и технологи / В. Ф. Мануйлов, В. М. Приходько, В. М. Жураковский, И. В. Федоров // Инновационный университет и инновационное образование: модели, опыт, перспективы. – Томск : Изд-во ТПУ, 2003. – С. 14–16.
116. Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.
117. Маргіта Н. М. Критерії готовності майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників / Н. М. Маргіта // Наука і освіта. – 2011. – № 6. – С. 155–157.
118. Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности : учебное пособие для технических вузов / В. К. Маригодов, С. Е. Моторная. – Севастополь : СевНТУ, 2004. – 170 с.
119. Маркова А. К. Психология профессионализма / Маркова А. К. – М., 1999. – 199 с.
120. Матяш О. І. Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів / О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця, 2015. – Вип. 41. – С. 399–404.
121. Мельников В. Е. Новые аспекты в подготовке бакалавров технологического образования по черчению / В. Е. Мельников, И. В. Козлова // Технологическое образование: проблемы и перспективы взаимодействия вуза и школы: коллективная монография. – Вып. 6. – Великий Новгород : НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2008. – С. 172–178.
122. Мельніченко В. В. Система організаційно-педагогічних умов управління професійно-технічним училищем сільсько-господарського профілю в соціології освіти [Електронний ресурс] / В. В. Мельніченко // Наукові праці. – 2002. – Вип. 7. – Т. 20. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_7/ 7-12.pdf.
123. Мензул О. Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті навчання з виробництвом / О. Мензул // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 25–27 вер. 2012 р.; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. Ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 74–75.
124. Методичні рекомендації щодо реалізації дидактичних принципів виробничого навчання для підвищення рівня кваліфікаційної підготовки учнів (учасник виставки «Профтехосвіта Черкащини – 2012») / І. Д. Третякова. – [Електронний ресурс]. – URL: http://chpal.edukit.ck.ua/ metodichni_rozrobki.
125. Миколенко Р. Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек / Р. Миколенко // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 17–20.
126. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечёткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. – 145 с.
127. Мірошниченко О. В. До питання про взаємодію системи освіти і роботодавців в підготовці професійних кадрів для ринку праці / О. В. Мірошниченко // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. / за наук. ред. І. Л. Петрової. – К. : Такон, 2007. – С. 48–52.
128. Мокин Б. И. Итоги восьмилетнего эксперимента по внедрению трёхуровневой системы обучения «бакалавр, инженер, магистр» в ВГТУ / Б. И. Мокин // Вестник Международной академии наук высшей школы. – 1999. – № 3 (9). – С. 80–92.
129. Мокін Б. І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти / Б. І. Мокін, О. М. Косарук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 2. – С. 103–109.
130. Мокін Б. І. Перші підсумки експерименту в технологічній системі «бакалавр – інженер – магістр» / Б. І. Мокін // Вісн. Вінниц. Політехн. ін-ту. – 1993. – № 1. – С. 81–85.
131. Мокін Б. І. Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей : монографія / Б. І. Мокін, В. О. Леонтьєв, О. Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 142 с.
132. Мокін Б. І. Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки / Б. І. Мокін, В. М. Мізерний, О. М. Мензул // Вісн. Вінниц. Політехн. ін-ту. – 2011. – № 5. – С. 199–203.
133. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Молодь і ринок. – 2011. – № 11. – С. 5–8.
134. Мокін Б. Продовження електронного вибіркового літопису, або ВНТУ в період трансформації диктатури освіти в хаос (вересень 2012 р. – грудень 2015 р.). [Електронний ресурс]. – Вінниця, 2015. – 631 с. – URL: http://www.mokin.com.ua/files/articles/63/1/ mokin_14.pdf.
135. Мокін Б. Професійна підготовка фахівців у ВНЗ в контексті ідеології інтеграції навчання з виробництвом [Електронний ресурс] / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання. – 2011. – № 3. – URL: http://www.tmpe.gb7.ru/docs/3/12moktpi.pdf.
136. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої профе¬сії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 125–129.
137. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 6. – С. 152–156.
138. Мокін О. Б. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 177–186.
139. Молодь України: від освіти до праці / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк ; за ред. С. Оксамитної. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2010. – 202 с.
140. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці / Моляко В. О. – Київ : «Знання», 1989. – 48 с.
141. Наконечна О. В. Сутність поняття «професійно-моральні компетенції» майбутніх бухгалтерів / О. В. Наконечна // Науковий вісник Нац. університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 159: Педагогіка. Психологія. Філософія. Ч. 3 – С. 124–132.
142. Національний освітній глосарій : вища освіта – [2-е вид., перероб. і доп.]. / [авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова] ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.
143. Небава М. І. Модернізація підготовки фахівців менеджерського спрямування в контексті Болонського процесу / М. І. Небава // Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування : матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 6–14.
144. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін. ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Наукова думка, 2003. – 853 с.
145. Никифоров Г. С. Психологические аспекты саморегуляции состояния : учебное пособие / Никифоров Г. С., Филимоне-нко Ю. И., Польшин А. К. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 43 с.
146. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна катеорія / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9–22.
147. Нікітіна І. В. Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повноліття : монографія / Нікітіна І. В. – К. : ЦУЛ, 2007. – 186 с.
148. Новий тлумачний словник української мови : У 4 т. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1999. – Т. 3. – 520 с.
149. Носков В. И. Проблемы и пути профессионального самоопределения личности в вузе / В. И. Носков // Психология в вузе. – 2003. – № 3. – С. 35–48.
150. Овечкин В. П. Компетентность и мобильность специалиста / В. П. Овечкин // Профессиональное образование. – 2005. – № 8. – С. 19.
151. Огурцов А. П. Підготовка інженерної еліти і її роль в розвитку держави : монографія / Огурцов А. П., Заліщук В. В., Саєнко С. М. – Дніпродзержинськ : Видавництво ДДТУ, 2007. – 276 с.
152. Онаць О. М. Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. М. Онаць. – К., 2006. – 21 с.
153. Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці аграрного університету / В. Онопрієнко // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 59–64.
154. Орлов А. Б. Личность и сущность : внешнее и внутреннее Я человека // А. Б. Орлов / Психология личности. – Т. 2. – Хрестоматия. – Самара : Изд. дом «Бахрах», 1999. – С. 509–532.
155. Орлов А. Б. Онтопсихология: основные идеи, цели, понятия и методы / А. Б. Орлов // Вопр. Психологии. – 1994. – № 3. – 204 с.
156. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ортинський В. Л. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
157. Основні засади розвитку вищої освіти України : навч.-метод. посібник / ред. І. О. Вакарчук. – К. : Вид-во НПУ ім. Н. П. Драгоманова, 2008. – 172 с.
158. Офіційний звіт про проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Український центр оцінювання якості освіти. – URL: http://estportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/08/ZVIT_ZNO_2017_Tom_1.pdf.
159. Пазюра Н. В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. В. Пазюра; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2008. – 22 с.
160. Педагогическая энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. Каиров И. А. – М. : Сов. Энциклопедия, 1964–1988 гг. – Т. 3. – 549 с.
161. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / [З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – 399 с.
162. Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.
163. Пильтяй О. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого вибору професії в сучасних умовах / О. Пильтяй // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 28, т. 1. – С. 238–242.
164. Підоричева І. Ю. Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні / І. Ю. Підоричева // Держава та регіони. – 2009. – № 3 – С. 134–137.
165. Пінчук Є. А. Еволюція технічного і класичного університету / Є. А. Пінчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 1. – С. 3–8.
166. Пов’якель Н. І. Концептуальна модель та особливості професійного розвитку регулятивної культури мислення практичного психолога [Електронний ресурс] / Н. І. Пов’якель. – URL: www.psy-science.com.ua/department/texty/v8.2/ poviakel.doc.
167. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. / Подласый И. П. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.
168. Положення про організацію навчального процесу у ВНТУ [Електронний ресурс]. – Вінниця, 2007. – 73 с. – URL: http://vntu.edu.ua/images/ 2015/sav/11.pdf.

169. Положення про організацію та проведення робочих триместрів / Уклад. В. М. Мізерний. – Вінниця, 1994. – 9 с.
170. Положення про підготовку з робітничих професій у Вінницькому національному технічному університеті / Уклад. Ю. В. Булига, А. І. Власюк, Н. В. Ляховченко. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 16 с.
171. Полозенко О. В. Компоненти психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Полозенко. – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VChdpu/ped/2012_97/Poloz.pdf
172. Полушкіна Т. В. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти України / Т. В. Полушкіна // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листоп. 2007 р.) / М-во культури і туризму України, Укр. центр культур. дослідж., Держ. іст. б-ка України. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – С. 112–115.
173. Постильоне Джерард А. Китай: реформа «гаокао» (национальной системы всеобщих выпускных экзаменов) / Дж. А. Постильоне // Международное высшее образование. – М., 2014. – Вып. 76. – С. 24–26.
174. Практична психологія: вступ у спеціальність : навч. посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.
175. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 28.09.2017 р. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
176. Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 року. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF.
177. Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.04.2015 р. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1189-13.
178. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою [Електронний ресурс] : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05.
179. Про наукову та науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 11.10.2017р. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
180. Про національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17.04.2002 р. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/ 347/2002.
181. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Указ президента України від 25.06.2013 р. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
182. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 р. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1235#n1235.
183. Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.1994 р. № 93. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93.
184. Про професійно-технічну освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.2017 р. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80.
185. Програма переддипломної практики студентів напрямів підготовки 6.050801 – «Мікро- і наноелектроніка» і 6.090802 – «Електронні пристрої та системи» спеціальностей 7.05080101 – «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» і 7.05080201 – «Електронні прилади та пристрої». / Уклад. Ю. С. Кравченко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 10 с.
186. Прудка Л. М. Обґрунтування формування інтегративно
Обкладинка для ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
Опубліковані
August 28, 2019
Категорії

Детальніше про доступний формат видання: Частина для ознайомлення

Частина для ознайомлення
Date of first publication (11)
2019-08-28
Hijri Calendar

Детальніше про доступний формат видання: Книга в м'якій обкладинці

Книга в м'якій обкладинці
Date of first publication (11)
2019-08-28
Hijri Calendar
Physical Dimensions