625 Titles
Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Анатоліївна Радомська
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 200 с., ISBN 978-966-641-901-2

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічних спеціальностей денної форми навчання. У посібнику у формі таблиць і схем подано узагальнений теоретичний опис сучасного ділового мовлення: норм і стилів української літературної мови, документознавства, мистецтва публічних виступів, індивідуальних та колективних форм професійного спілкування тощо. Пропонований підручник спрямований на те, щоб студенти набули навичок практичного послуговування мовними засобами вираження думки залежно від змісту висловлювання, а також стимулює систематичну самостійну роботу студентів, підвищує об’єктивність оцінювання знань.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», викладачів, а також для тих, хто прагне самостійно підвищити рівень фахового мовлення

Обкладинка для Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині Системний аналіз процесу переміщення вантажів у вертикальній площині
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 96 с., ISBN 978-966-641-914-2

У монографії представлені результати дослідження процесу переміщення вантажів у вертикальній площині, виконані зі застосуванням ідеології системно-го підходу, завдяки якій при моделюванні враховані усі фактори, що його формують, та з використанням усіх п’яти етапів методу системного аналізу на шляху до синтезу системи оптимального керування цим процесом. 

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким під час розв’язання поставлених їм задач по математичному моделюванню процесу переміщення вантажів у вертикальній площині та синтезу системи оптимального керування цим процесом необхідно здійснити його системний аналіз.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2, 2021
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 103 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук.

В цьому номері журналу опубліковані статті: Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів; Системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; Біомедичні оптико-електронні системи та прилади; Оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу; Волоконно-оптичні технології в інформаційних (internet, intranet тощо) та енергетичних мережах.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, 2022
Борис Іванович Мокін, Головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 106 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки; екології та екологічної безпеки; енергетики, електротехніки та електромеханіки;  інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; машинобудування та транспорту.

Обкладинка для Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами Точність тонколистових виробів при пневмоударному штампуванні рухомим середовищами
Станіслав Георгійович Ясько, Євгеній Андрійович Фролов, Володимир Валентинович Кухар, Олександр Володимирович Грушко, Інна Вікторівна Віштак
монографія, Вінниця : ВНТУ, 2022, 208 с., ISBN 978-966-641-899-2

Розглянуто комплексний підхід до забезпечення точності виконання розділових і формоутворюючих операцій шляхом визначення раціональних конструкторсько-технологічних параметрів процесів пневмоударного штампування в умовах багатономенклатурного виробництва при дискретно-нестабільних програмах випуску. Подано перелік та закономірності впливу основних конструктивно-технологічних параметрів оснащення на показники форми, розмірної точності та шорсткості виробів. Наведено науково-методологічні підходи до визначення граничного ступеня витягування, закономірностей взаємодії між передавальним рідким або еластичним середовищем, тонколистовою заго­товкою та робочими елементами оснащення при пневмоударному штампуванні.

Обкладинка для Анатолій Петрович Ранський : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Анатолій Петрович Ранський : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
О. М. Немчук, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2020, 88 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 16), ISBN 978-966-641-786-5

В покажчик ввійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету Анатолія Петровича Ранського.
Покажчик розраховано на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2022 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, 2022
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 102 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 В цьому номері журналу опубліковані статті з екології та екологічної безпеки; енергетики, електротехніки та електромеханіки;  інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; машинобудування та транспорту; радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із біосферосумісних матеріалів
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк, Ольга Георгіївна Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 132 с., ISBN 978-966-641-902-9 (PDF), ISBN 978-966-641-903-6 (друк.)

Розглянуто чинники впливу на потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель з теплоізоляційних матеріалів на засадах біосферосумісності. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень визначення теплопровідності теплоізоляційних матеріалів рослинного походження. Запропоновано математичну модель оцінки надійності забезпечення ефективності теплоізоляційних будівельних виробів. Наведено результати чисельного дослідження з використанням методів аналізу ієрархій, сірого реляційного аналізу, теорії критерійного значення та з врахуванням показника теплової інерції з обґрунтування оптимального типу й матеріалу огороджувальних конструкцій будівель за умов біосферосумісності.

Обкладинка для Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв Поліпшення курсової стійкості руху легкового автомобіля за підтримки еластичних рушіїв
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Дмитро Вікторович Борисюк, Олександр Володимирович Вдовиченко
Монографія, за заг. ред. В. А. Макарова. [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF, 211 с.), ISBN 978-966-641-913-5

У країнах, де розвинені автомобільна наука, автомобілебудування та спостерігається значущий прогрес в функціонуванні транспортних технологій, які передбачають мобільність використання інноваційних транспортних засобів, на передній план також випливає проектування і формування умов для зниження аварійності на автомобільних дорогах. Для вирішення означених науково-технічних проблем необхідно поліпшити стійкість переміщення швидкісних легкових автомобілів, для чого виконано поглиблення теоретичних основ стійкого руху автомобілів.
В монографії проведено аналіз сукупності математичних моделей і вибрана з них та, що дозволила доволі широко та з достатньою похибкою розв’язати поставлені задачі. Розглянуто значущий рівень підтримки стійкості руху легкового автомобіля еластичними рушіями.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, №2, 2022 Sententiae, Том XLI, №2, 2022
Олег Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 241 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р..

 У черговому числіі:
Олена Сирцова 
Corpus Areopagiticum: питання про залежність від Прокла, гіпотеза про авторство Синезія і філософська термінологія слов'янських перекладів
Олег Хома Скептичні вислови в «Нарисах пірронізму» і Декартів проєкт «Медитацій про першу філософію»
Сергій Секундант Ежен Дюпреель і Хаїм Перельман: нормативно-критичні засади «риторичного повороту» в сучасній філософії. Частина І
В новому розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ з вступним словом Олега Хоми Investigatio подано публікацію Сергія Секунданта та Аріни Орєхової Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина І .
Також вміщено рецензії та огляди нових видань (Олександр Луковина, Василь Мацьків, Андрій Баумейстер та Всеволод Хома, Ілля Давіденко, Віталій Туренко, Михайло Якубович); 
В НАУКОВОМУ ЖИТТІ подана 2-а частина інтерв’ю В. Хоми, І. Давіденка і К. Мирошник із Анатолієм Єрмоленком, перші частини інтерв'ю  І. Давіденка, В. Анучіної, Д. Попіля зі Світланою Іващенко та В. Анучіної, Я. Горобенко, Я. Дзюби з Євгеном Причепієм, повідомлення І. Давиденка про круглий стіл «Усна історія філософії: окреслення предмета»

 

Обкладинка для English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І English for engineers. Англійська мова: збірник текстів та вправ для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Частина І
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко, Сергій Олександрович Кот, Людмила Едуардівна Габрійчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2022. 108 с. ISBN 978-966-641-896-1

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу енергетичних спеціальностей та складається з 10 розділів, в яких наведено такі базові поняття енергетики, як «електричний струм», «електричне коло», «провідники та ізолятори», «трансформатори», «електродвигуни», «генератори» тощо. В посібнику надаються тексти з комплексом вправ на розвиток та закріплення різноманітних комунікативних компетенцій. Тематичний словник-мінімум допоможе студентам-першокурсникам опанувати необхідну професійну лексику.

Обкладинка для Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів Автомобільні двигуни. Методи побудови теоретичних діаграм теплового, динамічного розрахунків та характеристики автотракторних двигунів
Віктор Федорович Анісімов, Віктор Вікторович Біліченко, Василь Іванович Музичук, Микола Васильович Митко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 172 с., ISBN 978-966-641-895-4

У навчальному посібнику розглянуті загальні питання будови теоретичних діаграм розрахункового циклу та теоретичні характеристики поршневих ДВЗ, теоретичні діаграми переміщення, швидкості та прискорення поршня, сил і моментів, які діють в двигунах внутрішнього згорання та режими роботи двигунів.
Сформульовані навчальні цілі, що окреслюють навички та уміння бакалаврів з автомобільного транспорту.
Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань: 27 – Транспорт, спеціальності: 274 – Автомобільний транспорт і програмі дисципліни «Автомобільні двигуни».

Обкладинка для Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Вінниця : ВНТУ, 2022, 127 с., ISBN 978-966-641-892-3, формат B5 (172x240)

В навчальному посібнику викладено способи розв’язання задач з функціонального аналізу, адаптованого до прикладних проблем в галузі інформаційних технологій, у відповідності зі змістом однойменного навчального посібника цих же авторів, а також викладені основи програмування мовою Python і програми реалізації способів розв’язання даного класу задач цією мовою. Частина 1 охоплює задачі з теорії множин, метричних просторів, теорії міри, інтегралів Рімана, Стілтьєса та Лебега, а також задачі з дослідження функціоналів на екстремум.
Навчальний посібник рекомендується для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології»

Обкладинка для Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні Органічна хімія і екологія: В 3-х частинах. Частина 3. Функціональні похідні
Анатолій Петрович Ранський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 99 с., ISBN 978-966-641-893-0

Навчальний посібник містить методи добування, будову, фізичні і хімічні властивості карбонових кислот, гетерофункціональних (галоген- сульфо-, гідро-
кси-, аміно-) карбонових кислот, нітрогенвмісних органічних сполук, гетероароматичних та металоорганічних сполук. Екологічні питання органічної хімії стосуються способів знешкодження деяких високотоксичних органічних сполук, а також характеристики їх токсичності.

Обкладинка для Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ Методика розрахунку фундаментів споруд при реконструкції та підсиленні за МГЕ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 105 с., ISBN 978-966-641-911-1

До монографії увійшли роботи розрахованих за МГЕ за результатами експериментальних досліджень підсилених та реконструйованих фунда­ментів мілкого закладання та питання прогнозу поведінки фундаментів під впливом води. Розглянуті питання удосконалення методів розрахунку підсилених фундаментів. Наведено прикладання МГЕ до рішення неліній­них задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням підсилених та реконстру­йованих фундаментів, а також порівняння цих результатів з експериментом.

Розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій та їх реконструк­ції.

Обкладинка для Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року
Віталій Володимирович Зянько, редактор, Ірина Юріївна Єпіфанова, редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 881 с. ISBN 978-966-641-912-8 (PDF)

В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науковців, які розглянуто на V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року в м. Вінниця.

Обкладинка для Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля
Володимир Олександрович Краєвський, Юрій Володимирович Добранюк, Альона Анатоліївна Коломієць
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2022, 143 с., ISBN 978-966-641-907-4

У навчальному посібнику містяться основні формули, теореми, означення теорії кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів, а також приведено елементи теорії поля. З цією метою розроблено значну кількість покрокових алгоритмів, які стануть у пригоді студентам під час розв'язання практичних завдань. В підручнику підібрано достатню кількість завдань для розв’язання на практичних заняттях по кожній темі та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання основних прикладів з кожної теми, надається 80 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року
Сергій Володимирович Цимбал, Відповідальний за випуск, Віталій Альбертович Кашканов, Відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. (PDF 331 с.) ISBN 978-966-641-910-4

Збірник містить Матеріали Х-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving Financial support of industrial enterprise's innovative directions of energy saving
Ірина Юріївна Єпіфанова, В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 138 с., ISBN 978-966-641-909-8 (англійською мовою)

The monograph considers the basics of concept formation and selection of innovative business strategies, modeling the level of potential of industrial enterprises, crowdsourcing as part of the intellectual capital of the company; the investment of energy-saving measures of industrial enterprises is investigated, the potential of energy saving of industrial enterprises is optimized, the modeling of the efficiency of energy-saving policy implementation at enterprises in conditions of uncertainty is modeled; models and strategies for financing innovative energy-saving activities are proposed, the process of motivating staff to innovate and the organizational and economic mechanism of energy saving management are modeled.

Обкладинка для Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу Надвисокочастотний метод і засіб вимірювання вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Дмитро Володимирович Новицький, Богдан Петрович Книш
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 109 с. ISBN 978-9 66-641-904-3

В роботі розглядається варіант розв’язання актуальної задачі вимірювання вологості природного газу, яка є однією з найважливіших задач оцінювання його якісних характеристик під час видобування, переробки та транспортування. В роботі проведено аналіз існуючих приладів та методів вимірювання вологості природного газу, обґрунтовано вибір хвилеводного НВЧ методу вимірювання вологості природного газу, представлено результати розроблення засобу вимірювання вологості природного газу, розроблено інженерну методику проектування НВЧ засобу вимірювання воло-гості газу, виготовлено експериментальний зразок засобу вимірювання вологості природного газу.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів
Володимир Віталійович Грабко, Олег Васильович Дідушок
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022. 113 с. ISBN 978-966-641-905-0

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів діагностування вакуумних вимикачів. Представлені розроблені авторами математичні моделі визначення технічного стану вакуумних вимикачів та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють опосередковано діагностувати технічний стан вакуумних вимикачів.
Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам закладів вищої освіти та наукових установ.

Обкладинка для Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль Застосування інструменту числового МГЕ в прикладних дослідженнях поведінки пірамідальних паль
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть, Ігор Ігорович Шевченко
Монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2022, 98 с. ISBN 978-966-641-906-7

В монографії знайшли відображення питання теорії та практики фундаментів із пірамідальних паль, рекомендації удосконалення методів їх розрахунку. Монографія розрахована на студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалістів та наукових працівників, що працюють в області числових розрахунків фундаментних конструкцій.
Показано прикладання МГЕ до рішення нелінійних задач механіки ґрунтів. Приведено результати числового розв’язку нелінійних задач поведінки під навантаженням пірамідальних паль, а також порівняння цих результатів з експериментом та рішеннями за МСЕ.

Обкладинка для Sententiae, Том XLI, №1, 2022 Sententiae, Том XLI, №1, 2022
Олег Хома, Головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2022, 165 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу.

У черговому номері:
Роман Кисельов Про осмислення плагіату в Європі до Якоба Томазія 
 Анна Лактіонова  Квайн, Ґудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа
Олена Луцишина Поняття мовної конвенції (samaya, saṃketa) в індійській думці
Анастасія Стрелкова Поняття «страждання» в буддизмі: онтологічна проблематика
Вміщено кілька рецензій та оглядів нових видань (Євгенія Буцикіна, Олена Калантарова, Дмитро Сепетий, Всеволод Кузнецов, Олег Хома)
В розділі НАУКОВЕ ЖИТТЯ подане інтерв’ю В. Хоми, І. Давіденка і К. Мирошник із Анатолієм Єрмоленком.

Обкладинка для Михайло Йосипович Бурбело : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження Михайло Йосипович Бурбело : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження
О. М. Н, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2022, 48 с. : 8 іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 21), ISBN 978-966-641-898-5

В покажчик увійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету.
Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Вячеслав Валерійович Кавецький, Наталія Вікторівна Бурєннікова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 216 с.

У монографії проведено системне теоретико-методологічне та прикла-дне дослідження особливостей управління ефективністю інвестицій про-мислових підприємств у контексті стейкхолдерської теорії. Розглянуто теоретичні та методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів, а також запропоновано методику формування стратегічних підходів до перманентного управління інвестиціями в основ-них стейкхолдерів підприємства на основі дослідження показників ефективності процесу.
Для науковців, викладачів, студентів і усіх, хто цікавиться проблемами ефективності інвестицій промислових підприємств в людський капітал.

Обкладинка для МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА МЕТОД І УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Нікольський Іванович, Катерина Юріївна Дмітрієва, Артем Борисович Гуральник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2022, 108 с., ISBN 978-966-641-890-9

Робота присвячена розв’язанню актуальної задачі оцінювання стану кульшового суглоба, яка є однією з найважливіших задач під час діагностики та лікуванні новонароджених та дітей раннього віку. В роботі проведено огляд методів дослідження стану кульшового суглоба дитини; обґрунтовано необхідність виконати ряд послідовних операцій при обробці відповідних діагностичних зображень; розроблено алгоритми цифрової обробки зображень на основі запропонованих методів фільтрації; побудовано апаратно-програмний засіб класифікації ультразвукових зображень стану кульшового суглоба.

Монографія

Обкладинка для Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області Поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області
Віталій Анатолійович Іщенко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 206 с., ISBN 978-966-641-889-3

В монографії проаналізовано стан полігонів та звалищ твердих побутових відходів Вінницької області. Оцінено існуючу систему збирання та вивезення твердих побутових відходів. Узагальнено нормативно-правове забезпечення у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Проаналізовано інформування населення та громадська думка щодо поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області.

Обкладинка для Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах Виявлення та оцінювання джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Олександр Васильович Степура
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 96 с., ISBN 978-966-641-886-2

В монографії висвітлені теоретичні засади і практичні аспекти виявлення джерел спотворень якості електроенергії в розподільчих електричних мережах за несиметрії та несинусоїдності струмів і напруг. Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників, які займаються електричними вимірюваннями, компенсацією неактивних потужностей. Книга може бути корисною студентам та аспірантам електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ   В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Олена Олександрівна Рубаненко, Петро Дем'янович Лежнюк, В'ячеслав Олександрович Комар
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-885-5

 В монографії досліджується проблема забезпечення балансової надійності електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії та задачі, що пов’язані з її реалізацією. Розглянуто основні технології прогнозування погодинного балансу електроенергії на наступний день. Досліджено вплив на точність прогнозування графіка генерування електроенергії фотоелектричними станціями метеорологічних параметрів та реального їх технічного стану, зокрема деградування фотоелектричних модулів.

Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічним працівникам, які займаються підвищенням енергоефективності відновлюваних джерел енергії в електричних мережах енергосистем.

Обкладинка для Українська мова. Практичний правопис Українська мова. Практичний правопис
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська, Тетяна Миколаївна Пустовіт
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 98 с., ISBN 978-966-641-883-1

Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, а також завдання для тестового контролю знань з основних тем українського правопису. Всі завдання і вправи орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури мовлення студентів.
Призначено для студентів, магістрантів, викладачів, науковців, а також усіх, хто прагне підвищити загальний рівень володіння українською мовою.

Обкладинка для Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів
Валерій Іванович Савуляк
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 73 с., ISBN 978-966-641-882-4

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Методи та засоби дослідження складу, структури та властивостей матеріалів», яку внесено до навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство».
У посібнику розглянуто найбільш широко вживані у машинобудуванні та матеріалознавстві методи визначення хімічного складу матеріалів, ідентифікації складових їх структури та основних практично значущих властивостей.
Посібник розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що виконують дослідження за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».

Обкладинка для Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи Механіка матеріалів та конструкцій. Збірник розрахунково-графічних завдань з прикладами розрахунків для самостійної роботи
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Федорівна Архіпова, Сергій Іванович Сухоруков, Тетяна Ігорівна Молодецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 190 с., ISBN 978-966-641-877-0

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування та 274 – Автомобільний транспорт закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання, що вивчають механіку матеріалів та конструкцій.

Обкладинка для Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних
Ярослав Володимирович Іванчук, Володимир Іванович Месюра, Андрій Анатолійович Яровий, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. – 69 с. ISBN 978-966-641-874-9

Посібник містить теоретичний матеріал і приклади розв’язування практичних задач з інтелектуального аналізу даних; цілі, практичні завдання, переліки контрольних питань та вимоги до знань студентів, потрібні для виконання лабораторних робіт, що стосуються першого модуля навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання».
Розрахований на студентів комп’ютерних спеціальностей всіх форм навчання.

Обкладинка для Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування» Педагогічна практика. Організація та проходження практики здобувачами ступеня доктора філософії за спеціальностями «Матеріалознавство» та «Галузеве машинобудування»
Леонід Клавдійович Поліщук, Валерій Іванович Савуляк, Олена Павлівна Шиліна
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 43 с., ISBN 978-966-641-880-0

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Педагогічна практика», яка внесена в навчальний план підготовки доктора філософії зі спеціальностей 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування». 

Посібник регламентує форми, організацію, здійснення та захист проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні. Містить вимоги та зразки документів з оформлення відповідної документації з педагогічної практики. Розрахований для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, що проходять стажування за відповідними спеціальностями 132 «Матеріалознавство» та 133 «Галузеве машинобудування».

Обкладинка для Василь Михайлович Кутін : біобібліографічний покажчик до 80-річчя з дня народження Василь Михайлович Кутін : біобібліографічний покажчик до 80-річчя з дня народження
Л. В. Квятківська, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2021, 68 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 20), ISBN 978-966-641-869-5

В покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету Василя Михайловича Кутіна.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції “Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки”, 16-17 листопада 2021 року
Павло Якович Бондаренко, (Відпов. ред.)
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, PDF (109 с.), ISBN 978-966-641-881-7

Матеріали конференції мають такі основні напрямки: особливості бойового застосування озброєння та військової техніки на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України; питання досягнення взаємосумісності підроз-ділів Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн-членів НАТО; пріоритетні напрями розвитку та сучасні вимоги до зразків озброєння та війсь-кової техніки, їх модернізація; сучасне обладнання і прогресивні технології технічного обслуговування і ремонту новітніх зразків озброєння та військової техніки, їх експлуатація; перспективи розвитку машин спеціального призначення високої прохідності та організація військових перевезень; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в електричних мережах Відновлювані джерела енергії в електричних мережах
Володимир Володимирович Кулик, Юлія Володимирівна Малогулко, Віра Володимирівна Тептя, Олександр Борисович Бурикін
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 117 с. ISBN 978-966-641-870-1

В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого генерування на електричні мережі та електричну систему загалом, а також ознайомлення з різними типами відновлюваних джерел енергії, їх особливостями та з проблемами підключення на паралельну роботу з енергосистемою. Лабораторний практикум розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Відновлювані джерела енергії в електричних мережах».

Обкладинка для Електричні системи і мережі. Електричні системи і мережі.
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 2. Навчальний посібник за ред. П. Д. Лежнюка. Вінниця: ВНТУ. 2021.159 с. ISBN 978-966-641-875-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Обкладинка для Фізика. Теорія коливань та хвиль Фізика. Теорія коливань та хвиль
Анатолій Дмитрович Слободяник, Станіслав Євгенович Тужанський, Віктор Михайлович Сайчук
Начальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 142 с., ISBN 978-966-641-876-3

Начальний посібник з фізики розроблено відповідно до програми курсу фізики у вищих інженерно-технічних закладах освіти. Розкрито теорію механічних і електромагнітних коливань та хвиль. До кожного розділу програми наведено відповідну кількість тематичних задач. На початку кожного підрозділу наведені основні формули, потрібні для розв’язування запропонованих задач. Для контролю та самоконтролю наведено тести. Рекомендовано для студентів інженерних спеціальностей та студентів-заочників. Матеріали посібника подано з використанням сучасного математичного редактора Mathcad. Електронний варіант посібника можна використовувати в умовах дистанційної форми навчання.

Обкладинка для Основи мікроекономіки Основи мікроекономіки
Віталій Володимирович Зянько
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021. 325 с. ІSBN 978-966-641-866-4

Мета посібника – вироблення вміння об’єктивно і комплексно оцінювати економічну ситуацію, виходячи з ролі окремого суб’єкта у ринковій економіці. Книга складається з шести частин. Перша присвячена основам мікроекономічного аналізу. У другій йдеться про теорію раціональної поведінки споживача. Третя містить опис виробничої функції та аналіз основних видів витрат і доходів підприємницької фірми. У четвертій і п’ятій частинах вивчається поведінка фірми і домогосподарства у різних ринкових ситуаціях і даються відповіді на питання, як встановлюється ринкова ціна на товари та виробничі ресурси, і який обсяг випуску благ забезпечує максимальний прибуток чи мінімальні збитки. У шостій частині розглянуто проблеми загальної ринкової рівноваги, розширено дослідження економічної ефективності.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Він також корисний для аспірантів, викладачів, підприємців.

Обкладинка для VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24  вересня, 2021 VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія / Ecology – 2021), 22–24 вересня, 2021
Василь Петрук, відп. за випуск
Електронний збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2021. 473 с. 88 Мб. ISBN 978-966-641-873-2

Збірник містить наукові праці VІІІ-го МІЖНАРОДНОГО З’ЇЗДУ ЕКОЛОГІВ за такими основними напрямками: техногенно-екологічна безпека і прогнозування ризиків у природокористуванні; моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології; альтернативні (відновлювальні) джерела енергії; прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища; хімія довкілля та екотоксикологія; проблеми радіоекології та агроекології і шляхи їх вирішення; екологія людини та екотрофологія; екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку; проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

Обкладинка для Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах
Віра Володимирівна Тептя, Володимир Володимирович Кулик
Електронний конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2021. 183 с. ISBN 978-966-641-872-5

В конспекті лекцій розглядаються загальні питання електромеханічних перехідних процесів та стійкості електричної системи. Наведено практичні методи розрахунку статичної та динамічної стійкості системи. Конспект підготовлено відповідно до вимог стандарту «Стійкість енергосистем» та типової програми дисципліни «Перехідні процеси».
Конспект лекцій призначено для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей. Може бути корисним експлуатаційному персоналу електричних станцій, систем та мереж.

Обкладинка для Напрямні телекомунікаційні системи Напрямні телекомунікаційні системи
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 104 с. ISBN 978-966-641-867-1

У лабораторному практикумі наведено основні принципи побудови та використання напрямних телекомунікаційних систем з урахуванням сучасних технологій мультиплексування та обладнання оптичних транспортних мереж. Детально розглянуто методики дослідження електричних параметрів та пошук пошкоджень в напрямних системах електричного зв’язку за допомогою аналізаторів кабельних ліній. Практикум призначений для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Обкладинка для Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів. Еластичні рушії
Володимир Андрійович Макаров, Тамара Володимирівна Макарова, Сергій Володимирович Цимбал
Практикум. Вінниця: ВНТУ. 2021, 102 с., ISBN 978-966-641-860-2

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Сучасні системи управління роботоздатністю транспортних засобів» і містить оригінальні завдання з двох видів занять: практичних й лабораторних. Розв’язання завдань сприяє забезпеченню поглиблення знань магістрантів з розвитку управління робочим станом еластичних рушіїв автомобільних транспортних засобів. Вагомою складовою практикуму, яка допоможе розв’язанню завдань робіт, є додаткова корисна теоретична і практична інформація з зони тяжіння задач, що вирішуються. Цінними можуть бути приклади звітів з робіт і питання для самоконтролю знань.
Зміст практикуму дозволяє використовувати його не тільки для практичних і лабораторних робіт з дисципліни, а також при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи магістрантів. Результати, інформація та навички, що отримані в даних роботах, можуть бути корисними в процесі створення магістерських кваліфікаційних робіт.
Практикум призначений для магістрантів спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт».

Обкладинка для Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп’ютери. Частина І
Олег Костянтинович Колесницький, Володимир Іванович Месюра
Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 66 с., ISBN 978-966-641-871-8

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії денної і заочної форм навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
У посібнику розглянуто загальні принципи побудови архітектури нейрокомп’ютерів. Наведено обгрунтування вибору спайкінгових нейронних мереж як операційного блоку нейрокомп’ютерів. Розглянуто моделі та структури спайкінгових нейронних елементів та мереж, а також методи нейрокомп'ютерної обробки інформації на їх основі. Наведено аналітичний огляд міжнародних науково-технічних проектів з апаратної реалізації спайкінгових нейронних мереж.

Обкладинка для Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої Цифрова схемотехніка. Електронно-обчислювальні пристрої
Йосип Йосипович Білинський, Богдан Петрович Книш
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 66 с., ISBN 978-966-641-865-7

У навчальному посібнику наведено загальні принципи побудови арифметико-логічних пристроїв, операційних пристроїв, пристроїв керування, програмованих логічних матриць та інтегральних схем, розглянуто їх особливості та функціональні можливості.
Метою навчального посібника є ознайомлення читача з сучасними електронно-обчислювальними пристроями.
Посібник розроблено відповідно до навчальної програми з дисциплін «Цифрова схемотехніка» та «Схемотехніка» й розраховано для студентів спеціальностей 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 – «Електроніка».

Обкладинка для Динаміка та стійкість споруд Динаміка та стійкість споруд
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 75 с., ISBN 978-966-641-853-4

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку стержневих систем на стійкість та на динамічні вібраційні дії. В ньому також викладено основи МСЕ та уявлення про математичне опрацювання реальних прикладних
задач будівництва. Розділи супроводжуються прикладами розв’язання типових задач. Розглянутим темам передують короткі теоретичні відомості.
Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки .

Обкладинка для Математичні задачі електроенергетики Математичні задачі електроенергетики
Михайло Йосипович Бурбело, Світлана Володимирівна Бевз, Олександр Миколайович Кравець
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 126 с., ISBN 978-966-641-857-2

В практикумі висвітлено методи розрахунку усталених режимів електричних мереж, застосування теорії ймовірностей та математичної статистики для аналізу надійності та електричних навантажень, чисельні методи розрахунку перехідних режимів та методи аналізу стійкості систем. Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Основи технології машинобудування. Основи технології машинобудування.
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Сергій Іванович Сухоруков
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021. – 90 с., ISBN 978-966-641-861-9

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання студентами денної форми навчання та контрольної роботи студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до проміжного та підсумкового контролів знань, тест для самоконтролю. Наведено приклади умов задач контрольних робіт для поточного та підсумкового контролю знань і приклади розв’язання цих задач.
Призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 131 – «Прикладна механіка».

Обкладинка для Міжнародні розрахунки і валютні операції Міжнародні розрахунки і валютні операції
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Дмитро Петрович Мельничук
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 106 с. ISBN 978-966-641-854-1

Посібник присвячено матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.
Мета посібника – надати студентам можливість ґрунтовніше вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу, і підготуватися до іспиту, а також застосувати отримані знання для подальшої фахової
роботи.
Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Обкладинка для Облік фінансової діяльності та аудит Облік фінансової діяльності та аудит
Наталія Миколаївна Малініна, Ірина Валеріївна Причепа, Лілія Петрівна Руда, Дмитро Петрович Мельничук
Частина 1. Практикум, Вінниця, ВНТУ, 2021. 88 с. ISBN 978-966-641-858-9

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства.
У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову б азу о бліку т а з вітності в У країні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів.
Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.
УДК [658.15+657.6](076)

Обкладинка для Облік фінансової діяльності та аудит Облік фінансової діяльності та аудит
Наталія Миколаївна Малініна, Ірина Валеріївна Причепа, Лілія Петрівна Руда, Дмитро Петрович Мельничук
Частина 2. Практикум. Вінниця. ВНТУ. 2021. 96 с., ISBN 978-966-641-859-6

Практикум призначений для вивчення дисциплін «Облік фінансової діяльності» та «Аудит», спрямований на опанування теоретичних основ та набуття практичних навичок організації бухгалтерського, фінансового, податкового та внутрішньо-господарського обліку й складання фінансової звітності, аналізу й аудиту різних сфер діяльності підприємства. 

У практикумі викладені організаційно-теоретичні та методичні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, систематизовано нормативно-правову базу обліку та звітності в Україні, наведені принципи організації та методика проведення аудиту різних напрямів діяльності підприємства. Також запропоновані практичні вправи на закріплення знань студентів.
Практикум призначений для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів та аспірантів.

Обкладинка для Задачі з аналізу і моделювання систем : збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології» Задачі з аналізу і моделювання систем : збірник задач для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютеро-інтегровані технології»
Володимир Михайлович Дубовой, Марія Сергіївна Юхимчук, Анастасія Володимирівна Галущак
Електронний збірник задач, Вінниця, ВНТУ, 2021, PDF 76 с., ISBN 978-966-641-862-6

У збірнику містяться задачі, з якими стикаються при математичному моделюванні, і приклади розв’язання деяких типових задач. Збірник задач розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз і моделювання систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Обкладинка для «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». IV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 17-21 березня 2020р. «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». IV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 17-21 березня 2020р.
admin system
Pбірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2021, 146 с., ISBN 978-966-641-826-8, [формат А4]

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: гідромеханіка; насоси, апаратура та елементи гідро- і пневмоприводів; технології машино-будування.

Обкладинка для Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021» Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2021»
Леонід Поліщук, (заг. редактор)
Збірник тез, Вінниця: ВНТУ, 2021, 536 с., ISBN 978-966-641-849-7 (друк.); ISBN 978-966-641-864-0 (PDF)

В тезах доповідей представлені сучасні наукові, технічні та інженерні досягнення провідних вчених України і зарубіжних країн в напрямку розвитку динаміки та міцності машин і споруд, теоретичних та прикладних задач обробки металів тиском і автотехнічних експертиз, галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії та підготовки фахівців в концепції реалізації проекту bioart, транспортних системах і технологіях, довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, використання вібрацій в техніці та технологіях, технології та системах автоматизації машинобудування, інноваційних технологій в галузі підготовки фахівців технічних спеціальностей.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

Обкладинка для Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» Безпека життєдіяльності. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»
Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаївна Кобилянська, Олександр Володимирович Кобилянський, ВНТУ, Наталія Олексіївна Васаженко
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 150 с. ISBN 978-966-641-850-3

У практикуму розглядаються питання з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» модуля 1 «Безпека життєдіяльності». Розглянуто практичні роботи зі всіх розділів модуля 1. До кожної роботи наведено необхідні теоретичні відомості, завдання до виконання, рекомендації з виконання та оформлення практичних робіт. В додатках наведені нормативні документи для виконання практичних робіт.

Обкладинка для Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання Електромагнітна сумісність і керування якістю електроенергії в системах електропостачання
Михайло Йосипович Бурбело, Сергій Михайлович Левицький, Юрій Васильович Лобода
Лабораторний практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 102 с., ISBN 978-966-641-852-7

В лабораторному практикумі висвітлено питання електромагнітної сумісності та використання засобів силової електроніки для її забезпечення. Лабораторний практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Еквівалентування динамічних об’єктів Еквівалентування динамічних об’єктів
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Ірина Олександрівна Чернова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 144 с., ISBN 978-966-641-855-8

В монографії представлені результати дослідження проблеми синтезу еквівалентних за вибраними критеріями математичних моделей мінімального порядку для складних динамічних об’єктів, що містять у своїй структурі велику кількість накопичувачів енергії чи маси, а тому їхні точні математичні моделі мають порядок, не нижчий кількості цих накопичувачів.

Розрахована на інженерів, науковців та студентів ЗВО, яким при розв’язанні поставлених задач необхідно синтезувати чи використовувати математичні моделі складних динамічних об’єктів у формі, придатній для практичного застосування.

Обкладинка для Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» Основи охорони праці. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»
Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаївна Кобилянська, Олександр Володимирович Кобилянський, Сергій Сергійович Пугач
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021. 192 с., ISBN 978-966-641-844-2

У практикумі для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня всіх спеціальностей розглядаються питання з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» модуля 2 «Основи охорони праці». Розглянуто вісім практичних і чотири лабораторних роботи з усіх розділів модуля 2.
До кожної роботи наведено потрібні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт. В додатках наведені нормативні вимоги та вихідні дані для виконання робіт.

Обкладинка для Теплопостачання Теплопостачання
Ольга Дмитрівна Панкевич, Ольга Ігорівна Ободянська, Олег Васильович Титко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ. 2021. 85 с. ISBN 978-966-641-842-8

Навчальний посібник розроблений для вивчення дисципліни «Теплопостачання» та засвоєння теоретичних і практичних завдань з експлуатації систем теплопостачання в сучасних умовах, з урахуванням інноваційних технологій, проектування та реконструкції теплових мереж. В навчальному посібнику наведено методи розрахунку та основні формули, а також приклади розв’язання найбільш типових задач. Призначений для студентів будівельних спеціальностей, рекомендується для самостійного та дистанційного навчання студентів.

Обкладинка для Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання Вища математика: невизначений інтеграл. Практикум для дистанційного навчання
Альона Анатоліївна Коломієць, Ярослав Володимирович Крупський, Оксана Іванівна Тютюнник, Катерина Іванівна Коцюбівська
Електронний практикум, Вінниця, ВНТУ: 2021, 71 с., ISBN 978-966-641-847-3

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів інтегралів, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при розв’язуванні диференціальних рівнянь, визначених інтегралів. Вміння обчислювати інтеграли є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення інтегралів, навчитися обирати метод інтегрування для окремо взятого інтегралу, також поглибити знання теоретичного матеріалу.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Обкладинка для Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» Практикум для самостійної роботи з англійської мови для студентів спеціальностей 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг»
Микола Григорович Прадівлянний, Наталія Вікторівна Рибко, Алла Анатоліївна Слободянюк
Практикум, Вінниця: ВНТУ. 2021. 60 с., ISBN 978-966-641-845-9

Практикум охоплює матеріали практичного курсу з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Практикум складається з чотирьох розділів, містить тексти професійного спрямування, завдання на розуміння тексту, лексичний та граматичний навчальний матеріал для самостійної роботи студентів. Практикум відповідає програмі курсу з англійської мови, яка вивчається у технічних ЗВО, з урахуванням досвіду викладачів кафедри іноземних мов. Завданням рукопису є забезпечення знань, необхідних фахівцям для роботи у галузях менеджменту логістики та маркетингу.

Обкладинка для Лариса Євстахіївна Азарова : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження Лариса Євстахіївна Азарова : біобібліографічний покажчик до 70-річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2021, 60 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 19), ISBN 978-966-641-848-0

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету Лариси Євстахіївни Азарової.
Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: курсове проектування Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів: курсове проектування
Віталій Олександрович Огневий, Володимир Леонідович Крещенецький, Юрій Юрійович Бурєнніков
Електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання, Вінниця: ВНТУ, 2021. 121 с., ISBN 978-966-641-846-6 (PDF)

В навчальному посібнику розглянуто методику виконання курсової роботи, приклади до виконання розробок з окремих розділів, послідовність формування завдання для кожного студента самостійно. Навчальний посібник стане в нагоді студентам при вивченні дисципліни, під час підготовки до виконання курсової роботи та лабораторних робіт.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 274 «Автомо-більний транспорт».

Обкладинка для Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності Основи охорони праці та безпека життєдіяльності для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Частина 2. Безпека життєдіяльності
Олег Володимирович Березюк, Михайло Степанович Лемешев
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2021, 84 с., ISBN 978-966-641-840-4

У практикумі викладено основні методики інженерних розрахунків параметрів захисту від небезпечних, шкідливих та факторів ураження навколишнього середовища. Розраховано на студентів закладів вищої освіти при підготовці бакалаврів.

Обкладинка для Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд
Юрій Петрович Войтюк, Дмитро Георгійович Писаренко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 94 с., ISBN 978-966-641-839-8

В навчальному посібнику розглянуто практичні аспекти побудови сучасних систем блискавкозахисту будівель та інженерних споруд.
Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час проведення лекційних та лабораторно-практичних занять з дисципліни «Монтаж і експлуатація електроустановок», виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Обкладинка для Тепломасообмін. Частина І Тепломасообмін. Частина І
Олександр Юрійович Cпівак, Наталія Володимирівна Резидент
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 113 с., ISBN 978-966-641-841-1

Посібник призначений для виконання самостійної роботи студентів і аспірантів спеціальностей 144 – Теплоенергетика, 192 – Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язування задач, перелік контрольних запитань для самоперевірки, задачі для самостійної роботи, довідковий матеріал, перелік літератури для вивчення курсу.

Обкладинка для Самоменеджмент Самоменеджмент
Ольга Георгіївна Ратушняк, Олена Георгіївна Лялюк
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 170 с., ISBN 978-966-641-838-1

У навчальному посібнику викладені теоретичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни, для підготовки до лекційних, практичних занять наведені контрольні запитання для перевірки знань, умінь і навичок самоменеджменту та практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу.
Навчальний посібник рекомендується студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, а також менеджерам і підприємцям.

Обкладинка для Будівельна теплофізика Будівельна теплофізика
Георгій Сергійович Ратушняк, Катерина Володимирівна Анохіна
Практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021. 51 с., ISBN 978-966-641-835-0

«Будівельна теплофізика» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить дев’ять розділів із описанням специфіки розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі. В практикумі наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів.

При підготовці навчального посібника використано терміни, позначення та положення із нормативних баз України, наведених в державних стандартах.

Обкладинка для Моделювання об’єктів і систем Моделювання об’єктів і систем
Володимир Михайлович Дубовой, Олена Дмитрівна Никитенко, Марія Сергіївна Юхимчук, Анастасія Володимирівна Галущак
Лабораторний практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021. 157 с. ISBN 978-966-641-834-3

Лабораторний практикум з математичного моделювання об’єктів і систем містить 23 лабораторних роботи за темами: інструментальні засоби моделювання; характеристики моделей; основні види моделей; моделі в умовах невизначеності; імітаційне, аналітичне і чисельне моделювання; ідентифікація; застосування моделей.

Обкладинка для Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів Вентиляція та кондиціювання громадських об’єктів
В’ячеслав Васильович Джеджула, ВНТУ
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2021. 71 с. ISBN 978-966-641-830-5

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Вентиляція та кондиціювання». Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань.
Посібник призначено для підготовки фахівців сфери будівництва.

Обкладинка для Володимир Андрійович Лужецький : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Володимир Андрійович Лужецький : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
Л. В. Квятківська, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2021, 80 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 18), ISBN 978-966-641-843-5

В покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету Володимира Андрійовича Лужецького.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Матеріали IX-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2021 року Матеріали IX-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2021 року
Електронний збірник наукових праць, Вінниця, ВНТУ, 2021, PDF 270 с., ISBN 978-966-641-851-0

Збірник містить Матеріали IX міжнародної науково-технічної інтернет-конференції за такими основними напрямками: проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні технології, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.
Роботи публікуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність інформації, яка наведена в роботах, та залишає за собою право не погоджуватися з думками авторів на розглянуті питання.

 

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 25-26 березня 2021 року
Олександр Володимирович Кобилянський
Електронний збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2021, (101 с. PDF), ISBN 978-966-641-837-4

Збірник містить Матеріали V МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження в професійній освіті інформаційно-комунiкаційних технологiй.

Обкладинка для Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Геннадійович Муращенко, Олександр Іванович Черняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 132 с., ISBN 978-966-641-836-7

В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилко-подібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генера-торів пилкоподібних сигналів на основі ЦАП із ваговою надлишковістю. Досліджено вплив глітчів на швидкість порозрядного аналого-цифрового перетворення. Запропоновано структурну організацію генераторів вказа-них аналогових сигналів на основі фібоначчієвого цифроаналогового пере-творювача та використання швидкодіючих фібоначчієвих лічильників.

Обкладинка для ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ  ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Василь Володимирович Овчарук, Віра Григорівна Овчарук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, с., ISBN 978-966-641-833-6

В монографії обґрунтовано та розроблено теорію і методику впровадження низки педагогічних умов, скерованих на формування здоровʼязберігаючої компетентності, а саме: оптимізацію організаційної та інтерактивної освітньої діяльності учасників освітнього процесу; стимулювання самостійних та самоініціативних форм освітньої діяльності; зміну змісту освіти з дисципліни «Фізичне виховання» з урахуванням професійної специфіки студентів технічного профілю. Монографія розрахована на фахівців галузі фізичного виховання, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами
Наталя Олександрівна Діденко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-832-9

Монографія присвячена прямому синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами у протонних та апротонних розчинниках, дослідженню їх фізико-хімічних та функціональних властивостей. Встановлено вплив окисника, природи органічного розчинника, тіоамідного ліганду, умов синтезу та розроблено методики прямого синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із арил- і гетарилтіоамідами. Ситезовані сполуки досліджені як потенційні додатки до індустріальних олив та регулятори росту сільськогосподарських рослин.

Обкладинка для Комп’ютерна техніка Комп’ютерна техніка
Наталя Олександрівна Біліченко, Дмитро Олександрович Галущак, Володимир Леонідович Крещенецький, Сергій Володимирович Цимбал
Електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання, Вінниця: ВНТУ, 2021, 92 с., ISBN 978-966-641-829-9 (PDF)

Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів, що навчаються за спеціальностями: 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання.
Мета посібника – надати студентам можливість більш детально вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу і підготуватися до іспиту, а також застосовувати отримані знання для подальшої фахової роботи.
Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Обкладинка для Основи ведення сучасного бізнесу Основи ведення сучасного бізнесу
Ірина Юріївна Єпіфанова, В'ячеслав Васильович Джеджула
Практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021, 110 с. ISBN 978-966-641-828-2

В практикумі розглянуто основні питання практичних задач, тестів з дисципліни. Практикум розроблено у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу".

Обкладинка для Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-827-5

Проектування споруд неможливе без залучення сучасних методів мате-матичного аналізу. В механіці грунтів широко застосовують моделі суціль-них середовищ та теорію пластичної течії. Пластичні деформації в грунтах проявляються у вигляді значної зміни форми, а при наявності великих зон розвитку пластичних деформацій (граничного стану) розв’язання задачі в пружній постановці не відповідає дійсності. В роботі розглянуто питання деформування ґрунтів з залученням числового МГЕ. Цей досвід корисний для інженерів, студентів та аспірантів будівельних спеціальностей, що пра-цюють в області механіки ґрунтів та її практичних прикладань.

Обкладинка для Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування
Олександр Дмитрович Манжілевський, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 105 с., ISBN 978-966-641-824-4

Посібник містить загальні відомості про найбільш поширені технології 3D-друку, зокрема адитивні. В посібнику наведено короткі характеристики найбільш популярних видів пластика, що застосовуються у FDM-технології 3D-друку та докладно наведені особливості налаштування програми-слайсера для практичного використання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання
Василь Григорович Фурик, Людмила Миколаївна Ткачук, Наталя Олегівна Коваль
Вінниця : ВНТУ, 2020, 64 с. ISBN 978-966-641-823-7

Збірник задач розрахований на студентів бакалаврату, які навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент». В ньому наведено типові задачі з економічних дисциплін та приклади їх розв’язання; він слугує для надання методичної допомоги студентам в умовах СРС в частині більш глибокого опанування провідних фінансово-економічних дисциплін.

Обкладинка для Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей
Майя Борисівна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 348 с., ISBN 978-966-641-825-1

В монографії розглянуто проблему професійної спрямованості на-вчання математики як інтеграційної основи фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей. Визначено теоретичні і практичні засади реа-лізації професійної спрямованості з позицій поєднання компонентів прик-ладного змісту і спеціалізованих інформаційних засобів і технологій. За-пропоновано структурно-функціональну модель, описано особливості її реалізації в закладах вищої технічної освіти. Розраховано на фахівців у га-лузі теорії та методики професійної освіти, науковців, викладачів та чита-чів, які цікавляться питаннями інтеграції математики з іншими науками.

Обкладинка для Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами)
Віктор Вікторович Біліченко, Олена Павлівна Шиліна
Практикум, Вінниця : ВНТУ. 2020, 44 с., ISBN 978-966-641-822-0

Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі транспорту», складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
Призначений для викладачів і студентів факультету машинобудування та транспорту освітньо-професійної підготовки магістра.

Обкладинка для Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу
Микола Володимирович Васильківський, Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 126 с., ISBN 978-966-641-810-7

У монографії розглянуто методи та засоби оброблення радіосигналів (РС) для систем безпеки та моніторингу, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано метод аналого-цифрового перетворення РС, метод запам'ятовування та відтворення РС та цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових РС. Наведено низку методів визначення параметрів радіосигналів. Представлено методи побудови пристроїв підсилення та перетворення радіосигналів та структури засобів первинного цифрового оброблення РС.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення радіосигналів.

Обкладинка для Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг
Валентин Олексійович Багацький, Олексій Валентинович Багацький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 128 с., ISBN 978-966-641-787-2

У монографії викладено методи визначення якості комунальних послуг та розглянуто технічні комп’ютерні засоби для реалізації вказаних методів в системах контролю кількості та якості наданих та спожитих комунальних послуг. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників та науковців, які розробляють системи контролю комунальних послуг.

Обкладинка для Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 192 с., ISBN 978-966-641-796-4

В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв’язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології».

Обкладинка для Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті
Віталій Альбертович Кашканов, Андрій Альбертович Кашканов, Володимир Петрович Кужель
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. − 104 с., ISBN 978-966-641-820-6

В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем i технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальностей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» усіх форм навчання.

Обкладинка для Електричні системи і мережі Електричні системи і мережі
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 200 с., ISBN 978-966-641-817-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Обкладинка для Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2 Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2
Валерій Федорович Граняк
Конспект лекцій, Вінниця : ВНТУ, 2020 – 134 с. ISBN 978-966-641-819-0

В конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електротехніки та теорії сигналів. Він розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка».

Обкладинка для Financial provision of small business innovative development Financial provision of small business innovative development
Лілія Олександрівна Нікіфорова (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 232 с., ISBN 978-966-641-813-8

The monograph explores theoretical, methodological and practical principles of financial support for innovative development of small business in the current conditions of reforming Ukrainian economy. The essence of the of financial support mechanism of small business innovative development is revealed, the features of its operation in Ukraine are revealed. Macroeconomic trends of small business innovation development in China and Ukraine and its dependence on financial support are analysed. Based on the experience of small business support of the People's Republic of China, prospective ways and specific ways of improving domestic small business innovative development financial support are determined. It is elaborated for scientists, specialists in innovation and entrepreneurship, politicians, entrepreneurs.

Обкладинка для Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах
Ольга Анатоліївна Буславець, Петро Дем’янович Лежнюк, Микола Михайлович Черемісін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 184 с., ISBN 978-966-641-815-2

У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки більш розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій. Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами та аспірантами.

Обкладинка для Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань
Олександр Миколайович Васілевський, Василь Васильович Присяжнюк
Практикум. Вінниця: ВНТУ, 2020, 150 с., ISBN 978-966-641-811-4

У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Михайлович Захарченко, Олександр Володимирович Кадук, Марія Миколаївна Орлова, Володимир Петрович Тарасенко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 378 с., ISBN 978-966-641-808-4

Підручник складається з дев’яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. Укінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Підручник призначений для студентів напряму підготовки 123 − «Комп’ютерна інженерія».

Обкладинка для Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals
Василь Мартинович Кичак, Олексій Пилипович Яненко, Костянтин Леонідович Шевченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 268 с., ISBN 978-966-641-812-1

The monograph summarizes scientific and technical experience gained by
the authors in the field of formation, selection, conversion, and processing of weak
signal parameters. Authors consider features of commutation and modulation
transformations, and circuits of highly sensitive radiometers of microwave and
optical range, as well as methods and means of formation of low-intensity signals
with the use of Josephson junctions. The book also suggests the ways of practical
application of the developed methods and means. Most of the developed circuits
given in the monograph are marked with patents of Ukraine. The book includes
issues of metrological support for measuring parameters of low-intensity signals
and shows the results of some experimental studies.
The monograph may be useful for students and postgraduates, as well as for
specialists in the sphere of development and use of low-signal equipment in
telecommunications and radio communications, physics, biology, medicine,
materials science, and other applied fields of science and technology related to
using low-intensity signals.

 

Обкладинка для Інноваційні технології в освітньому процесі Інноваційні технології в освітньому процесі
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віра Андріївна Петрук, Оксана Анатоліївна Голюк, Віктор Вікторович Хом’юк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 88 с., ISBN 978-966-641-807-7

В монографії розглянуто основні напрями та підходи до інноваційної діяльності в сучасному освітньому просторі. Наведено концептуальні ос-нови педагогічної інноватики. Представлено практичні аспекти реалізації сучасних інноваційних технологій. Монографія розрахована на студентів, що вивчають педагогічні дисципліни, які включені до навчальних планів бакалаврату та магістратури, аспірантів та викладачів, що зорієнтовані на впровадження інноваційного підходу у вищій технічній освіті.

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II
Василь Васильович Кухарчук
Конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2020, 154 с., ISBN 978-966-641-803-9

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань – аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання. Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Обкладинка для Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи
Олена Павлівна Шиліна, Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд, Олександр Борисович Янченко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020. 110 с., ISBN 978-966-641-801-5

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних занять з курсу Технології конструкційних матеріалів. Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі: отримувати заготовки литтям, тиском, електрохімічними, фізичними методами, зварюванням металів та обробленням матеріалів різанням.
Практична підготовка та проведення розрахунків для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів обробки, правильного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, призначення матеріалу для виготовлення конкретних деталей машин. Наведено теоретичний матеріал, приклади виконання контрольних питань і завдань.
Навчальний посібник розроблено згідно з планом кафедри ГМ і програмою дисципліни «Технології конструкційних матеріалів».

Обкладинка для Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD
Ілона Віталіївна Богач, Олександр Юрійович Краковецький, Людмила Вікторівна Крилик
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 106 с. ISBN 978-966-641-802-2

В навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні підходи до розв’язання різних типів диференціальних рівнянь засобами MathCAD та подано понад 60 прикладів розв’язання прикладних математичних задач.
Навчальний посібник призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей та може бути корисний аспірантам, науковцям, інженерам та програмістам-практикам, діяльність яких пов’язана з розв’язанням різних типів задач з диференціальними рівняннями.

Обкладинка для Практикум з вищої математики: обчислення границь Практикум з вищої математики: обчислення границь
Альона Анатоліївна Коломієць, Віталій Іванович Клочко, Володимир Олександрович Краєвський
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2020, 56 с., ISBN 978-966-641-804-6

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів границь, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при дослідженні на збіжність рядів та невласних інтегралів. Відповідно вміння обчислювати границі функцій є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення границь функцій, у методах розкриття основних невизначеностей, що зустрічаються при обчисленні границь, а також поглибити знання теоретичного матеріалу.
Призначений для студентів усіх спеціальностей.

1-100 з 625