61 Titles
Навчальна література

Навчальна література: підручники, посібники, методичні рекомендації, практикуми тощо, видані у видавництві Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
Олег Михайлович Яхно; Олександр Васильович Узунов, Олександр Федорович Луговський, Василь Анатолійович Ковальов, Андрій Валерійович Мовчанюк, Іван Васильович Коц, Олександр Павлович Губарев
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2017, 711 с., ISBN 978-966-641-687-5

У підручнику проаналізовані основні закони механіки і гідроаеромеханіки. Показано принцип дії та використання нових ультразвукових кавітаційних при-строїв, розглянуто принципи побудови, моделювання і проектування електронно-механічних систем та устаткування, наведені дані стосовно сенсорних засобів контролю і комп’ютерного управління систем механотроніки, розглянуті приклади розв’язання практичних задач. Підручник рекомендується для поглибленного вивчення студентами різних форм навчання, магістрантами та аспірантами напрямків підготовки, чий фах орієнтований на створення і використання автоматизованих виробничих систем та інтелектуальної техніки в складних експлуатаційних та виробничих процесах.

Обкладинка для Економіка підприємства. Практикум Економіка підприємства. Практикум
Анжеліка Олексіївна Азарова, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2016, 216 с., ISBN 978-966-641-651-6

Практичні заняття, що містяться у навчальному посібнику, складаються з теоретичної частини, в якій розкриваються основні теоретичні положення теми; розрахункової частини, в якій подані формули для виконання завдання; багатоваріантних завдань, які студент повинен виконати самостійно, та питань для проведення самоконтролю знань студентів. Навчальний посібник може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва»,
«Основи економіки та організації виробництва» та при вивченні окремих тем курсу «Організація виробництва».

Обкладинка для Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 2. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. Транспортно-завантажувальні пристрої
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-647-9

Посібник містить основні поняття про автоматизацію процесів обробки на машинобудівних підприємствах. В посібнику наведено класифікацію агрегатних верстатів, а також викладені основні відомості про основні види та класифікацію автоматичних ліній та гнучких виробничих систем. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Системи автоматизованого проектування в будівництві Системи автоматизованого проектування в будівництві
Алла Серафимівна Моргун, Валерій Михайлович Андрухов, Микола Миколайович Сорока, Іван Миколайович Меть
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 129 с., ISBN 978-966-641-637-0

В навчальному посібнику на сучасному рівні викладено принципи, методи та фундаментальні основи систем автоматизованого проектування в будівництві. Запропоновано конструктивні стратегії розробки скінченно-елементних моделей будівельних споруд, розглянуто особливості і стиль цього процесу, методи дослідження та шляхи їх удосконалення. Наведено приклад розрахунку поперечника промислової будівлі за допомогою ПК ЛІРА–САПР.
Посібник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ, будівельної механіки, систем автоматизованого проектування.

Обкладинка для Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей
Лариса Євстахіївна Азарова, Оксана Володимирівна Ковтун
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 179 с., ISBN 978-966-641-612-7

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Система тестів дає можливість перевірити й оцінити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу за програмою в цілому, сформованість навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Обкладинка для Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації
Володимир Григорович Аввакумов, Леонід Борисович Терешкевич, Геннадій Леонідович Лисенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 245 с., ISBN 978-966-641-645-5

В навчальному посібнику розглядаються роль і значення розрахунків аварій-них режимів для надійного електропостачання народного господарства.
Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних ме-тодів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів.
Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації.

Обкладинка для Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)] Русский язык для иностранных студентов (основной этап) [= Російська мова для іноземних студентів (основний етап)]
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Наталя Леонідівна Клочко, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Навчальний посібник (рос. мовою), Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-635-6

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

Обкладинка для Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта)
Володимир Прокопович Кожем’яко, Наталія Володимирівна Белік, Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська, Віта Віталіївна Просоловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 313 с., ISBN 978-966-641-644-8

У навчальному посібнику з сучасних позицій подані матеріали щодо актуальних новітніх досягнень в створенні бази знань людства. На прикладах архітектури та структурної організації автоматизованих геоінформаційних систем, нейромережевих структур, нанотехнологій, фотонно-кристалічних пристроїв показані перспективи подальшого розвитку оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка» і може бути рекомендований для інших профілів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи».

Обкладинка для Адаптивна оптика Адаптивна оптика
Анатолій Степанович Васюра, Сергій Володимирович Павлов, Марія Олександрівна Прокопова, Станіслав Євгенович Тужанський, Тетяна Іванівна Козловська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 281 с., ISBN 978-966-641-638-7

У навчальному посібнику розглянуто матеріали щодо проектування та роботи сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуто принципи розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблеми керування хвильовим фронтом. Зроблено аналіз систем фазового спряження та апертурного зондування, порівняння характеристик сенсорів хвильового фронту. Наведено приклади практичного застосування адаптивних оптичних систем.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка” і може бути корисним для спеціалістів, що займаються використанням адаптивних оптичних систем.

Обкладинка для Історія інженерної діяльності Історія інженерної діяльності
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Іван Вячеславович Севостьянов
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 266 с., ISBN 978-966-641-633-2

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

Обкладинка для Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика Мікропроцесорні системи. Мікроконтролери сімейства MSP430х2хх. Теорія та практика
Роман Наумович Квєтний, Роман Васильович Маслій, Володимир Володимирович Гармаш, Олексій Романович Бойко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 107 с., ISBN 978-966-641-634-9

Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments.
У теоретичній частині розглянуто периферійні модулі, реалізовані в мікроконтролерах сімейства, система переривань та режими роботи. Практична частина присвячена програмуванню мікроконтролера MSP430F2013 на базі пристрою eZ430-F2013 мовою С/С++ у середовищах розробки Code Composer Essential та IAR Embedded Workbench. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Системна інженерія».

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань Основи теорії невизначеності вимірювань
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Юрійович Кучерук, Євген Тимофійович Володарський
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 230 с., ISBN 978-966-641-632-5

У підручнику викладено основні положення міжнародного підходу до оціню-вання характеристик точності вимірювань. Підручник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, оцінки кількісних результатів випробувань та форм подання невизначеностей ви-мірювань. Підручник відповідає вимогам державних стандартів України та навча-льній програмі дисципліни «Основи теорії невизначеності вимірювань» і призна-чений для студентів технічних напрямів, науковців та аспірантів спеціальностей 05.01.02, 05.11.01, 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05.

Обкладинка для Зварювання. Вступ до фаху Зварювання. Вступ до фаху
Валерій Іванович Савуляк, Сергій Антонович Заболотний
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 136 с., ISBN 978-966-641-610-3

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.
Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів Теоретичні основи комп'ютерних напівпровідникових електронних компонентів
Олексій Дмитрович Азаров, Володимир Анатолійович Гарнага, Тетяна Григорівна Сапсай, Володимир Петрович Тарасенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 135 с., ISBN 978-966-641-605-9

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання

Обкладинка для Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів
Лариса Євстахіївна Азарова, Тетяна Юхимівна Іванець
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 171 с., ISBN 978-966-641-600-4

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

Обкладинка для Системи телебачення та технічного зору Системи телебачення та технічного зору
Геннадій Дмитрович Дорощенков, Володимир Прокопович Кожем’яко, Сергій Володимирович Павлов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 209 с., ISBN 978-966-641-593-9

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогового і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів напряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Обкладинка для Управління персоналом Управління персоналом
Анжеліка Олексіївна Азарова, Олена Омелянівна Мороз, Олександр Йосипович Лесько, Ірина Володимирівна Романець
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2016, 283 с., ISBN 978-966-641-601-1

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

Обкладинка для Теорія технічних систем Теорія технічних систем
Іван Вячеславович Севостьянов
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 181 с., ISBN 978-966-641-592-2

У підручнику наведено основні поняття, пов’язані із технічними системами, їх класифікації, структура, елементи, параметри, етапи створення і використання, методи оцінювання технічних систем та їх еволюцію. Також наводяться методика постановки задач інженерної творчості і найбільш відомі методи їх розв’язання, в тому числі із застосуванням комп’ютерів. Для одержання практичних навичок з постановки і розв’язання творчих задач студентам пропонуються контрольні завдання.

Обкладинка для Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища
Іван Іванович Ваганов, Ірина Вікторівна Маєвська, Микола Миколайович Попович
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 267 с., ISBN 978-966-641-591-5

Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно-вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. У викладі навчального матеріалу містяться теоретичні відомості, практичні рекомендації щодо визначення мінералів, гірських порід та виконання розрахунково-графічних робіт.
Призначений для студентів будівельних спеціальностей та спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Обкладинка для Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї : навчальний посібник Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї : навчальний посібник
Зенон Юрійович Готра, Володимир Прокопович Кожем’яко, Зіновій Матвійович Микитюк, Сергій Володимирович Павлов, Геннадій Дмитрович Дорощенков
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 162 с., ISBN 978-966-641-590-8

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.
Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Обкладинка для Економетрія Економетрія
Анжеліка Олексіївна Азарова, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька, Олександр Митрофанович Роїк, Юлія Володимирівна Міронова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 304 с., ISBN 978-966-641-568-7

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.
Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

Обкладинка для Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 232 с., ISBN 978-966-641-544-1

Наведено питання теорії дискретних сигналів і лінійних систем, які є основою цифрової обробки сигналів. Описуються особливості обробки сигналів, пов’язані з обмеженою розрядністю цифрових засобів: кодування інформації, квантування та перетворення сигналів.
Розглянуто методи синтезу аналізаторів спектра, цифрових фільтрів і трансмультиплексорів для телекомунікаційних систем з імпульсно-кодовою модуляцією та дельта-модуляцією.
Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Обкладинка для Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв К82 та систем Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв К82 та систем
Микола Антонович Філинюк, Валентин Олексійович Багацький, Людмила Броніславівна Ліщинська, Олена Валеріївна Войцеховська
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2014, 143 с., ISBN 978-966-641-556-4

В навчальному посібнику розглянуто питання побудови і застосування критеріїв ефективності і якості інформаційних пристроїв і систем.
Призначений для студентів старших курсів спеціальностей «Редіоелектронні апарати та засоби», «Технології та засоби телекомунікацій», «Електронні прилади та пристрої», «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої» денної та заочної форм навчання, які можуть використовувати його при підготовці курсових і дипломних проектів, бакалаврських та магістерських робіт

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Михайлович Захарченко, Олександр Володимирович Кадук, Марія Миколаївна Орлова, Володимир Петрович Тарасенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 371 с., ISBN 978-966-641-543-4

Навчальний посібник складається з дев’яти теоретичних розділів та лабораторного практикуму. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з посібником доцільно починати з першого розділу. У кінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050102 — «комп’ютерна інженерія» та 6.050103 — «програмна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі».

Обкладинка для Теорія автоматичного керування. Методологія та практика оптимізації Теорія автоматичного керування. Методологія та практика оптимізації
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 210 с., ISBN 978-966-641-534-2

В навчальному посібнику головна увага приділена викладенню математичних методів оптимізації динамічних об’єктів, які можна віднести до класу детермінованих безперервних з зосередженими параметрами.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, які навчаються за напрямком «Електромеханіка» спеціальностей «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» для поглибленого вивчення дисципліни «Теорія автоматичного керування» у розділі «Оптимальні системи автоматичного керування».

Обкладинка для Основи інформаційної безпеки Основи інформаційної безпеки
Володимир Андрійович Лужецький, Андрій Дмитрович Кожухівський, Олеся Петрівна Войтович
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 221 с., ISBN 978-966-641-514-4

У посібнику розглядаються основні поняття інформаційної безпеки і компоненти системи захисту інформації. Описуються заходи та засоби законодавчого, адміністративного, організаційного та інженерно-технічного рівнів забезпечення інформаційної безпеки організацій та установ. Окрему увагу приділено програмно-технічному захисту інформаційних систем.
Для студентів напрямків «Інформаційна безпека» всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Обкладинка для Нормування показників надійності технічних засобів Нормування показників надійності технічних засобів
Олександр Миколайович Васілевський, Олександр Григорович Ігнатенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 160 с., ISBN 978-966-641-535-9

В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності, метрологічної надійності та надійності програмного забезпечення, а також методи підвищення надійності технічних засобів. Навчальний посібник розроблений згідно з планом кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ та програмою дисципліни “Нормування показників надійності технічних засобів” для студентів спеціальності 7.05100101, 8.05100101 - "Метрологія та вимірювальна техніка".

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл
Юхим Овдійович Карпов, Самоїл Шулімович Кацив, Василь Васильович Кухарчук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 204 с., ISBN 978-966-641-511-3

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та відносно простих програмних продуктів: MathCAD, Excel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Ігор Ростиславович Арсенюк, Андрій Анатолійович Яровий, Ігор Дмитрович Івасюк
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 272 с., ISBN 978-966-641-526-7

Навчальний посібник підготовлено згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами до підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Комп'ютерні науки". В посібнику дано систематичне викладення основ курсу "Комп’ютерні мережі". Розглянуто еволюцію, класифікацію, основи побудови комп’ютерних мереж та системні вимоги до них; мережеве апаратне забезпечення; модель OSI та стек протоколів ТСР/ІР; основи передавання даних на різних рівнях; питання адресації в ІР-мережах; основи роботи в Cisco IOS, а також протоколи маршрутизації RIP, EIGRP та OSPF.
Навчальний посібник буде корисний усім, хто займається створенням, настроюванням, використанням та моніторингом комп’ютерних мереж.

Обкладинка для Технологія металів та зварювання. Модульний курс Технологія металів та зварювання. Модульний курс
Анатолій Миколайович Власенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 250 с., ISBN 978-966-641-512-0

Навчальний посібник присвячений висвітленню основних відомостей про металургійне виробництво чорних і кольорових металів, кристалізацію і будову металів і сплавів. Розглянуті основи теорії термічної обробки сталі, виготовлення заготовок і деталей в ливарному виробництві, обробки металів тиском і різанням, електрофізичної обробки металів і зварного виробництва.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають інженерні спеціальності у будівництві, сільському господарстві та інших галузях, може бути корисний для студентів коледжів і технікумів, учнів професійно-технічних училищ, які опановують робітничі професії.

Обкладинка для Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1
Роман Наумович Квєтний, Ілона Віталіївна Богач, Олексій Романович Бойко, Ольга Юріївна Софина, Олексій Миколайович Шушура
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 191 с., ISBN 978-966-641-520-5

Перша частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Обкладинка для Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчис- лень. Частина 2 Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчис- лень. Частина 2
Роман Наумович Квєтний, Ілона Віталіївна Богач, Олексій Романович Бойко, Ольга Юріївна Софина, Олексій Миколайович Шушура
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 235 с., ISBN 978-966-641-521-2

Друга частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи цифрової обробки сигналів та зображень, фрактальний та інтервальний аналіз. Призначено для студентів напряму підготовки «Системна інженерія» при вивченні дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», але може бути використано при вивченні широкого спектру дисциплін цього та інших напрямів, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, сигналів, зображень, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів та вчених. Наведено широкий спектр прикладів та задач.

Обкладинка для Гідравліка, гідро- та пневмоприводи Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Ізраїль Абрамович Немировський, Леонід Геннадійович Козлов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 273 с., ISBN 978-966-641-518-2

В навчальному посібнику наведені основні положення прикладної гідравліки та пневматики, на основі яких створюються сучасні гідравлічні та пневматичні приводи. Описана велика кількість пневматичних і гідравлічних агрегатів, та їх характеристики. Розглянуті методи та результати аналізу робочих процесів в гідравлічних приводах та синтез їх параметрів. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни „Гідравліка, гідро- та пневмоприводи‟ і може бути використаний для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Обкладинка для Нові матеріали та композити Нові матеріали та композити
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Іван Онуфрійович Сивак, Сергій Іванович Сухоруков
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 158 с., ISBN 978-966-641-516-8

В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композиційним матеріалам – композиціям, в яких матриця зміцнена елементами ниткоподібної форми. Приведені методи отримання таких композиційних матеріалів та їх властивості. Розглянуті особливості процесів різання композиційних матеріалів.
Один із розділів присвячений результатам досліджень в області наноматеріалів та нанотехнологій. В посібнику приведено інформацію про найбільш відомі на даний час наноматеріали.
Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів машинобудівних спеціальностей.

Обкладинка для Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка
Василь Мартинович Кичак, Вадим Данилович Рудик, Андрій Олександрович Семенов, Олена Олександрівна Семенова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 267 с., ISBN 978-966-641-513-7

У навчальному посібнику наведено матеріал теоретичних розділів курсу “Основи схемотехніки”, який охоплює частини аналогової та інтегральної схемотехніки.
Навчальний посібник призначений для студентів бакалаврського напряму 6.050903 – “Телекомунікації” усіх форм навчання і може бути корисним для студентів суміжних напрямів і спеціальностей.

Обкладинка для Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Андрій Альбертович Кашканов, Вадим Миколайович Ребедайло
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2013, 283 с., ISBN 978-966-641-515-1

В посібнику дано аналіз конструкцій систем, агрегатів і механізмів різних типів автомобілів, їх робочі процеси та вимоги до них. На основі робочих процесів подані елементи розрахунку, необхідні для визначення навантажень, діючих в агрегатах і механізмах.
Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ напряму підготовки «Автомобільний транспорт» і може бути корисним інженерно-технічним працівникам автомобільного транспорту.

Обкладинка для Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування
Володимир Михайлович Дубовой
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 308 с., ISBN 978-966-641-504-5

В посібнику подано загальну характеристику математичного моделювання. В основу розгляду покладене поняття системи моделей. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням моделювання систем контролю та керування в умовах невизначеності. Розглянуто основні напрямки застосування математичного моделювання.

Обкладинка для Інноваційний менеджментн Інноваційний менеджментн
Володимир Олександрович Козловський, Анжеліка Олексіївна Азарова, Олександр Йосипович Лесько, Микола Іванович Небава
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 130 с., ISBN 978-966-641-488-8

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи розробки інноваційних проектів, розглянуто практичні аспекти розрахунку сіткових графіків, питання фінансування, бюджетування та економічної ефективності інноваційних проектів, запропоновані сучасні автоматизовані засоби управління інноваційними проектами. Практикум розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Обкладинка для Курсове проектування з те орії ме ханізмів і ма ш ин Курсове проектування з те орії ме ханізмів і ма ш ин
Микола Миколайович Вірник, Юрій Володимирович Булига
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 212 с.+ 4 с. іл., ISBN 978-966-641-489-5

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для студентів напрямів підготовки «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі та телекомунікації Комп’ютерні мережі та телекомунікації
Анжеліка Олексіївна Азарова, Наталія Володимирівна Лисак
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 293 с., ISBN 978-966-641-487-1

Посібник містить основи сучасних мережевих інформаційних технологій та телекомунікацій. Розглянуто апаратні та логічні принципи побудови мереж, функції протоколів, сучасні комерційні технології локальних та глобальних мереж, питання управління та адміністрування мереж, віддаленого доступу тощо. Приділено увагу побудові типових мережевих рішень. Порівняно мережеві функції головних мережевих операційних систем.
Посібник складено згідно з типовою програмою з дисципліни „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом
підготовки “Менеджмент (організацій)”.

Обкладинка для Хімія Хімія
Анатолій Петрович Ранський, Марія Василівна Євсєєва, Ольга Анатоліївна Гордієнко, Надія Сергіївна Звуздецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 147 с., ISBN 978-966-641-475-8

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з „Хімії” довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

Обкладинка для Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери
Леонід Іванович Северин, Василь Григорович Петрук, Ірина Іванівна Безвозюк, Ігор Володимирович Васильківський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 388 с., ISBN 978-966-641-478-9

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.
Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

Обкладинка для Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1) Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1)
Анжеліка Олексіївна Азарова, Анатолій Вацлавович Поплавський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 361 с., ISBN 978-966-641-474-1

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів.
Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури.
Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

Обкладинка для Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики
Віра Андріївна Петрук, Майя Борисівна Ковальчук, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 157 с., ISBN 978-966-641-473-4

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики.
До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять.
Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Проектування мікропроцесорних систем Проектування мікропроцесорних систем
Сергій Михайлович Цирульник, Геннадій Леонідович Лисенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 191 с., ISBN 978-966-641-463-5

У навчальному посібнику розглянуто особливості проектування, програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів загального призначення виробництва Atmel, що об’єднані під загальною маркою AVR. Посібник розроблено відповідно з планом кафедри обчислювальної техніки і програмою дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем» для студентів старших курсів та спеціалістів в галузі мікропроцесорної техніки.

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань Основи метрології та електричних вимірювань
Василь Васильович Кухарчук, Володимир Юрійович Кучерук, Євген Тимофійович Володарський, Володимир Віталійович Грабко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 522 с., ISBN 978-966-641-455-0

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи
метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань Основи теорії невизначеності вимірювань
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Юрійович Кучерук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 172 с., ISBN 978-966-641-454-3

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірювань. Навчальний посібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання та форм подання невизначеностей вимірювань. Посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальним програмам дисциплін «Основи теорії невизначеності вимірювань» та «Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», здобувачів та аспірантів спеціальностей 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.02.01.

Обкладинка для Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків
Михайло Йосипович Бурбело, Олександр Олександрович Бірюков, Людмила Михайлівна Мельничук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 204 с., ISBN 978-966-641-450-5

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні аспекти побудови та функціонування систем електропостачання, що стосуються методів розрахунку електричних навантажень, вибору і розміщення підстанцій, розрахунку внутрішньозаводських та цехових мереж. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни «Системи електропостачання» і може бути використаний для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Обкладинка для Апаратура для фізіотерапії та діагностики Апаратура для фізіотерапії та діагностики
Сергій Макарович Злепко, Сергій Володимирович Павлов, Валентина Борисівна Василенко, Сергій Васильович Тимчик, Василь Харитонович Касіяненко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 212 с., ISBN 978-966-641-451-2

У навчальному посібнику висвітлено результати експериментальних та клінічних досліджень взаємодії та оцінювання впливу на біологічні об’єкти полів різної фізичної природи: електричного, магнітного і електромагнітного практично всього частотного діапазону. Розглянуто основні типи лазерних та фотонних апаратів, що використовуються у біології та медицині. Наведені новітні розробки фізіотерапевтичної апаратури для застосування в біомедичній практиці.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та «Електронні апарати”, які займаються розробкою оптоелектронних приладів та систем.

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами
Юхим Овдійович Карпов, Самоїл Шулімович Кацив, Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 377 с., ISBN 978-966-641-438-3

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в Т33 лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в Т33 лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола
Юхим Овдійович Карпов, Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 530 с., ISBN 978-966-641-446-8

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів
Валерій Георгійович Абакумов, Зенон Юрійович Готра, Сергій Макарович Злепко, Сергій Володимирович Павлов, Валентина Борисівна Василенко, Олександр Іванович Рибін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 352 с., ISBN 978-966-641-445-1

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

Обкладинка для Органічна хімія. Теорія та практикум Органічна хімія. Теорія та практикум
Анатолій Петрович Ранський, Марія Василівна Євсєєва, Ольга Анатоліївна Гордієнко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 210 с., ISBN 978-966-641-439-0

В посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

Обкладинка для Етика ділових відносин Етика ділових відносин
Олександр Йосипович Лесько, Микола Дем′янович Прищак, Оксана Броніславівна Залюбівська, Галина Григорівна Рузакова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 310 с., ISBN 978-966-641-414-7

У посібнику розкриваються етичні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики та правила ділового етикету. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію прийомів. Визначено чинники формування іміджу ділової людини. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Обкладинка для Системи досту Системи досту
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 308 с., ISBN 978-966-641-393-5

У підручнику наведено сучасні методи цифрових модуляцій, що використовуються у мережах абонентського доступу. Розглянуто основні технології абонентського доступу проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. Викладено особливості та принципи побудови мереж абонентського доступу.
Наведено та проаналізовано основні структури цифрових систем та мереж абонентського доступу.
Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Обкладинка для Математичні методи ідентифікації динамічних систем Математичні методи ідентифікації динамічних систем
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 260 с., ISBN 978-966-641-388-1

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.
Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

Обкладинка для Основи радіоелектроніки Основи радіоелектроніки
Василь Мартинович Кичак, Юрій Володимирович Крушевський, Дмитро Володимирович Гаврілов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 368 с., ISBN 978-966-641-387-4

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії кіл та сигналів, такі як: вивчення властивостей і параметрів електричних кіл постійного і гармонічного струмів, що складаються з основних пасивних елементів, утворюючи вузли і пристрої, де протікають фізичні процеси; аналіз детермінованих радіотехнічних сигналів; кодування повідомлень і елементарні відомості з теорії інформації; проходження радіотехнічних сигналів через лінійні кола; нелінійні перетворення сигналів і принципи реалізації процесів: випрямлення, детектування, множення частоти, модулювання перетворення частоти.

Обкладинка для Будівельна механіка та будівельні конструкції Будівельна механіка та будівельні конструкції
Алла Серафимівна Моргун, Микола Миколайович Сорока
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 243 с., ISBN 978-966-641-385-0

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку статично визначених та статично невизначених стержневих систем на міцність, жорсткість, стійкість та на динамічні вібраційні і сейсмічні дії. Розглядається розрахунок похилих оболонок подвійної кривизни за допомогою рядів Фур′є. Також наведено основи методу скінченних елементів (МСЕ) та приклади розрахунку будівельних конструкцій за допомогою МСЕ. Всі розділи супроводжуються алгоритмами та прикладами розв′язання типових задач.
Розглянутим темам передують теоретичні відомості.
Посiбник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки.

Обкладинка для Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
Георгій Сергійович Ратушняк, В’ячеслав Васильович Джеджула, Катерина Володимирівна Анохіна
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 170 с., ISBN 978-966-641-384-3

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни “Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції”.

Обкладинка для Комп’ютерний практикум з математичної логіки Комп’ютерний практикум з математичної логіки
Наталія Романівна Кондратенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 118 с., ISBN 978-966-641-381-2

В навчальному посібнику викладено базові поняття та методи математичної логіки, які використовуються для проектування комбінаційних схем, автоматів та інших засобів електронно-обчислювальної техніки. Наведено приклади розв’язання задач з математичної логіки за допомогою комп’ютерних пакетів. Розроблено індивідуальні та тестові завдання. Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Дискретна математика» і призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Моніторинг довкілля Моніторинг довкілля
Володимир Миколайович Боголюбов, Микола Олександрович Клименко, Віталій Борисович Мокін, Тимур Абісалович Сафранов, Алла Іванівна Горова, Валентина Антонівна Прилипко, Олег Максимович Адаменко, Лариса Миколаївна Полєтаєва, Олег Миколайович Картавцев
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-373-7

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля.
Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.