338 Titles

Монографії видавництва Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями
Олександр Володимирович Христич, Василь Романович Сердюк, Михайло Степанович Лемешев
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 82 с., ISBN 978-966-641-794-0

В монографії обґрунтовано і експериментально підтверджено можливість набування металонасиченим бетоном підвищених радіаційно-захисних властивостей порівняно із традиційнми спеціальними матеріалами. Представлено технологічні основи створення спеціального бетону з регульованими фізико-механічними і радіаційно-захисними властивостями. Запропоновано рецептурно-технологічні параметри радіаційно-захисних бетонів для виготовлення бар’єрного біологічного захисту.

Обкладинка для Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом
В'ячеслав Васильович Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 412 с., ISBN 978-966-641-785-8

В монографії  розглянуто теоретичні основи оцінювання атрибутів гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом. Представлено моделі індивідуальності голосу у мовленнєвому сигналі із шумом для конфіденційної автентифікації суб’єкта. Формалізовано моделі конфіденційності, доступності, цілісності, безвідмовність, готовність, обслуговуваність, інтенсивність відмов і наробок на відмову такого класу інформаційних систем. Запропонований комплекс моделей дозволяє об’єктивно оцінити довільний екземпляр класу інформаційних систем критичного застосування у метриці атрибутів гарантоздатності, а також, підвищити його конфіденційність організацією доступу за схемою  двохфакторної верифікації із автентифікацією суб’єкта-користувача за голосом як другого фактору.

Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  ЗА  МГЕ. РОЗРАХУНКУ  ФУНДАМЕНТІВ ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ
Віолета Олегівна Задорожнюк, Моргун Серафимівна Алла
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, меха-ніки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до ви-рішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Мате-ріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобу-дування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а та-кож на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Обкладинка для СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ
Вадим Сергійович Бомбик, Сергій Михайлович Левицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, с., ISBN 978-966-641-788-9

В монографії розглядаються питання вдосконалення системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги при роботі з сонячним модулем та мережею, що дозволяє покращити якість електроенергії та підвищити ефективність роботи інвертора. Подано огляд класичних систем керування мережевими багаторівневими інверторами напруги та запропоновані нові рішення. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 140 с., ISBN 978-966-641-779-7

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких варто провести трансформаційні зміни, вибрати стратегії та формувати раціональні варіанти трансформаційних змін автотранспорт-них підприємств.  Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

 

Обкладинка для СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євгеній Смирнов, Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-778-0

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств шляхом впровадження їх технічного розвитку. Отримані в монографії результати дозволяють визначати стратегій та формувати раціональні варіанти технічного розвитку автотранспортних підприємств на основі дослідження взаємозв’язків між оновленням рухомого складу та відповідним оновленням виробничо-технічної бази.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Михайлович Меть, Роксолана Ігорівна Малачковська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 90 с.

Матеріали з механіки ґрунтів викладено в логічні послідовності, як особливої галузі будівельної механіки. Велика уваги приділена методичному викладенню загальних положень основних принципів і методів. Книга відрізняється від аналогічних виключною простотою та доступністю викладання. Книгу характеризує стисливість, не дивлячись на насичений зміст, та доступність викладення для осіб із звичайною інженерно-математичною підготовкою. Особливе місце в ній приділено практичним прикладанням в механіці грунтів. Книга розрахована для інженерів-проектувальників, аспірантів, студентів будівельних спеціальностей.

Обкладинка для ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
Олена Миколаївна Косарук, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 232 с.

У монографії представлені результати дослідження по розробленню і впровадженню в університетську практику концепції інтеграції навчання студентів інженерних спеціальностей з виробництвом як варіанту реалізації ідеології дуальної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня готовності випускників закладів вищої технічної освіти до виконання інженерних обов’язків на підприємствах, на яких вони працюватимуть після закінчення навчання у ЗВО.

Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад закладів вищої технічної освіти та студентів, що навчаються у цих закладах, а також аспірантів, що спеціалізуються на розв’язанні задач підвищення якості професійної підготовки студентів ТЗВО.

Обкладинка для Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
Софія Віталіївна Дембіцька
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-773-5

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку праце-охоронної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії як умови подальшого ефективного фахового становлення. Розроблено модель формування працеохоронної компетентності май-бутніх фахівців з механічної інженерії у процесі фахової підготовки в за-кладах вищої освіти. Наведено авторську методику розвитку працеохорон-ної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії.

Обкладинка для Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
Ірина Юріївна Єпіфанова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 384 с., ISBN 978-966-641-777-3

В монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційно-економічні засади управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств, розроблено організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням стратегічних напрямів інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умови використання альтернативних джерел фінансування за інноваційного розвитку. Запропоновано математичну модель прийняття рішень із пошуку оптимальних шляхів управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.

Обкладинка для Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі
Володимир Петрович Стахов, Микола Антонович Філинюк, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 139 с., ISBN 978-966-641-767-4

Монографія присвячена розробці методу синтезу моноімітансних логічних елементів, дослідження їх математичних моделей і експериментальних зразків; побудови комбінаційних схем та транспондерних систем на їх основі. Моноімітансні логічні елементи  використовують як  інформативний параметр один із видів імітансу – активний, індуктивний або ємнісний. Це дає можливість підвищити завадостійкість логічних елементів завдяки тому, що вихідний інформативний параметр моноімітансних логічних елементів не залежить від електромагнітних завад, стрибків напруги та струму. Одним з використань розроблених елементів є промислові, бортові, спеціальні обчислювальні системи, які працюють в умовах високих завад та для яких важлива не мінітюаризація, а висока завадостійкість. Також моноімітансна логіка забеспечує високу швидкодію, оскільки у її складі не використовуються транзистори і тому відсутні перехідні процеси, що забеспечує робочу частоту порядка сотні гігагерц та час перемикання, який дорівнює десяткам і навіть одиницям пікосекунд, що значно перевищує показники сучаної напівпровідникової логіки. Крім того, моноімітансна логіка практично не має обмежень за мінімальною потужністю вхідного сигналу, що дозволяє працювати з напругами, значно меншими за порогову напругу живлення напівпровідникових елементів, та підвищує енергетичну ефективність логічних елементів. Така перевага моноімітансних елементів може бути ефективно використана для побудови пасивних транспондерних систем.

Обкладинка для ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ  ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ  БУДІВЕЛЬ ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 76 с., ISBN 978-966-641-768-1

Розглянуто стан, особливості і перспективи підвищення енергоощадності малоповерхових будівель шляхом використання термічно неоднорідних непрозорих огороджувальних конструкцій. Наведено аналіз досліджень конструктивних особливостей та теплотехнічних властивостей термічно неоднорідних будівельних виробів для влаштування огороджувальних конструкцій. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання теплоізоляційних матеріалів органічного походження при зведенні огороджувальних конструкцій малоповерхових будинків. Запропоновано енергоощадні термічно неоднорідні теплозвукоізоляційні блоки і панелі при виготовленні яких використовується солома.

Обкладинка для Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин
Дмитро Віталійович Бакалець, Валерій Іванович Савуляк, Віктор Валерійович Савуляк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 120 с., ISBN 978-966-641-762-9

В монографії викладено основні підходи до відновлення, ремонту та зміцнення рам транспортних машин. Розглянуто питання причин виникнення руйнувань, дослідження напружено-деформованого стану конструкцій та виявлення небезпечних пошкоджень. Запропоновано методику використання кінцево-елементного аналізу для прогнозування небезпечних щодо руйнування ділянок рам та визначення ефективності використання спеціальних накладок для їх зміцнення або ремонту. Детально вивчено причини зменшення ресурсу матеріалу рами після приварюваннядодаткових накладок під час ремонту або заварювання тріщин. Запропоновано технології виконання ремонтних робіт з мінімізацією негативного впливу теплових потоків процесу зварювання на міцність рам.

      Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем
Віталій Борисович Мокін, Ілона Вячеславівна Варчук, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 121 с., ISBN 978-966-641-765-0

В монографії розв’язано актуальну задачу аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем, шляхом створення інформаційної технології аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язної геоінформаційної системи, яка дозволяє визначити та підвищити рівень топологічної спостережуваності систем і дозволяє більш швидко та ефективно вибрати математичну модель та інформаційні складові багатозв’язної геоінформаційної системи, які забезпечать цей рівень її топологічної спостережуваності. Розрахована на науковців і фахівців у сфері інформаційних технологій, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів
Анна Ігорівна Лісовенко, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ

В монографії  розглядаються теоретичні засади і практичні  аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Обкладинка для Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ
Йосип Йосипович Білинський, Микола Володимирович Гладишевський, Костянтин Володимирович Огородник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 124 с., ISBN 978-966-641-763-6

В монографії проаналізовано сучасний стан методів та засобів вимірювального контролю витрат плинних середовищ. Запропоновано математичну модель поширення ультразвукової хвилі в плинному середовищі, ультразвуковий амплітудно-частотний метод вимірювання швидкості потоку. Розроблено математичну модель ультразвукового вимірювального перетворювача швидкості плинних середовищ, засіб вимірювального контролю витрат природного газу, який може бути застосований в газопроводах невеликого перерізу. Отримано аналітичні залежності статичних метрологічних характеристик та оцінено впливні величини на вимірювальний канал засобу контролю.

Обкладинка для Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму
Віталій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 136 с., ISBN 978-966-641-761-2

В монографії представлено розроблені авторами математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму як дорогою, прокладеною на горизонтальній площині, так і на спусках та підйомах, за умов, що критерієм оптимізації є мінімум витрат електроенергії силової акумуляторної батареї, а рух електромобілів здійснюється від зупинки до зупинки у тому числі і в міських потоках. Доведена перспективність використання електродвигунів постійного струму з послідовним збудженням в системах електроприводу вантажних електромобілів. Розроблені також математичні моделі оптимального руху гібридних електромобілів, тобто, електромобілів, в яких системи тягового електро­приводу доповнені ще й двигунами внутрішнього згорання.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників станцій технічного обслуговування і ремонту електромобілів та тролейбусних депо, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих закладів освіти, що спеціалізуються на розв’язанні задач математичного моделювання та оптимізації режимів роботи електромобілів.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів
Василь Михайлович Кутін, Олександр Євгенійович Рубаненко, Сергій Васильович Мисенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-722-3

В монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану
елегазових вимикачів. Проведено аналіз існуючих методів та засобів обслуговування елегазових вимикачів в процесі експлуатації. Розглянуто діагностичне забезпечення елегазових вимикачів. Запропоновано вдосконалення методів діагностування, розглянуто діагностичні методи, умови роботоздатності окремих елементів елегазових вимикачів.
Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією елегазових вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які
обслуговують розподільчі установки високої напруги.

Обкладинка для Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями
Петро Демянович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Сергій Васильович Кравчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Васильович Нетребський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 136 с., ISBN 978-966-641-751-3

В монографії розглядається проблема підвищення балансової надійно-сті локальних електричних систем та покращення якості їх функціонування шляхом розроблення моделей і методів оптимальних потужностей
генерування фотоелектричних станцій. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики та математичного моделювання, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування
Анна Валеріївна Вітюк, Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-757-5

Запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі спрощення процедур і процесів надходження інвестиційних ресурсів у поєднанні із розробкою можливих механізмів активізації  інвестиційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено методичний підхід оцінювання доцільності та ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, який дозволяє визначити економічну ефективність інвестування в розрізі  виробничої та іншої операційної діяльності підприємства. Розвинуто типологію проблем та особливостей використання методів фінансування залучення інвестиційних ресурсів. Сформовані організаційні заходи спрощення процедур реєстрації нових підприємств. Удосконалено нормативно-правову базу здійснення інвестування підприємств. Запропоновано модель фінансового забезпечення інвестиційного розвитку підприємств в залежності від динаміки сільськогосподарського виробництва, яка враховує реальні критерії ефективної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Обкладинка для Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 80 с., ISBN 978-966-641-758-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей процесу нелінійного теплообміну в системах з розподіленими параметрами на основі аналізу стаціонарних та динамічних режимів теплообмінних процесів; проведено оцінювання параметрів керування та оптимізації у дисперсному шарі, що дозволить покращити роботу автоматизованих систем керування різними технологічними процесами.

Обкладинка для Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив, В’ячеслав Губейович Мадьяров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 91 с., ISBN 978-966-641-754-4

Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування технічного стану гідроагрегатів. Пропонуються уточнені математичні моделі вимірювальних перетворювачів, методи підвищення точності вимірювння, методіі та засоби контролю і діагностування технічного стану гідроагрегатів. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики та електротехніки.

Обкладинка для Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Юрій Петрович Войтюк, Людмила Михайлівна Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 84 с., ISBN 978-966-641-756-8

Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників та аспірантів, які досліджують проблему підвищення економічної ефективності розподільних мереж та покращення якості електроенергії.

Обкладинка для ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький, Валерій Федорович Граняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 152 с., ISBN 978-966-641-753-7

Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента. Показано, що застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

Обкладинка для Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором
Василь Михайлович Кутін, Олександр Олександрович Шпачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-748-3

В монографії розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на зміну технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі в процесі його експлуатації. Виконано аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю. Запропоновано метод та пристрій захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора, що реагує на величину струму в місці замикання. Книга розрахована на фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією систем релейного захисту. Може використовуватися студентами і аспірантами, які спеціалізуються на вдосконаленні засобів релейного захисту
синхронних генераторів.

Обкладинка для Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин
Леонід Клавдійович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 240 с., ISBN 978-966-641-750-6

В монографії подано розв’язок актуальної наукової проблеми: підвищення ефективності роботи привідних систем стрічкових конвеєрів мобільних машин за рахунок зниження динамічних зусиль у пружних ланках шляхом застосування вмонтованого гідроприводу, оснащеного основним і додатковим моторами та засобами гідроавтоматики. Побудовано нелінійні математичні моделі і проведено дослідження динамічних явищ у приводі та у вітках конвеєра. Обґрунтовано параметри засобів гідроавтоматики, які забезпечують ефективну роботу конвеєра в умовах значних коливань експлуатаційних навантажень. Наведено конструкції розроблених вмонтованих приводів. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів та студентів.

Обкладинка для Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування
Таїса Миколаївна Боровська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 308 с., ISBN 978-966-641-731-5

В монографії розглядаються математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування. Побудована декомпозиційна структура для моделей виробничих систем упорядкована за ознаками функція, структурна версія, рівень редукції. Обґрунтовано вибір ресурсного підходу для побудови моделей оптимізації виробничих систем. Виконано аналіз і класифікацію ресурсних зв’язків. На цій основі запропоновано, обґрунтовано і програмно реалізовано методологію оптимального агрегування для виробничих систем, що дозволяє звести багатовимірну задачу оптимізації до системи одновимірних задач. В цілому розроблена алгебра оптимально агрегування, що дозволяє ефективно вирішувати задачі аналізу і синтезу складних систем. На базі оптимального агрегування вирішено варіаційну задачу оптимального розвитку виробничої системи. Поставлені і вирішені задачі моделювання і оптимізації систем виробників.

Обкладинка для "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті
Юлія В'ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 292 с., ISBN 978-966-641-744-5

Монографія є комплексним дослідженням «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова у дескриптивно-прескриптивному вимірі. Обстежено українську частину елімінованого реєстру Словника; установлено відповідність лексики, її словотвірних та граматичних ознак дескриптивній і прескриптивній нормі початку ХХ ст., теорії та практиці укладання загальномовних перекладних словників; схарактеризовано джерельну базу Словника з формального та змістового поглядів; реконструйовано модель його IV тому й імовірний список джерел, систематизований за стилістично-жанровим принципом.

 

Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Політична відповідальність української владної еліти Політична відповідальність української владної еліти
Валерій Олександрович Корнієнко, Тетяна Іванівна Неприцька
Монографія (рос. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISBN 978-966-641-747-6

В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти.

Обкладинка для Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби  протидії в  українському суспільстві Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві
Валерій Олександрович Корнієнко, Алла Миколаївна Бобрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 184 с., ISBN 978-966-641-744-5

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українських громадян. Поглиблено теорію політичної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності громадян, проаналізовано системні ознаки політичної мімікрії, визначено параметри ефективної моделі демократичного політичного дискурсу як засобу протидії політичній мімікрії. Поглиблено ідею взаємозв’язку рівня розвитку політичної культури та свідомості українського суспільства із наявністю політичної мімікрії.

Обкладинка для Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 160 с., ISBN 978-966-641-740-7

В монографії представлено концепцію підвищення ефективності технологій експертного аналізу обставин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), яка базується на визначених напрямках вдосконалення сучасних методів організації процесу отримання та обробки інформації з місця ДТП; використанні передового світового досвіду, сучасної інструментальної бази та нових програмних продуктів; сформованому переліку обладнання для оперативного дослідження місця ДТП, запропонованому для комплектації пересувної лабораторії.

Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами удосконалення та розвитку методів автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, а також викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей. 

Обкладинка для Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Валерій Федорович Граняк, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 112 с., ISBN 978-966-641-735-3

В монографії розглянуто частотно-часову технологію діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вона полягає в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Наводяться особливості алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення, пов’язані з обробкою скінченних масивів вхідної інформації.

Обкладинка для Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 100 с., ISBN 978-966-641-729-2

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для технічного діагностування механічної, пневматичної та електричної підсистем гальмівної системи електропоїзда та синтезовані на їх основі структури пристроїв і їх мікропроцесорна реалізація. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників підприємств залізничного транспорту та машиністів електропоїздів, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в напрямку математичного моделювання та технічного діагностування функціонально важливих систем багатовагонних колійних електричних транспортних засобів.

Обкладинка для Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації
Валерій Олександрович Корнієнко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 204 с., ISBN 978-966-641-726-1

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження  іміджу політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей його формування в умовах політичної культури українського суспільства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності іміджу політичної партії, досліджено особливості його структуризації, розкрито комунікаційний потенціал та визначені конструктивні параметри моделі цільового іміджу політичної партії сучасних умовах. Запропоновано шляхи оптимізації формування іміджу політичної партії.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007, 163 с., ISBN 978-966-641-214-3

В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища, які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН-транзисторів. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів температури.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Оксана Владиславівна Зелінська, Ярослав Володимирович Іванчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.

Обкладинка для Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи
Алла Cерафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 104 с., ISBN 978-966-641-725-4

Робота  присвячена   кількісній   оцінці   механічних  процесів  в ґрунтових  основах,  пропонується  удосконалення  адекватної моделі ґрунту для проведення практичних розрахунків плитних фундаментів, наведено теоретичні основи їх розрахунку за сучасним числовим МГЕ з використанням дилатансійної моделі, теорії пластичної течії. Теоретичні питання висвітлені в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектування їх за межами пружності. Прикладання числового МГЕ до розв’язків лінійних та нелінійних задач геомеханіки, обґрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними числового розрахунку, які є органічною частиною основного тексту. Робота є  корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування
Валерій Олександрович Корнієнко, Роман Борисович Аксельрод
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 172 с., ISBN 978-966-641-721-6

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, особливості її функціонування в ракурсі розв’язання завдань соціально-політичного розвитку сучасного українського суспільства. Охарактеризовано підходи до трактування й оцінки політичної компетентності, її  практичне відображення в політичній діяльності владної еліти України. Визначено орієнтири та механізми розвитку компетентності владної еліти, формування нових компетентностей в умовах демократизації українського суспільства.

Обкладинка для Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems
Олександр Борисович Бурикін, Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Олександр Євгенійович Рубаненко, Юлія Володимирівна Малогулко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-719-3

The monograph considers the problem of the functioning of local power systems with different types of renewable energy sources (RES) in power grids by optimizing their connection schemes, as well as automation of a part of control functions, namely, optimal control of RES regimes, taking into account the peculiarities of their conversion of primary energy and electrical connections. The monograph is intended for specialists in the field of mathematical modeling and optimization of the work of renewable energy sources in distribution electrical networks, and may also be useful for students and graduate students of the appropriate direction.

Обкладинка для Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Володимирівна Рузакова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 172 с., ISBN 978-966-641-363-8

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

Обкладинка для Системи та пристрої відображення інформації Системи та пристрої відображення інформації
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Сергій Володимирович Павлов, Зенон Юрійович Готра, Вальдемар Вуйцик, Павло Олексійович Крокос, Зіновій Матвійович Микитюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 216 с., ISBN 978-966-641-720-9

У монографії детально розглянута одна з найшвидше прогресуючих галузей електроніки – засоби відображення інформації. Особлива увага приділена рідкокристалічним дисплеям та відеоекранам на базі над’яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками для яких характерно широке застосування великих інтегральних мікросхем та дискретних оптоелектронних індикаторів.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

Обкладинка для Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Ірина Олександрівна Гунько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 164 с., ISBN 978-966-641-717-9

В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі. Проведено аналіз технічного стану обладнання, що експлуатується в розподільних електричних мережах. Розглянуто метод коригування потоків потужності в локальних електричних системах з різнотипними відновлюваними джерелами електроенергії шляхом оптимального керування потужністю генерування розосередженими джерелами енергії, на прикладі малих гідроелектростанцій, а в перспективі сонячних електростанцій, що дозволяє визначити умови для наближення потокорозподілу в секціонованій електричній мережі до оптимального за втратами електроенергії в ній.

Обкладинка для Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти
Віра Андріївна Петрук, Володимир Юрійович Лєсовий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-710-0

В монографії: визначено основні типи ускладнень, пов’язаних із входженням вчорашніх школярів до нових дидактичних умов вищої технічної школи; на основі аналізу наукової, педагогічної та методичної літератури виявлені основні чинники, що впливають на адаптацію першокурсників ВНЗ, та існуючі прогалини в організації цього процесу;визначені, теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені ефективні організаційно-педагогічні умови, які є основою розробленої моделі адаптації першокурсників до навчання в технічному ВНЗ; представлено авторську технологію реалізації організаційно-педагогічних умов, критерії показники та рівні для моніторингу стану адаптованостістудентів-першокурсників до навчання у технічному ВНЗ.

 

Обкладинка для Зменшення рівня енергоспоживання трамваями Зменшення рівня енергоспоживання трамваями
Михайло Розводюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 94 с., ISBN 978-966-641-715-5

В монографії досліджено процес споживання електроенергії трамваями з точки зору її економії. Розроблені математичні моделі, що описують даний процес та запропоновані способи економії електроенергії.

Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі електромеханіки й електротехніки та міського електротранспорту.

Обкладинка для Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 95 с., ISBN 978-966-641-712-4

В монографії розглянуто питання ущільнення ґрунтів – основна проблема, що виникає при прогнозі осадок споруд і прогнозі допустимого навантаження на ґрунт. Монографія являє собою теоретичну роботу, де на основі узагальнення накопичених даних напрацьовуються можливі шляхи подальшого розвитку проблеми  в цілому, з метою в можливо більшій степені наблизити розрахункові схеми до дійсних результатів. Висвітлено механічну суть задач геомеханіки   з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища та показано її на числових прикладах розв'язку краєвих задач геомеханіки за числовим методом граничних елементів.

Обкладинка для Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту
Андрій Веніамінович Дудатьєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 128 с., ISBN 9978-966-641-711-7

В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем. Запропонована аксіоматика теорії інформаційної взаємодії типу “об’єкт – суб’єкт ” та класифікація інформаційних вірусів, що можуть бути використані для “інфікування” соціальної частини соціотехнічної частини. Представлено  модель інформаційного впливу та моделі і методи протидії спеціальним кібернетичним операціям. 

 Запропоновано модель інформаційної підтримки та структурну модель багаторівневого інформаційно-аналітичного центру управління комплексною інформаційною безпекою

Обкладинка для Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми
Ірина Володимирівна Сухоцька, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 104 с., ISBN 978-966-641-701-8

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми шляхом врахування ступеня розмитості зображення країв об’єкта та визначення коефіцієнта масштабування додатково введеної міри геометричного розміру. В роботі наведено удосконалену функцію вимірювального перетворення розміру об’єкта при розфокусованих зображеннях, яка враховує коефіцієнт масштабування і розроблено переривчасто-контактний засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об'єктів складної форми зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками

Обкладинка для Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси
Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Іван Анатолійович Кощеєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-706-3

Обгрунтовано напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергетичних затрат на ферментацію біомаси за рахунок використання відновлювальних джерел енергії термостабілізації процесу анаеробного бродіння. Запропоновано енергоефективні конструкторсько-технологічні схеми біогазових установок з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси. Проаналізовано вплив температурних режимів ферментації субстрату біомаси на продуктивність біогазової установки. Розроблено математичні моделі управління енергоефективними технологічними прцесами інтенсифікації виробництва біогазу з використанням для термостабілізації анаеробного бродіння відновлювальних джерел енергії.

Обкладинка для Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко, Олександр Сергійович Доценко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 112 с., ISBN 978-966-641-697-4

У монографії аналізуються теоретичні засади, сучасний стан та шляхи вдосконалення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації в Україні. Результати дослідження сприяють підвищенню ефективності застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Обкладинка для Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 80 с., ISBN 978-966-641-703-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей змішаних систем, що являє собою необхідну базу при постановці та розв’язанні задач оптимального керування та оцінювання параметрів станів об’єктів, що описуються інтегральними та диференціальними рівняннями (системами рівнянь) з частинними похідними; при розробленні методів і алгоритмів регуляризації оптимізаційних задач, побудові скінченновимірних апроксимацій, синтезі прикладних систем керування різними процесами тощо.

Обкладинка для Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах переробки органічних відходів
Станіслав Йосипович Ткаченко, Надія Володимирівна Пішеніна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 148 с., ISBN 978-966-641-699-8

В монографії розглянуто теплообмінні процеси в реонестабільних неньютонівських рідинах, методи визначення інтенсивності теплообміну в елементах енергоефективних систем переробки органічних відходів, методи синтезу систем. Дістали подальший розвиток методичні основи математичного моделювання системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів завдяки застосуванню удосконаленого експериментально-розрахун­кового методу визначення інтенсивності теплообміну в складних рідинах та сумішах і введенню техногенного навантаження в перелік функцій якості системи.

Обкладинка для МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ОЦІНЮВАННЯ БІТОВИХ ПОМИЛОК У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Володимир Дмитрович Тромсюк, Василь Мартинович Кичак, Геннадій Григорович Бортник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 212 с., ISBN 978-966-641-698-1

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання бітових помилок у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів і завадостійкого кодування. Запропоновано низку оригінальних рішень, як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса Математичні моделі та системи автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання вітрового колеса
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олексій Анатолійович Жуков
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISBN 978-966-641-693-6

Здійснено аналіз відомих підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування. Описано нові математичні моделі та закони управління безредукторним вітровим електротехнічним комплексом та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного керування вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання. Розраховано на інженерно-технічних працівників у сфері відновлювальної енергетики та в організаціях, що займаються проектуванням і експлуатацією вітрових електричних установок, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

Обкладинка для Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль Пружно-пластичні аспекти прогнозу за МГЕ деформування основи буронабивних та буроін’єкційних паль
Алла Серафимівна Моргун, Віталій Юрієвич Плясовиця
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISBN 978-966-641-695-0

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості поведінки буронабивних та буроін’єкційних паль під впливом навантажень. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту Регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
Борис Іванович Мокін, Олександр Анатолійович Паянок
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 116 с., ISBN 978-966-641-691-2

В монографії аналізуються відомі підходи та роботи з розробки стаціонарних фільтрів вищих гармонік напруги та автоматичних регуляторів форми кривої напруги електричної мережі, рівнів гармонік напруги на тягових підстанціях електротранспорту міста. Описано розроблені авторами нові закони автоматичної фільтрації вищих гармонік напруги тягової підстанції електротранспорту та синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного регулювання спектра напруги тягової підстанції. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь міст України, в електрогосподарствах яких експлуатуються тягові підстанції міського електричного транспорту, студентів та аспірантів електротехнічних і транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних  мереж з використанням лінійних регуляторів Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів
Олександр Євгенійович Рубаненко, Петро Дем’янович Лежнюк, Антон Володимирович Килимчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 172 с., ISBN 978-966-641-683-7

У монографії розглянуто моделі нормальних режимів електроенергетичних систем, сучасні методи та засоби оптимізації режимів їх роботи з використанням фазозсувних (КРОС) трансформаторів. Книга розрахована на фахівців з автоматизації та оптимізації режимів електроенергетичних систем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які досліджують режими цих систем.

Обкладинка для Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників
Василь Романович Сердюк, Наталія Олегівна Коваль
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-682-0

В монографії розглядаються питання удосконалення теоретико-методологічних основ та розробки науково-практичних рекомендацій щодо організації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів у контексті розвитку трудового потенціалу. Розроблено організаційно-економічний механізм реалізації безперервної професійної підготовки робітничих кадрів, який спрямований на забезпечення адаптації робітничих кадрів до структурних змін на виробництві. Отримані наукові результати можуть бути використані для удосконалення розвитку системи професійної підготовки кадрів в регіоні, а також для аналізу попиту та пропозиції на ринку праці.

Обкладинка для Иммитансные логические элементы и устройства Иммитансные логические элементы и устройства
Микола Антонович Філинюк, Людмила Броніславівна Ліщинська, Олександр Олександрович Лазарєв, Олена Валеріївна Войцеховська, Світлана Євгеніївна Фурса, Роман Юрійович Чехместрук, Володимир Петрович Стахов
Монографія (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2016, 188 с., ISBN 978-966-641-680-6

У монографії узагальнені прикладні результати досліджень з розробки елементної обчислювальної бази, що здатна працювати на несучій частоті сигналу – радіочастотних логічних елементів. Основою побудови таких елементів є активні та пасивні узагальнені перетворювачі імітансу, що мають комплексний коефіцієнт перетворення імітансу.
Книга розрахована на науковців та фахівців, аспірантів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв.

Обкладинка для Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою
Андрій Анатолійович Яровий
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 363 c.), Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-681-3

В монографії розглянуто питання побудови спеціалізованих високопродуктивних обчислювальних систем. Розроблено теоретичні основи організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою на базі запропонованої концепції багаторівневого паралельно-ієрархічного перетворення інформації. Розроблено моделі, структурну та архітектурну організацію високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем, які орієнтовані на використання сучасних GPGPU технологій.

Обкладинка для Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія Управління економічним потенціалом малих підприємств : монографія
Андрій Олексійович Крисак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-677-6

В монографії висвітлено узагальнені теоретичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо управління економічним потенціалом малих підприємств для зміцнення їх фінансових позицій та формування оптимальної структури економічного потенціалу. Проведено комплексне дослідження механізму управління економічним потенціалом малих підприємств, що дозволило отримати науково-обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливу науково-практичну проблему щодо вдосконалення процесу управління економічним потенціалом малих підприємств. Книга призначена для студентів, аспірантів, здобувачів, науковців та всіх хто цікавиться проблемами малих підприємств.

Обкладинка для Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання
Олена Валеріївна Слободянюк, Віталій Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-679-0

В монографії запропоновано науково-обґрунтовану методику формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки (ІКГ), адаптовану до різних форм організації навчального процесу в технічному ВНЗ. Розроблений інформаційно-методичний матеріал, що містить методичні вимоги для організації дистанційного навчання ІКГ. Розрахована на викладачів, науковців та працівників, котрі спеціалізуються в галузі розробки дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки, а також з інших дисциплін технічного спрямування, у т.ч. масових відкритих онлайн-курсів (англ. Massive open online courses, MOOC).

Обкладинка для Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів Методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-678-3

У монографії розглянуто методи та засоби первинного цифрового оброблення радіосигналів, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано низку нових методів аналого-цифрового перетворення радіосигналів та методів цифрового оброблення радіосигналів у частотній області. Наведено інженерні методики побудови та структури засобів первинного цифрового оброблення радіосигналів. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах Семантичні відношення в термінологічних іменниках- юкстапозитах
Людмила Анатоліївна Радомська, Лариса Євстахіївна Азарова
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 180 с., ISBN 978-966-641-676-9

Монографія є комплексним дослідженням семантичних відношень між компонентами термінологічних іменників-юкстапозитів як цілісних номінативних одиниць. Проаналізовано основні вияви семантичних відношень між значеннєво нерівноправними (гіперо-гіпонімійні відношення, відношення подібності) та значеннєво рівноправними (співвідносні, синонімійні, антонімійні відношення) компонентами таких іменників. Схарактеризовано їхні лексико-семантичні групи, визначено основні критерії виокремлення іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу
Ірина Анатоліївна Кравчук, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 164 с., ISBN 978-966-641-671-4

В монографії розглянуто задачу формування метаданих для систем автоматизованого документообігу. Запропоновано розвиток асоціативно-статистичної концепції отримання знань шляхом формалізації абстрактної системи обробки текстів та поняття мовного образу (МО). Розроблено метод морфологічного аналізу слів природномовних текстів, що базується на правилах, які визначені шляхом аналізу структури слова флективних мов. Вдосконалено метод визначення семантичної мережі ключових слів тексту. Запропоновано інформаційну технологію формування метаданих, що забезпечує покращення повноти і точності заповнення метаданих у форматі Dublin Core.

Обкладинка для Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів Наплавлення високовуглецевих зносостійких покриттів
Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-675-2

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання на поверхнях сталевих деталей исоковуглецевих шарів шляхом наплавлення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок поєднання процесів нанесення покриття з термічною обробкою та утворенням структури.
Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Нелінійні проблеми механіки ґрунтів Нелінійні проблеми механіки ґрунтів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 135 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-674-5

В роботі з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища викладено уявлення про особливості сучасних моделей розрахунку фундаментних конструкцій та наведено найбільш широко вживані моделі ґрунтової основи. Для кращого розуміння матеріалу в книгу включено викладення загальних питань механіки суцільних пружно-пластичних середовищ. Теоретичні питання висвітлено в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектуванню їх за межами пружності. Приклади приведено практично для всіх етапів проектування, що полегшує розуміння і практичне прикладання теорії.

Обкладинка для Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження
Сергій Володимирович Репінський, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Анатолійович Бурєнніков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 200 с., ISBN 978-966-641-673-8

В монографії розглядаються питання щодо створення системи керування регульованого аксіально-поршневого насоса (АПН) з покращеними статичними та динамічними характеристиками в режимах стабілізації подачі (LS-регулювання) та постійної потужності за рахунок використання комбінованого регулятора подачі з профільованим вікном золотника. Наведено результати математичного моделювання, виконано експериментальні дослідження регульованого АПН з дослідним зразком комбінованого регулятора подачі, який розроблений з урахуванням результатів оптимізації. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах
Юрій Володимирович Баришев, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-672-1

В монографії розглядаються питання організації багатоканального гешування даних підвищеної стійкості до загальних атак на основі мультиколізій. Отримано узагальнену конструкцію багатоканального гешування, на основі якої описано відомі та запропоновано нові конструкції гешування. Розроблено нові методи гешування, що базуються на цих конструкціях. Наведені алгоритми програмних засобів та структури спеціалізованих процесорів для реалізації методів в комп’ютерних системах. 

Обкладинка для Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі
Людмила Анатоліївна Савицька, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 100 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-668-4

Розглянуто теоретичні та практичні питання створення принципово нових програмних і апаратних засобів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі. Наведено узагальнену модель адаптивного ущільнення даних, числові моделі джерел даних, методи кодування та декодування на основі лінійної форми Фібоначчі, а також результати експериментальних досліджень адаптивних методів ущільнення. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями створення компресорів і архіваторів даних, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ
Володимир Маркусович Михалевич, Оксана Іванівна Тютюнник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-670-7

В монографії розглядаються теоретичне обґрунтування та розробки з методики використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ. Показано, що у процесі навчання лінійного програмування виникає небезпека підміни навчання основам математики навчанням основам роботи з програмними засобами розв’язування задач. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в створенні навчальних задач лінійного програмування нового типу.

Обкладинка для Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України
Олег Васильович Мороз, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-669-1

В монографії запропоновано мотиваційні механізми підвищення якос-ті людського капіталу; удосконалено методи управління персоналом з використанням інноваційних засобів та технологій; розроблено моделі та методи щодо формування інституціональних змін для підвищення ефективності мотивації економічної діяльності країни та розроблено механізми підвищення ефективності економічного розвитку країни за рахунок вмотивованої комерціалізації інновацій. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
Володимир Віталійович Грабко, Віктор Петрович Курочка
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 116 с., ISBN 978-966-641-667-7

В монографії наведено методи ізоляції та вимірювання струму витоку, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікро-процесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структу-рних схем. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електротранс-портних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Олексій Дмитрович Азаров, Наталія Олександрівна Біліченко, Сергій Михайлович Захарченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-665-3

У монографії детально розглянуто принципи комплексного підвищення точності швидкодії АЦП із перерозподілом заряду, що базуються на використанні вагової надлишковості та застосуванні цифрового самокалібрування. Використання конденсаторних матриць драбинкового та комбінованого типів дозволило значно збільшити швидкодію перетворювача за рахунок зменшення тривалості перехідних процесів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів
Алла Серафимівна Моргун, Ольга Василівна Франчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 90 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-664-6

В роботі розглянуто актуальне питання прогнозування поведінки під навантаженням кільцевих фундаментів, подано аналіз робіт, в яких прослідковуються основні розрахункові моделі механіки ґрунтів. Закони поведінки ґрунтових основ під навантаженням з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані у вигляді рівняння стану. Робота буде корисною для інженерів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-662-2

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перет-ворення високочастотних сигналів у комп’ютерних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою комп’ютерних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Олексій Дмитрович Азаров, Михайло Юхимович Теплицький, Наталія Олександрівна Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-661-5

У монографії розглянуто питання побудови швидкодійних двотактних підсилювачів постійного струму з балансним зворотним зв’язком. Запро-поновано метод зменшення вхідного струму зсуву нуля, а також отримано математичні моделі статичної передатної характеристики. Показано, що застосування розглянутих підходів дозволяє розширити смугу пропускання та підвищити лінійність таких пристроїв. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних анало-гових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 92 с., ISBN 978-966-641-660-8

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності викорис-тання компенсувальних установок шляхом розробки та реалізації системи впровадження установок компенсації реактивної потужності в розподільні електричні мережі на основі їх декомпозиції. Може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії в розподільних мережах та студентам електротехнічних спе-ціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Анатолійович Павлюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 120 с., ISBN 978-966-641-657-8

В роботі розроблено математичні моделі запалювання коронного роз-ряду та стримера. Удосконалено критерій визначення рівня мінералізації рідиннофазного біооб’єкта, отримано функціональну залежність концент-рації домішок рідиннофазного біооб’єкта від інтенсивності спектральних складових його випромінювання при газорозрядній візуалізації. Розроблено засіб газорозрядної візуалізації для експрес-аналізу рідиннофазних біо-об’єктів та його програмне забезпечення. Проведено клінічні експеримен-тальні дослідження ротової рідини пацієнтів хворих на захворювання щитоподібної залози за допомогою розробленого засобу.

Обкладинка для Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН
Володимир Віталійович Грабко, Ігор Вікторович Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 128 с., ISBN 978-966-641-655-4

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих електротехнічних ком-плексів регулювання напруги із забезпеченням надійності електропостачання в електричних мережах. Авторами розроблені математичні моделі закону ре-гулювання напруги електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для підвищення якості та надійності регулювання напруги. Книга роз-рахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловос-ті та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного облад-нання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу
Василь Григорович Петрук, Ігор Володимирович Васильківський, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-659-2

Монографію присвячено підвищенню вірогідності контролю забруднення атмосфери промисловим пилом та аерозолем. Здійснено аналіз сучасного стану систем контролю і локації полідисперсних середовищ. Досліджено математичні моделі розповсюдження лазерного випромінювання в полідисперсних аерозольних середовищах. Розроблено автоматизовану
контрольно-вимірювальну систему для локації і контролю полідисперсних аерозольних середовищ та її метрологічне забезпечення. Розроблено мультиспектральні методики локації і контролю забруднення.

Обкладинка для Виробничі системи на транспорті Виробничі системи на транспорті
Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 268 с., ISBN 978-966-641-654-7

В монографії розглянуто питання розвитку виробничих систем автомо-більного транспорту. Визначено стратегії розвитку, притаманні виробничим системам транспорту в сучасних умовах. Розроблені методологічні засади імітаційного моделювання стратегічного організаційно-технічного розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Запропоновано викорис-тання методів нечіткої логіки для багатокритеріального вибору найбільш ефективного варіанта стратегій організаційно-технічного розвитку. Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами стратегічного розвитку виробничих систем транспорту, а також виклада-чів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Миколаївна Жагловська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-652-3

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів потужності оптичного випромінювання з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних оптичних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур
Володимир Олександрович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Антон Юрійович Савицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 152 с., ISBN 978-966-641-649-3

В монографії проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникових перетворювачів вологості газових середовищ, подано основи та конструктивні рі-шення побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі генераторних воло-гочутливих МДН-структур. Розглянуто фізичні основи функціонування, електричні схеми та математичний апарат розрахунку параметрів цих схем.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів воло-гості газових середовищ, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навча-льних закладів.

Обкладинка для Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків
Валерій Федорович Граняк, Василь Васильович Кухарчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 184 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-650-9

В монографії розглядаються розробки нових високоточних методів та засобів вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.
Проаналізовано особливості об’єкта контролю, методи та засоби контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків. Обґрунтовано математичну модель об’єкта контролю, запропоновано і теоретично обґрунтовано математичну модель первинного вимірювального перетворювача. Сформульовано високочастотні методи вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.

Обкладинка для Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації
Георгій Сергійович Ратушняк, Роман Володимирович Степанковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 112 с., ISBN 978-966-641-643-1

Проаналізовано тенденції вдосконалення механізмів регулювання аеродинамічних потоків вентиляційних та аспіраційних систем. Запропоновано математичні моделі багатофакторної оцінки енергоємності та прогнозованої надійності функціонування вентиляційних та аспіраційних систем. Підтверджено енергоощадність запропонованих регулювальних пристроїв із зручнообтічними виконавчими елементами.
Книга розрахована для фахівців систем вентиляції та аспірації, а також для студентів, магістрантів та аспірантів спеціальності будівництва та цивільна інженерія.

Обкладинка для Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки
Галина Олександрівна Черноволик, Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-648-6

В монографії досліджено можливості підвищення швидкодії та вірогідності мультиспектрального контролю концентрацій частинок неоднорідних біологічних середовищ. Розвинуто відомі та розроблено нові математичні моделі трансформації випромінювання неоднорідними біологічними середовищами на основі перенесення випромінювання. Запропоновано мультиспектральний метод контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ та створено засіб контролю, що дозволяє ефективно із значною швидкодією здійснювати процес вимірювань і контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ.

Обкладинка для Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ
Василь Михайлович Кутін, Віталій Миколайович Стискал
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-642-4

У монографії розглянуто метод та алгоритм функціонування пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО в процесі експлуатації. Проведено оцінювання можливості виконання ремонтних робіт під напругою на опорах різних типів при застосуванні різних технологій ремонту. Запропоновано методику розрахунку напруженості електричного поля в зоні обслуговування електроустановок напругою 220–750 кВ.
Книга розрахована на фахівців, що займаються обслуговуванням та ремонтом електроустановок надвисокої напруги, а також на студентів та аспірантів електротехнічних спеціальностей.

Обкладинка для Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній
Петро Дем’янович Лежнюк, Олена Миколаївна Нанака
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-639-4

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності. Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

Обкладинка для Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння
Павло Ігорович Кулаков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 220 с., ISBN 978-966-641-641-7

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенсивності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впроваджено у промислове виробництво. Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

Обкладинка для Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором
Віталій Антонович Огородніков, Інна Юріївна Кириця, Віктор Перлов Євгенійович
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-636-3

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення коефіцієнту використання металу. Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів
Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-629-5

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

Обкладинка для Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень
Андрій Павлович Поляков, Микола Сергійович Гречанюк, Сергій Сергійович Коробов
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 105 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-631-8

В монографії розглядаються питання поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою. Встановлено, що поперечно-кутові коливання напівпричепа сідлового автопоїзда погіршують поперечну стійкість сідлового автопоїзда в залежності від завантаженості платформи напівпричепа. В роботі вдосконалено систему регулювання пневматичної підвіски напівпричепа, яка дозволяє зменшити амплітуду поперечно-кутових коливань напівпричепа на 22…26 %, залежно від режиму руху та завантаження напівпричепа.

Обкладинка для Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги
Сергій Михайлович Левицький, Костянтин Ігорович Колмачов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 72 с., ISBN 978-966-641-630-1

В монографії представлено математичну, структурну та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторної підстанції з інтелектуальним регулятором напруги, які виконано на основі синтезованого закону керування. Розроблено програмне забезпечення мікропроцесорного регулятора для системи автоматичного керування трансформаторами Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі розробки систем автоматичного керування електротехнічними комплексами.

Обкладинка для Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей
Василь Петрович Семеренко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 444 с., ISBN 978-966-641-624-0

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, Ріда–Соломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

Обкладинка для Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей
Петро Дем’янович Лежнюк, Юлія Андріївна Шуллє
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 104 с., ISBN 978-966-641-627-1

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

Обкладинка для Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів
Алла Серафимівна Моргун, Андрій Віталійович Ніцевич
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 104 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-626-4

Зростаючі можливості сучасних ЕОМ потребують постійної ревізії існуючих числових методів для досліджень нових класів задач, для яких з’явилась надія на розв’язання. Однією із таких задач є задача геомеханіки про врахування сумісної роботи паль в складі пальового фундаменту. В роботі запропоновано математичну модель прогнозування напружено-деформованого стану пальового поля споруди з урахуванням перерозподілу зусиль між сусідніми палями із залученням числового методу граничних елементів. Робота є корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів
Андрій Павлович Поляков, Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 92 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-623-3

В монографії розглядаються питання покращення показників транспортних засобів при використанні суміші палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Запропоновано систему живлення дизеля та розроблено алгоритм її управління при переведенні дизеля на роботу сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Розроблено математичну модель системи «Автомобіль з дизельним двигуном–дорога–навколишнє середовище».

Обкладинка для Карты материалов в холодной обработке давлением Карты материалов в холодной обработке давлением
Олександр Володимирович Грушко
Монографія (рос. мовою) : Електронний ресурс (PDF, 348 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-622-6

Монография посвящена развитию феноменологического подхода  создания карт металлов и сплавов, которые формируются в виде параметров кривых упрочнения и диаграмм пластичности. Предложены методы получения карт на основе простейших испытаний и расчетных методик. Диаграмма пластичности предложена как функция с аргументом показателя напряженного состояния в виде суммы относительных главных напряжений с коэффициентами влияния. На основе теории подобия получены зависимости определения напряжений и деформирующих сил натурного материала по аналогичным данным для модельного материала. Получены математические модели деформационного упрочнения при дорновании, процесса гибки с осевым сжатием трубы, гибки широких толстостенных заготовок.

Обкладинка для Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості
Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина, Марина Володимирівна Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 196 с., ISBN 978-966-641-620-2

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

Обкладинка для Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій
Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 196 с., ISBN 978-966-641-616-5

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топо-логічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

1-100 з 338