502 Titles
Обкладинка для Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями
Олександр Володимирович Христич, Василь Романович Сердюк, Михайло Степанович Лемешев
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 82 с., ISBN 978-966-641-794-0

В монографії обґрунтовано і експериментально підтверджено можливість набування металонасиченим бетоном підвищених радіаційно-захисних властивостей порівняно із традиційнми спеціальними матеріалами. Представлено технологічні основи створення спеціального бетону з регульованими фізико-механічними і радіаційно-захисними властивостями. Запропоновано рецептурно-технологічні параметри радіаційно-захисних бетонів для виготовлення бар’єрного біологічного захисту.

Обкладинка для Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом
В'ячеслав Васильович Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 412 с., ISBN 978-966-641-785-8

В монографії  розглянуто теоретичні основи оцінювання атрибутів гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом. Представлено моделі індивідуальності голосу у мовленнєвому сигналі із шумом для конфіденційної автентифікації суб’єкта. Формалізовано моделі конфіденційності, доступності, цілісності, безвідмовність, готовність, обслуговуваність, інтенсивність відмов і наробок на відмову такого класу інформаційних систем. Запропонований комплекс моделей дозволяє об’єктивно оцінити довільний екземпляр класу інформаційних систем критичного застосування у метриці атрибутів гарантоздатності, а також, підвищити його конфіденційність організацією доступу за схемою  двохфакторної верифікації із автентифікацією суб’єкта-користувача за голосом як другого фактору.

Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ
Віолета Олегівна Задорожнюк, Моргун Серафимівна Алла
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, меха-ніки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до ви-рішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Мате-ріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобу-дування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а та-кож на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Обкладинка для СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ
Вадим Сергійович Бомбик, Сергій Михайлович Левицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, с., ISBN 978-966-641-788-9

В монографії розглядаються питання вдосконалення системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги при роботі з сонячним модулем та мережею, що дозволяє покращити якість електроенергії та підвищити ефективність роботи інвертора. Подано огляд класичних систем керування мережевими багаторівневими інверторами напруги та запропоновані нові рішення. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 140 с., ISBN 978-966-641-779-7

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких варто провести трансформаційні зміни, вибрати стратегії та формувати раціональні варіанти трансформаційних змін автотранспорт-них підприємств.  Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

 

Обкладинка для СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євгеній Смирнов, Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-778-0

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств шляхом впровадження їх технічного розвитку. Отримані в монографії результати дозволяють визначати стратегій та формувати раціональні варіанти технічного розвитку автотранспортних підприємств на основі дослідження взаємозв’язків між оновленням рухомого складу та відповідним оновленням виробничо-технічної бази.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Михайлович Меть, Роксолана Ігорівна Малачковська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 90 с.

Матеріали з механіки ґрунтів викладено в логічні послідовності, як особливої галузі будівельної механіки. Велика уваги приділена методичному викладенню загальних положень основних принципів і методів. Книга відрізняється від аналогічних виключною простотою та доступністю викладання. Книгу характеризує стисливість, не дивлячись на насичений зміст, та доступність викладення для осіб із звичайною інженерно-математичною підготовкою. Особливе місце в ній приділено практичним прикладанням в механіці грунтів. Книга розрахована для інженерів-проектувальників, аспірантів, студентів будівельних спеціальностей.

Обкладинка для ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
Олена Миколаївна Косарук, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 232 с.

У монографії представлені результати дослідження по розробленню і впровадженню в університетську практику концепції інтеграції навчання студентів інженерних спеціальностей з виробництвом як варіанту реалізації ідеології дуальної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня готовності випускників закладів вищої технічної освіти до виконання інженерних обов’язків на підприємствах, на яких вони працюватимуть після закінчення навчання у ЗВО.

Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад закладів вищої технічної освіти та студентів, що навчаються у цих закладах, а також аспірантів, що спеціалізуються на розв’язанні задач підвищення якості професійної підготовки студентів ТЗВО.

Обкладинка для Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
Софія Віталіївна Дембіцька
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-773-5

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку праце-охоронної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії як умови подальшого ефективного фахового становлення. Розроблено модель формування працеохоронної компетентності май-бутніх фахівців з механічної інженерії у процесі фахової підготовки в за-кладах вищої освіти. Наведено авторську методику розвитку працеохорон-ної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії.

Обкладинка для Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
Ірина Юріївна Єпіфанова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 384 с., ISBN 978-966-641-777-3

В монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційно-економічні засади управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств, розроблено організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням стратегічних напрямів інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умови використання альтернативних джерел фінансування за інноваційного розвитку. Запропоновано математичну модель прийняття рішень із пошуку оптимальних шляхів управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVIII. № 1 - 2019 Sententiae. Том XXXVIII. № 1 - 2019
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 200 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Анна Ільїна  Дерида як об’єкт історії філософії: концепт апорії в ракурсі проблеми універсальності
Михайло Якубович   Авіценна й авіценізм у мусульманській філософській думці на українських землях: посткласичний період (XVII – XVIII ст.)
Значне місце в номері відведено розділу АРХІВИ, де вміщено Порівняльний аналіз філософських курсів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського на прикладі розділу «Про нескінченність» у вигляді паралельних оригінальних латинських текстів та їх українських перекладів, а також супровідна стаття Миколи Симчича   Порівняльний аналіз філософських курсів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського на прикладі розділу «Про нескінченність»
В розділі НАУКОВЕ ЖИТТЯ вміщено (англійською мовою) бесіду Hans Ulrich Gumbrecht з Іваном Іващенком Meaning of presenceз приводу планованому виходові українського перекладу його книжки Production of Presence. What Meaning Cannot Convey. Тут же подається Інтерв’ю з Костянтином Сіговим, присвячене історії «Європейського словника філософій» та друга частина інтерв’ю з Сергієм Пролеєвим, присвячене осмисленню явища «філософії в СРСР»

Обкладинка для Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі
Володимир Петрович Стахов, Микола Антонович Філинюк, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 139 с., ISBN 978-966-641-767-4

Монографія присвячена розробці методу синтезу моноімітансних логічних елементів, дослідження їх математичних моделей і експериментальних зразків; побудови комбінаційних схем та транспондерних систем на їх основі. Моноімітансні логічні елементи  використовують як  інформативний параметр один із видів імітансу – активний, індуктивний або ємнісний. Це дає можливість підвищити завадостійкість логічних елементів завдяки тому, що вихідний інформативний параметр моноімітансних логічних елементів не залежить від електромагнітних завад, стрибків напруги та струму. Одним з використань розроблених елементів є промислові, бортові, спеціальні обчислювальні системи, які працюють в умовах високих завад та для яких важлива не мінітюаризація, а висока завадостійкість. Також моноімітансна логіка забеспечує високу швидкодію, оскільки у її складі не використовуються транзистори і тому відсутні перехідні процеси, що забеспечує робочу частоту порядка сотні гігагерц та час перемикання, який дорівнює десяткам і навіть одиницям пікосекунд, що значно перевищує показники сучаної напівпровідникової логіки. Крім того, моноімітансна логіка практично не має обмежень за мінімальною потужністю вхідного сигналу, що дозволяє працювати з напругами, значно меншими за порогову напругу живлення напівпровідникових елементів, та підвищує енергетичну ефективність логічних елементів. Така перевага моноімітансних елементів може бути ефективно використана для побудови пасивних транспондерних систем.

Обкладинка для ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 76 с., ISBN 978-966-641-768-1

Розглянуто стан, особливості і перспективи підвищення енергоощадності малоповерхових будівель шляхом використання термічно неоднорідних непрозорих огороджувальних конструкцій. Наведено аналіз досліджень конструктивних особливостей та теплотехнічних властивостей термічно неоднорідних будівельних виробів для влаштування огороджувальних конструкцій. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання теплоізоляційних матеріалів органічного походження при зведенні огороджувальних конструкцій малоповерхових будинків. Запропоновано енергоощадні термічно неоднорідні теплозвукоізоляційні блоки і панелі при виготовленні яких використовується солома.

Обкладинка для Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин
Дмитро Віталійович Бакалець, Валерій Іванович Савуляк, Віктор Валерійович Савуляк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 120 с., ISBN 978-966-641-762-9

В монографії викладено основні підходи до відновлення, ремонту та зміцнення рам транспортних машин. Розглянуто питання причин виникнення руйнувань, дослідження напружено-деформованого стану конструкцій та виявлення небезпечних пошкоджень. Запропоновано методику використання кінцево-елементного аналізу для прогнозування небезпечних щодо руйнування ділянок рам та визначення ефективності використання спеціальних накладок для їх зміцнення або ремонту. Детально вивчено причини зменшення ресурсу матеріалу рами після приварюваннядодаткових накладок під час ремонту або заварювання тріщин. Запропоновано технології виконання ремонтних робіт з мінімізацією негативного впливу теплових потоків процесу зварювання на міцність рам.

      Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем
Віталій Борисович Мокін, Ілона Вячеславівна Варчук, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 121 с., ISBN 978-966-641-765-0

В монографії розв’язано актуальну задачу аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем, шляхом створення інформаційної технології аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язної геоінформаційної системи, яка дозволяє визначити та підвищити рівень топологічної спостережуваності систем і дозволяє більш швидко та ефективно вибрати математичну модель та інформаційні складові багатозв’язної геоінформаційної системи, які забезпечать цей рівень її топологічної спостережуваності. Розрахована на науковців і фахівців у сфері інформаційних технологій, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів
Анна Ігорівна Лісовенко, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ

В монографії  розглядаються теоретичні засади і практичні  аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(44), 2019 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(44), 2019
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 53 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2019 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2019
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 134 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових
фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р.,
№ 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і
реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних,
економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-
ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ,
статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2019, 60 с., ISBN 978-966-641-770-4, формат A4

Збірник містить Матеріали ІV МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ
Йосип Йосипович Білинський, Микола Володимирович Гладишевський, Костянтин Володимирович Огородник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 124 с., ISBN 978-966-641-763-6

В монографії проаналізовано сучасний стан методів та засобів вимірювального контролю витрат плинних середовищ. Запропоновано математичну модель поширення ультразвукової хвилі в плинному середовищі, ультразвуковий амплітудно-частотний метод вимірювання швидкості потоку. Розроблено математичну модель ультразвукового вимірювального перетворювача швидкості плинних середовищ, засіб вимірювального контролю витрат природного газу, який може бути застосований в газопроводах невеликого перерізу. Отримано аналітичні залежності статичних метрологічних характеристик та оцінено впливні величини на вимірювальний канал засобу контролю.

Обкладинка для Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму
Віталій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 136 с., ISBN 978-966-641-761-2

В монографії представлено розроблені авторами математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму як дорогою, прокладеною на горизонтальній площині, так і на спусках та підйомах, за умов, що критерієм оптимізації є мінімум витрат електроенергії силової акумуляторної батареї, а рух електромобілів здійснюється від зупинки до зупинки у тому числі і в міських потоках. Доведена перспективність використання електродвигунів постійного струму з послідовним збудженням в системах електроприводу вантажних електромобілів. Розроблені також математичні моделі оптимального руху гібридних електромобілів, тобто, електромобілів, в яких системи тягового електро­приводу доповнені ще й двигунами внутрішнього згорання.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників станцій технічного обслуговування і ремонту електромобілів та тролейбусних депо, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих закладів освіти, що спеціалізуються на розв’язанні задач математичного моделювання та оптимізації режимів роботи електромобілів.

Обкладинка для Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція
Леонід Геннадійович Козлов (ред), Юрій Анатолійович Бурєнніков (ред)
Збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2019. 172 с. ISBN 978-966-641-760-5, формат А4

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: гідромеханіка; насоси, апаратура та елементи гідро- і пневмоприводів; технології машинобудування.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 108 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів
Василь Михайлович Кутін, Олександр Євгенійович Рубаненко, Сергій Васильович Мисенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-722-3

В монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану
елегазових вимикачів. Проведено аналіз існуючих методів та засобів обслуговування елегазових вимикачів в процесі експлуатації. Розглянуто діагностичне забезпечення елегазових вимикачів. Запропоновано вдосконалення методів діагностування, розглянуто діагностичні методи, умови роботоздатності окремих елементів елегазових вимикачів.
Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією елегазових вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які
обслуговують розподільчі установки високої напруги.

Обкладинка для Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями
Петро Демянович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Сергій Васильович Кравчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Васильович Нетребський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 136 с., ISBN 978-966-641-751-3

В монографії розглядається проблема підвищення балансової надійно-сті локальних електричних систем та покращення якості їх функціонування шляхом розроблення моделей і методів оптимальних потужностей
генерування фотоелектричних станцій. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики та математичного моделювання, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування
Анна Валеріївна Вітюк, Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-757-5

Запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі спрощення процедур і процесів надходження інвестиційних ресурсів у поєднанні із розробкою можливих механізмів активізації  інвестиційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено методичний підхід оцінювання доцільності та ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, який дозволяє визначити економічну ефективність інвестування в розрізі  виробничої та іншої операційної діяльності підприємства. Розвинуто типологію проблем та особливостей використання методів фінансування залучення інвестиційних ресурсів. Сформовані організаційні заходи спрощення процедур реєстрації нових підприємств. Удосконалено нормативно-правову базу здійснення інвестування підприємств. Запропоновано модель фінансового забезпечення інвестиційного розвитку підприємств в залежності від динаміки сільськогосподарського виробництва, яка враховує реальні критерії ефективної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Обкладинка для Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 80 с., ISBN 978-966-641-758-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей процесу нелінійного теплообміну в системах з розподіленими параметрами на основі аналізу стаціонарних та динамічних режимів теплообмінних процесів; проведено оцінювання параметрів керування та оптимізації у дисперсному шарі, що дозволить покращити роботу автоматизованих систем керування різними технологічними процесами.

Обкладинка для Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив, В’ячеслав Губейович Мадьяров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 91 с., ISBN 978-966-641-754-4

Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування технічного стану гідроагрегатів. Пропонуються уточнені математичні моделі вимірювальних перетворювачів, методи підвищення точності вимірювння, методіі та засоби контролю і діагностування технічного стану гідроагрегатів. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики та електротехніки.

Обкладинка для Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Юрій Петрович Войтюк, Людмила Михайлівна Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 84 с., ISBN 978-966-641-756-8

Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників та аспірантів, які досліджують проблему підвищення економічної ефективності розподільних мереж та покращення якості електроенергії.

Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2, 2018 (25) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2, 2018 (25)
Ігор Никифорович Дудар (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 201 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький, Валерій Федорович Граняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 152 с., ISBN 978-966-641-753-7

Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента. Показано, що застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2018 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2018
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 84 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(43), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(43), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 64 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №2 (8) Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №2 (8)
Андрій Павлович Поляков (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструк-цій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (35), 2018 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (35), 2018
Сергій Володимирович Павлов (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 93 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук (постанова Президії ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 року) (повторна реєстрація, Наказ МОН України №820 від 11 липня 2016 р)

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVII. № 2 - 2018 Sententiae. Том XXXVII. № 2 - 2018
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 288 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Микола Симчич  Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII–XVIIІ ст.): до постановки проблеми
Ярослав Стратій   Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Ґеорґія Кониського про душу
Віталій Терлецький  Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта
Сергей Секундант   Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии
Оксана Йосипенко  «Прояснення» vs «пояснення»: методологічні рефлексії Вітґенштайна щодо людської природи (французька перспектива)
Вміщено переклади українською
Платон  “Кратил” (уривок 427d-435е)
Теофан Прокопович  Науки фізики (фрагменти)
А також РЕЦЕНЗІЇ та НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція
Анатолій Іванович Теклюк
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2018, 198 с., ISBN 978-966-641-746-9, формат А4

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам світоглядних змін в організації освітнього процесу, співвідношенню теоретичного й практичного в українській філософії освіти, реалізації компетентністного підходу в університетському середовищі, питанням академічної доброчесності у науково-освітній сфері, аналізу цінностей сучасної освіченої людини та формуванню адекватної картини світу університетської молоді.

Обкладинка для Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором
Василь Михайлович Кутін, Олександр Олександрович Шпачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-748-3

В монографії розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на зміну технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі в процесі його експлуатації. Виконано аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю. Запропоновано метод та пристрій захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора, що реагує на величину струму в місці замикання. Книга розрахована на фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією систем релейного захисту. Може використовуватися студентами і аспірантами, які спеціалізуються на вдосконаленні засобів релейного захисту
синхронних генераторів.

Обкладинка для Оптимізація впровадження та використання компенсувальних установок у розподільних електричних мережах споживачів Оптимізація впровадження та використання компенсувальних установок у розподільних електричних мережах споживачів
Юрій Юрійович Півнюк, Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 89 с.

У роботі розглядається підвищення ефективності компенсації реактивної потужності шляхом розробки та реалізації нових методів розрахунку впровадження установок компенсації реактивної потужності та моделей управління ними у розподільних електричних мережах споживачів. Монографія може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії у розподільних електричних мережах. Книга може бути також використана студентами електротехнічних спеціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ
Георгій Сергійович Ратушняк (ред)

Розглянуто основи моделювання димової труби, що внаслідок комплексної реконструкції перетворюється у
зовнішній залізобетонний каркас. Засобами програмного комплексу «СКАД» розроблена скінченно-елементна
модель висотної димової труби, виконано розрахунок на стійкість конструкції.

Обкладинка для Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин
Леонід Клавдійович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 240 с., ISBN 978-966-641-750-6

В монографії подано розв’язок актуальної наукової проблеми: підвищення ефективності роботи привідних систем стрічкових конвеєрів мобільних машин за рахунок зниження динамічних зусиль у пружних ланках шляхом застосування вмонтованого гідроприводу, оснащеного основним і додатковим моторами та засобами гідроавтоматики. Побудовано нелінійні математичні моделі і проведено дослідження динамічних явищ у приводі та у вітках конвеєра. Обґрунтовано параметри засобів гідроавтоматики, які забезпечують ефективну роботу конвеєра в умовах значних коливань експлуатаційних навантажень. Наведено конструкції розроблених вмонтованих приводів. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів та студентів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 116 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2018 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2018
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 83 с., ISSN 2524-1079 , формат A4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педа-
гогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного ста-
ну розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування
Таїса Миколаївна Боровська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 308 с., ISBN 978-966-641-731-5

В монографії розглядаються математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування. Побудована декомпозиційна структура для моделей виробничих систем упорядкована за ознаками функція, структурна версія, рівень редукції. Обґрунтовано вибір ресурсного підходу для побудови моделей оптимізації виробничих систем. Виконано аналіз і класифікацію ресурсних зв’язків. На цій основі запропоновано, обґрунтовано і програмно реалізовано методологію оптимального агрегування для виробничих систем, що дозволяє звести багатовимірну задачу оптимізації до системи одновимірних задач. В цілому розроблена алгебра оптимально агрегування, що дозволяє ефективно вирішувати задачі аналізу і синтезу складних систем. На базі оптимального агрегування вирішено варіаційну задачу оптимального розвитку виробничої системи. Поставлені і вирішені задачі моделювання і оптимізації систем виробників.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(42), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(42), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 65 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Інформаційна ГІС-інтегрована технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря Інформаційна ГІС-інтегрована технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря
Віталій Борисович Мокін, Георгій Володимирович Горячев, Дмитро Юрійович Дзюняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 100 с., ISBN 978-966-641-741-4

В монографії розв’язано актуальну науково-прикладну задачу підвищення точності та ефективності оцінювання параметрів викидів забруднюючих речовин за даними оперативного моніторингу шляхом створення інформаційної ГІС-інтегрованої технології, що дозволяє підвищити ефективність системи екологічного контролю стаціонарних та пересувних джерел цих викидів.

Розрахована на наукових працівників і фахівців у сфері інформаційних технологій та охорони навколишнього повітряного середовища, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті
Юлія В'ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 292 с., ISBN 978-966-641-744-5

Монографія є комплексним дослідженням «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова у дескриптивно-прескриптивному вимірі. Обстежено українську частину елімінованого реєстру Словника; установлено відповідність лексики, її словотвірних та граматичних ознак дескриптивній і прескриптивній нормі початку ХХ ст., теорії та практиці укладання загальномовних перекладних словників; схарактеризовано джерельну базу Словника з формального та змістового поглядів; реконструйовано модель його IV тому й імовірний список джерел, систематизований за стилістично-жанровим принципом.

 

Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Політична відповідальність української владної еліти Політична відповідальність української владної еліти
Валерій Олександрович Корнієнко, Тетяна Іванівна Неприцька
Монографія (рос. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISBN 978-966-641-747-6

В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти.

Обкладинка для Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві
Валерій Олександрович Корнієнко, Алла Миколаївна Бобрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 184 с., ISBN 978-966-641-744-5

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українських громадян. Поглиблено теорію політичної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності громадян, проаналізовано системні ознаки політичної мімікрії, визначено параметри ефективної моделі демократичного політичного дискурсу як засобу протидії політичній мімікрії. Поглиблено ідею взаємозв’язку рівня розвитку політичної культури та свідомості українського суспільства із наявністю політичної мімікрії.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 160 с., ISBN 978-966-641-740-7

В монографії представлено концепцію підвищення ефективності технологій експертного аналізу обставин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), яка базується на визначених напрямках вдосконалення сучасних методів організації процесу отримання та обробки інформації з місця ДТП; використанні передового світового досвіду, сучасної інструментальної бази та нових програмних продуктів; сформованому переліку обладнання для оперативного дослідження місця ДТП, запропонованому для комплектації пересувної лабораторії.

Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами удосконалення та розвитку методів автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, а також викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей. 

Обкладинка для Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Валерій Федорович Граняк, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 112 с., ISBN 978-966-641-735-3

В монографії розглянуто частотно-часову технологію діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вона полягає в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Наводяться особливості алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення, пов’язані з обробкою скінченних масивів вхідної інформації.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 126 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 100 с., ISBN 978-966-641-729-2

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для технічного діагностування механічної, пневматичної та електричної підсистем гальмівної системи електропоїзда та синтезовані на їх основі структури пристроїв і їх мікропроцесорна реалізація. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників підприємств залізничного транспорту та машиністів електропоїздів, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в напрямку математичного моделювання та технічного діагностування функціонально важливих систем багатовагонних колійних електричних транспортних засобів.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVII. № 1 - 2018 Sententiae. Том XXXVII. № 1 - 2018
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 235 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Rostislav Tkachenko  Peter Lombard on God’s Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions
Михайло Якубович   Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Киримі
Володимир Співак  Філософський аспект лексеми «фортуна» в текстах Антонія Радивиловського
Роланд Піч   Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз
Віктор Чернишов  Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією
Sergiy Sannikov  Menno Simons’ and Martin Luther’s Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon
Вахтанґ Кебуладзе  «Ранкова зоря» Фридриха Ніцше. Воля до перекладу
Serhii Yosypenko, Sergii Rudenko   National Philosophy as a Subject of Comparative Research
Tomasz Mróz  Reply to the Paper “National Philosophy as a Subject of Comparative Research”
Дмитро Сепетий   Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта
А також РЕЦЕНЗІЇ, НОВІ ВИДАННЯ, НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(41), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(41), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 52 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24)
Ігор Никифорович Дудар (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 130 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації
Валерій Олександрович Корнієнко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 204 с., ISBN 978-966-641-726-1

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження  іміджу політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей його формування в умовах політичної культури українського суспільства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності іміджу політичної партії, досліджено особливості його структуризації, розкрито комунікаційний потенціал та визначені конструктивні параметри моделі цільового іміджу політичної партії сучасних умовах. Запропоновано шляхи оптимізації формування іміджу політичної партії.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007, 163 с., ISBN 978-966-641-214-3

В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища, які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН-транзисторів. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів температури.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018
Збірник праць, Вінниця : ВНТУ, 2018, 343 с., ISBN 978-966-641-728-5

Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕР-НЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018» (ІОН-2018) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 114 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 

Обкладинка для Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2018, 199 с., ISBN 978-966-641-732-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення еколо-гічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захис-ту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2018, 75 с., ISBN 978-966-641-738-4

Збірник містить Матеріали ІIІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Оксана Владиславівна Зелінська, Ярослав Володимирович Іванчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.

Обкладинка для Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи Геотехнічний розрахунок фундаментних плит з урахуванням дилатансії та формозміни основи
Алла Cерафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 104 с., ISBN 978-966-641-725-4

Робота  присвячена   кількісній   оцінці   механічних  процесів  в ґрунтових  основах,  пропонується  удосконалення  адекватної моделі ґрунту для проведення практичних розрахунків плитних фундаментів, наведено теоретичні основи їх розрахунку за сучасним числовим МГЕ з використанням дилатансійної моделі, теорії пластичної течії. Теоретичні питання висвітлені в об’ємі, що дозволяє продумано підійти до оцінки роботи ґрунтів в основах фундаментів і проектування їх за межами пружності. Прикладання числового МГЕ до розв’язків лінійних та нелінійних задач геомеханіки, обґрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними числового розрахунку, які є органічною частиною основного тексту. Робота є  корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №1 (7) Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №1 (7)
Андрій Павлович Поляков (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 129 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструк-цій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 146 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-
знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки
України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від
13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International»
та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних,
економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-
ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ,
статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування Політична компетентність владної еліти: зміст і механізми формування
Валерій Олександрович Корнієнко, Роман Борисович Аксельрод
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 172 с., ISBN 978-966-641-721-6

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної компетентності. Виявлено чинники й механізми її формування як ціннісної складової політичної культури владної еліти України, особливості її функціонування в ракурсі розв’язання завдань соціально-політичного розвитку сучасного українського суспільства. Охарактеризовано підходи до трактування й оцінки політичної компетентності, її  практичне відображення в політичній діяльності владної еліти України. Визначено орієнтири та механізми розвитку компетентності владної еліти, формування нових компетентностей в умовах демократизації українського суспільства.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2017 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2017
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 105 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

Обкладинка для Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems
Олександр Борисович Бурикін, Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Олександр Євгенійович Рубаненко, Юлія Володимирівна Малогулко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-719-3

The monograph considers the problem of the functioning of local power systems with different types of renewable energy sources (RES) in power grids by optimizing their connection schemes, as well as automation of a part of control functions, namely, optimal control of RES regimes, taking into account the peculiarities of their conversion of primary energy and electrical connections. The monograph is intended for specialists in the field of mathematical modeling and optimization of the work of renewable energy sources in distribution electrical networks, and may also be useful for students and graduate students of the appropriate direction.

Обкладинка для Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Володимирівна Рузакова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 172 с., ISBN 978-966-641-363-8

В монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінки фінансового стану підприємства на базі математичних апаратів нечітких множин та порогових елементів, які дозволяють засобами ієрархічного підходу враховувати умови швидкоплинного зовнішнього та внутрішнього середовищ для суб’єктів господарювання різних галузей економіки. Отримані результати дають змогу покращити якість процесу оцінювання, значно спростити та знизити його собівартість.

Обкладинка для Системи та пристрої відображення інформації Системи та пристрої відображення інформації
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Сергій Володимирович Павлов, Зенон Юрійович Готра, Вальдемар Вуйцик, Павло Олексійович Крокос, Зіновій Матвійович Микитюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 216 с., ISBN 978-966-641-720-9

У монографії детально розглянута одна з найшвидше прогресуючих галузей електроніки – засоби відображення інформації. Особлива увага приділена рідкокристалічним дисплеям та відеоекранам на базі над’яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками для яких характерно широке застосування великих інтегральних мікросхем та дискретних оптоелектронних індикаторів.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2017 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2017
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 182 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVI. № 2 - 2017 Sententiae. Том XXXVI. № 2 - 2017
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 181 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Сергей Секундант  Христиан Томазий: логика как учение о разуме
Олег Хома  Роль скептичної очевидності в Першій і Другій «Медитаціях». Стаття друга. Certitudo
Андрій Богачов  До питання про діалектичне обґрунтування онтології
Віталій Терлецький  Сучасні дискусії про назву аристотелевого твору, відомого нам як «Метафізика»
Ельвіра Чухрай  Чи тотожні Когелетова «марнота» і «безсенсовість» життя? (за мотивами деяких сучасних перекладів книги Проповідника)
Вміщено переклади
Книга про причини. Розділи VII-XV з супровідною статтею Андрій Баумейстер  Liber de causis («Книга про причини»): інтелектуальна подорож від Афін до Парижа й Лондона через Багдад і Толедо; 
>та Манава-дгарма-шастра  зі статтею Юрій Завгородній  Індійська філософія й уявлення про звільнення (мокшу) у «Манава-ДгармаШастрі»
Присутні рубрики РЕЦЕНЗІЇ, НОВІ ВИДАННЯ, НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

Обкладинка для Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Ірина Олександрівна Гунько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 164 с., ISBN 978-966-641-717-9

В монографії розглянуто проблему оптимального інтегрування відновлюваних джерел енергії в розподільні електричні мережі. Проведено аналіз технічного стану обладнання, що експлуатується в розподільних електричних мережах. Розглянуто метод коригування потоків потужності в локальних електричних системах з різнотипними відновлюваними джерелами електроенергії шляхом оптимального керування потужністю генерування розосередженими джерелами енергії, на прикладі малих гідроелектростанцій, а в перспективі сонячних електростанцій, що дозволяє визначити умови для наближення потокорозподілу в секціонованій електричній мережі до оптимального за втратами електроенергії в ній.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(40), 2017 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(40), 2017
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 82 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2 (23) 2017 Вінниця ВНТУ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2 (23) 2017 Вінниця ВНТУ
Ігор Никифорович Дудар (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 128 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти
Віра Андріївна Петрук, Володимир Юрійович Лєсовий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 144 с., ISBN 978-966-641-710-0

В монографії: визначено основні типи ускладнень, пов’язаних із входженням вчорашніх школярів до нових дидактичних умов вищої технічної школи; на основі аналізу наукової, педагогічної та методичної літератури виявлені основні чинники, що впливають на адаптацію першокурсників ВНЗ, та існуючі прогалини в організації цього процесу;визначені, теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені ефективні організаційно-педагогічні умови, які є основою розробленої моделі адаптації першокурсників до навчання в технічному ВНЗ; представлено авторську технологію реалізації організаційно-педагогічних умов, критерії показники та рівні для моніторингу стану адаптованостістудентів-першокурсників до навчання у технічному ВНЗ.

 

Обкладинка для Зменшення рівня енергоспоживання трамваями Зменшення рівня енергоспоживання трамваями
Михайло Розводюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 94 с., ISBN 978-966-641-715-5

В монографії досліджено процес споживання електроенергії трамваями з точки зору її економії. Розроблені математичні моделі, що описують даний процес та запропоновані способи економії електроенергії.

Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі електромеханіки й електротехніки та міського електротранспорту.

Обкладинка для Фотодинамічна терапія з вибірковим лазерним сканувальним опроміненням поверхневих новоутво Фотодинамічна терапія з вибірковим лазерним сканувальним опроміненням поверхневих новоутво
Оксана Миколаївна Чепурна, Ірина Олександрівна Штонь, Сергій Володимирович Павлов, Володимир Вікторович Холін, Вальдемар Вуйцик Вуйцик, Євгеній Валентинович Каптановський, Валерій Степанович Войцехович, Михайло Федорович Гамалія
Монографія (укр. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 180 с., ISBN 978-966-641-713-1

В монографії викладено підходи щодо створення автоматизованих си-стем ФДТ із точним визначенням зони ураження біотканини (БТ) та рівнів флюоресценції в її межах та методики опромінення поверхневих новоутво-рень вибірково сканувальним лазерним пучком малого перерізу лише в межах попередньо визначеної зони ураження з урахуванням рівня флюоре-сценції у відповідних ділянках зони. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» та «Біоме-дична інженерія».

Обкладинка для Енергоефективність в галузях економіки України Енергоефективність в галузях економіки України
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2017, 268 с., ISBN 978-966-641-714-8

У збірнику розміщені матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої проблемам та заходам під-вищення енергетичної ефективності в теплоенергетиці, житлово-комульному секторі, енергоефективним технологіям в будівництві та міському господарстві, використанню поновлюваних джерел енергії.

Даний збірник призначений для студентів, науковців та інженерно-технічних працівників в галузі будівництва та теплоенергетики.

Обкладинка для Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії Деформативність ґрунту при пластичній формозміні та дилатансії
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 95 с., ISBN 978-966-641-712-4

В монографії розглянуто питання ущільнення ґрунтів – основна проблема, що виникає при прогнозі осадок споруд і прогнозі допустимого навантаження на ґрунт. Монографія являє собою теоретичну роботу, де на основі узагальнення накопичених даних напрацьовуються можливі шляхи подальшого розвитку проблеми  в цілому, з метою в можливо більшій степені наблизити розрахункові схеми до дійсних результатів. Висвітлено механічну суть задач геомеханіки   з позицій механіки дисперсного пружно-пластичного середовища та показано її на числових прикладах розв'язку краєвих задач геомеханіки за числовим методом граничних елементів.

Обкладинка для Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: моделі впливу та захисту
Андрій Веніамінович Дудатьєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 128 с., ISBN 9978-966-641-711-7

В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем. Запропонована аксіоматика теорії інформаційної взаємодії типу “об’єкт – суб’єкт ” та класифікація інформаційних вірусів, що можуть бути використані для “інфікування” соціальної частини соціотехнічної частини. Представлено  модель інформаційного впливу та моделі і методи протидії спеціальним кібернетичним операціям. 

 Запропоновано модель інформаційної підтримки та структурну модель багаторівневого інформаційно-аналітичного центру управління комплексною інформаційною безпекою

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2017 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2017
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 118 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації. Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 24-25 жовтня 2017 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 170 с., ISBN 978-966-641-709-4

Збірка містить матеріали доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції з сучасних проблем кодування, захисту й ущільнення інформації за чотирма основними напрямками: методи та засоби завадостійкого кодування; методи та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу; методи та засоби ущільнення інформації; методи та засоби перетворення форм інформації.

Обкладинка для «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. «Вібрації в техніці та технологіях» XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р.
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2017, 182 с., ISBN 978-966-641-708-7

До збірника матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, які стосуються проблем вібраційного та віброударного обладнання, систем керування та елементів приводів вібраційного та віброударного обладнання, використання вібрацій в технологічних процесах, динаміки, міцності та надійності вібраційних та віброударних машин, САПР та комп’ютерного моделювання у вібраційних та віброударних системах, використання вібрацій в технологічних процесах.

Збірник призначений для широкого кола науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних досліджень та практичного застосування вібрацій в техніці та технологіях. Збірник буде корисним викладачам, аспірантам та студентам технічних вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2017, 233 с., ISBN 978-966-641-707-0

Збірник містить Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(39), 2017 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(39), 2017
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 88 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми Переривчасто-контактний метод та засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми
Ірина Володимирівна Сухоцька, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 104 с., ISBN 978-966-641-701-8

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю геометричних розмірів малогабаритних об’єктів складної форми шляхом врахування ступеня розмитості зображення країв об’єкта та визначення коефіцієнта масштабування додатково введеної міри геометричного розміру. В роботі наведено удосконалену функцію вимірювального перетворення розміру об’єкта при розфокусованих зображеннях, яка враховує коефіцієнт масштабування і розроблено переривчасто-контактний засіб контролю геометричних розмірів малогабаритних об'єктів складної форми зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2017 №2 (6) Вісник машинобудування та транспорту, 2017 №2 (6)
Андрій Павлович Поляков (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 167 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструк-цій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси Біогазові установки з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси
Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Іван Анатолійович Кощеєв
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 84 с., ISBN 978-966-641-706-3

Обгрунтовано напрямки підвищення енергоефективності біоконверсії шляхом зменшення енергетичних затрат на ферментацію біомаси за рахунок використання відновлювальних джерел енергії термостабілізації процесу анаеробного бродіння. Запропоновано енергоефективні конструкторсько-технологічні схеми біогазових установок з відновлювальними джерелами енергії термостабілізації процесу ферментації біомаси. Проаналізовано вплив температурних режимів ферментації субстрату біомаси на продуктивність біогазової установки. Розроблено математичні моделі управління енергоефективними технологічними прцесами інтенсифікації виробництва біогазу з використанням для термостабілізації анаеробного бродіння відновлювальних джерел енергії.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1(33), 2017 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1(33), 2017
Анатолій Степанович Васюра (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 93 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

В роботі проаналізовано математичні моделі асинхронних двигунів та методи управління
виконавчими асинхронними мікродвигунами. На основі обчислень обраної математичної моделі
розроблено алгоритм та програмний засіб для реалізації емулятора лабораторного стенду з метою
вивчення та дослідження виконавчих асинхронних мікродвигунів систем управління та автоматики.

Обкладинка для Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017) Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)
Збірник доповідей, Вінниця:ВНТУ, 2017, 162 с., ISBN 978-966-641-705-6

Збірка містить матеріали доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції з сучасних проблем радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування за такими основними напрямками: обробка сигналів і зображень в радіоелектронних та телекомунікаційних системах; радіотехнічні, телекомунікаційні та оптоелектронні пристрої, комплекси та системи; радіовимірювальні пристрої та системи; радіоелектронні засоби в біомедичній інженерії; сучасні аспекти розвитку радіоаматорства.

Обкладинка для Педагогіка безпеки/ Yealth and Safety Pedagogy, № 1,2017 Педагогіка безпеки/ Yealth and Safety Pedagogy, № 1,2017
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 72 с., формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2017 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2017
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 102 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації в Україні: теорія та практика
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко, Олександр Сергійович Доценко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2017, 112 с., ISBN 978-966-641-697-4

У монографії аналізуються теоретичні засади, сучасний стан та шляхи вдосконалення судового контролю за діяльністю публічної адміністрації в Україні. Результати дослідження сприяють підвищенню ефективності застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства.

Обкладинка для Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування Системи змішаного типу у задачах аналізу та керування
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2017, 80 с., ISBN 978-966-641-703-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей змішаних систем, що являє собою необхідну базу при постановці та розв’язанні задач оптимального керування та оцінювання параметрів станів об’єктів, що описуються інтегральними та диференціальними рівняннями (системами рівнянь) з частинними похідними; при розробленні методів і алгоритмів регуляризації оптимізаційних задач, побудові скінченновимірних апроксимацій, синтезі прикладних систем керування різними процесами тощо.

Обкладинка для Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Олег Михайлович Яхно; Олександр Васильович Узунов, Олександр Федорович Луговський, Василь Анатолійович Ковальов, Андрій Валерійович Мовчанюк, Іван Васильович Коц, Олександр Павлович Губарев
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2017, 711 с., ISBN 978-966-641-687-5

У підручнику проаналізовані основні закони механіки і гідроаеромеханіки. Показано принцип дії та використання нових ультразвукових кавітаційних при-строїв, розглянуто принципи побудови, моделювання і проектування електронно-механічних систем та устаткування, наведені дані стосовно сенсорних засобів контролю і комп’ютерного управління систем механотроніки, розглянуті приклади розв’язання практичних задач. Підручник рекомендується для поглибленного вивчення студентами різних форм навчання, магістрантами та аспірантами напрямків підготовки, чий фах орієнтований на створення і використання автоматизованих виробничих систем та інтелектуальної техніки в складних експлуатаційних та виробничих процесах.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVI. № 1 - 2017 Sententiae. Том XXXVI. № 1 - 2017
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 231 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Роланд Піч Вчення Садр ад-Діна Шіразі про буття
Rostyslav Tkachenko  Peter Lombard on God’s Knowledge: Sententiae, Book I, Distinctions 35-38, as the Basis for Later Theological Discussions
Сергей Секундант  Концилиаторика и эклектика: философия на пути к понятию открытой системы
Всеволод Кузнецов  Просвещение и онтология. Русское доклассическое Просвещение: Киреевский
Taras Lyuty  Ideological Interpretations of Nietzsche’s Philosophical Views in the Ukrainian Cultural Context (the end of the 19th – beginning of the 20th centuries)
Ігор Немчинов (Київ) Радянський «міф заснування»: зміна віх у 1930-х роках
Євген Головаха Суб’єктивний погляд на українську філософію (Розмова із Ксенією Зборов-ською, Аміною Кхелуфі та Всеволодом Хомою)
Переклади: 
Абу Наср аль-Фарабі  Послання, що вказує шлях до щастя (з коментарями Михайла Якубовича);
Джованні Баттиста Віко Принципи Нової науки про спільну природу націй… Ідея Твору. Пояснення розташованої на фронтиспісі картини, що слугує Вступом до Твору (з коментарями Івана Іващенка). 

1-100 з 502