21 Titles
Обкладинка для Ensuring information security and cybersecurity in the modern information space: models and methods Ensuring information security and cybersecurity in the modern information space: models and methods
Анатолій Антонович Шиян, Лілія Олександрівна Нікіфорова
Monograph [Electronic resource], Vinnytsia : VNTU, 2024, (PDF, 135 p.) ISBN 978-617-8163-02-0 (PDF)

The monograph addresses the need to counteract cybersecurity threats; analysis of modern models and methods of information security management; development of an effective method for detecting threat agents in cybersecurity tasks and a method for building an information space of information security subjects, etc. The monograph is intended for scientists, graduate students and masters and a wide range of cybersecurity specialists.

Обкладинка для Практикум з диференціального числення функцій багатьох змінних. Практикум з диференціального числення функцій багатьох змінних.
Мар’яна Михайлівна Ковтонюк, Аліна Яківна Клімішина, Іванна Миколаївна Леонова, Олена Миколаївна Соя
Електронний навчальний посібник для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика). [Електронний ресурс] Вінниця: ВНТУ, 2023 (PDF, 251 с.) ISBN 978-617-8163-04-4

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу. В посібнику є велика кількість розв’язаних типових прикладів і практико-орієнтованих задач з диференціального числення функції багатьох змінних, завдань для самостійного опрацювання, завдань для самостійних і контрольних робіт.
Посібник написаний для студентів СВО Бакалавр спеціальностей 111 Математика й 014.04 Середня освіта (Математика), в тому числі заочної форми навчання. Може бути корисним викладачам математики, магістрантам, вчителям фізико-математичних ліцеїв.

Обкладинка для Проблеми математики та інформатики в педагогічному ЗВО Проблеми математики та інформатики в педагогічному ЗВО
Сергій Миколайович Бак, Галина Миколаївна Ковтонюк, Мар’яна Михайлівна Ковтонюк, Олена Павлівна Косовець, Ярослав Володимирович Крупський, Іванна Миколаївна Леонова, Олена Миколаївна Соя, Оксана Степанівна Туржанська, Любов Андріївна Тютюн
Колективна монографія [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 243 с.), ISBN 978-617-8163-03-7 (за заг. ред. М. М. Ковтанюк та С. М. Бака)

Монографію підготовлено до 90-річчя створення кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Представлено результати наукових досліджень членів кафедри математики та інформатики, які виконувалися в рамках кафедральної науково-дослідної роботи «Проблеми математики та інформатики у педагогічному ВНЗ: теорія і практика» (РК №0119U103325). Видання адресовано науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, широкому колу осіб, хто цікавиться науковими та освітніми проблемами математики та інформатики.

Обкладинка для Юрій Анатолійович Бурєнніков : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження Юрій Анатолійович Бурєнніков : біобібліографічний покажчик до 75-річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2024, 76 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 27), ISBN 978-966-641-953-1

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць кандидата технічних наук, професора кафедри технологій та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету, заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти України, дійсного члена Транспортної академії України та Академії інженерних наук України Юрія Анатолійовича Бурєннікова.
Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для SENTENTIAE, Том XLІІ, № 3, 2023 SENTENTIAE, Том XLІІ, № 3, 2023
Олег Ігорович Хома, головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 221 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.

У черговому номері: Ілля Давіденко Філософія України ХХ століття: критика однієї моделі історизації (розділ ДИСКУСІЇ); В розділі  НАУКОВЕ ЖИТТЯ : Микола Федяй Seminarium Historico-Philosophicum – майданчик для дискусії; Вміщено низку цікавих рецензій та оглядів нових видань (Ірина Головашенко, Олександр Луковина, Анатолій Теклюк, Олег Хома, Паоло Маргутті, Андрій Шиманович, Олег Ярош)

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2(46), 2023 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 2(46), 2023
Сергій Володимирович Павлов, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 166 с., ISSN 1681-7893, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук. Журналу присвоєно категорію Б в галузі технічних наук. Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій.

В цьому номері журналу опубліковані статті, в яких досліджуються принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів; системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; біомедичні оптико-електронні системи та прилади; системи та пристрої відображення інформації.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(57) - 2023 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(57) - 2023
Олексій Дмитрович Азаров, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 117 с., ISSN 1999-9941, формат A4

В цьому номері журналу опубліковані статті з інформаційних технологій та теорії кодування, комп’ютерних систем та компонентів, математичного моделювання та обчислювальних методів, підвищення ефективності інтелектуальних мереж, інформаційно-вимірювальних технологій та систем.

Обкладинка для Методологія та організація наукових досліджень Методологія та організація наукових досліджень
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Підручник, Вінниця : ВНТУ, 2023, 230 с., ISBN 978-966-641-951-7 (друк.), PDF 230 c. ISBN 978-617-8163-01-3 (електр. ресурс)

В підручнику з використанням ідеології системного аналізу викладена методологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, починаючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією результатів у вигляді наукових статей, презентацій на наукових форумах та реалізації у вигляді винаходів та комп’ютерних програм.
Підручник є третім виданням однойменного навчального посібника тих же авторів, адаптованим шляхом внесення відповідних змін і доповнень до задач в галузі інформаційних технологій за спеціальностями 124 «Системний аналіз» та 126 «Інформаційні системи та технології», а тому може бути використаним студентами і аспірантами, які навчаються за цими спеціальностями

Обкладинка для Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 15-16 листопада 2023 року. Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 15-16 листопада 2023 року.
Павло Якович Бондаренко, відповідальний за випуск
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 157 с.). ISBN 978-617-8163-00-6

Збірник містить Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Актуальні проблеми бойового застосування та експлуатації і ремонту зразків озброєння та військової техніки» за основними напрямками відповідно до Інформаційного листа.

Обкладинка для Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин Методи та засоби математичного моделювання гідравлічних вібраційних і віброударних машин
Ярослав Володимирович Іванчук, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 466 с., ISBN 978-966-641-952-4

Монографія присвячена питанням розробки і дослідження ефективної узагальненої методології ідентифікації процесів функціонування гідрав-лічних вібраційних і віброударних машин. Представлені розроблені мате-матичні моделі гідравлічних вібраційних і віброударних машин, а також запропоновано метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів. Описані узагальнені методики та засоби комп’ютерного моделювання процесів функціонування гідравлічних вібраційних і віброударних машин. Детально розкрита методика експериментального дослідження робочих процесів у технологічному обладнанні на базі гідроімпульсного привода.
Розрахована на інженерів-спеціалістів, науковців інженерно-техніч-ного спрямування, студентів та аспірантів технічних вузів.

Обкладинка для Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р. Матеріали XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 р.
Віктор Вікторович Біліченко, головний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця : ВНТУ, 2023, (PDF, 397 с.). ISBN 978-966-641- 950-0

Збірник містить Матеріали ХVІ МНПК «Сучасні технології таперспективи розвитку автомобільного транспорту» за такими основними напрямками: стратегії та перспективи розвитку автомобільного транспорту та транспортних засобів; сучасні технології на автомобільному транспорті; транспортні системи, логістика, організація і безпека руху; сучасні технології організації та управління на транспорті; системотехніка і діагностика транспортних машин; стратегії, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України Методи оцінювання та засоби автоматизації розрахунку складових водогосподарського балансу районів річкових басейнів України
Віталій Борисович Мокін, Василь Васильович Гребінь, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 168 с., ISBN 978-966-641-948-7 (друк.); ISBN 978-966-641-949-4 (PDF, 168 с., електр. ресурс)

У монографії представлені підходи до автоматизації розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Описано комплекс методів, прийомів, алгоритмів та програмного забезпечення, яке було апробовано та впроваджено на практиці для розв’язання важливих прикладних задач у галузі розрахунку водогосподарського балансу водогосподарських ділянок районів річкових басейнів України. Розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ЗВО, котрі спеціалізуються в галузі водного господарства та інформаційних технологій.

Обкладинка для Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом Системний аналіз оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом
Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін, Вадим Вікторович Горенюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2023, 114 с., ISBN 978-966-641-946-3

В монографії представлені результати системного дослідження руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом горизонтальним відрізком дороги, на спуск та на підйом, оптимального за критерієм мінімуму витрат енергії силової акумуляторної батареї, а також руху на поворотах дороги, оптимального за модифікованими критеріями стійкості. Розрахована на інженерів, науковців та студентів закладів вищої освіти, яким в процесі синтезу законів оптимального руху електромобіля з тяговим асинхронним електроприводом необхідно застосовувати методологію системного аналізу.

Обкладинка для Innovation and sustainability, № 1, 2023 Innovation and sustainability, № 1, 2023
Ірина Юріївна Єпіфанова, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 258 с., ISSN 2786-5959, формат A4

Журнал «Innovation and sustainability» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України  (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar. 

Журнал публікує статті, які містять результати наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяють покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесенню рівня української науки на міжнародний рівень. 

У цьому номері журналу представлені статті з фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, потенціалу підприємства, рекреаційного природокористування України, повоєнного відновлення довкілля, менеджменту, фінансування, цифрової економіки, логістики та управління персоналом, маркетингу. 

 

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023 Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, 2023
Борис Іванович Мокін, головний редактор
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 156 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б). 

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело». 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук, огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ

У цьому номері журналу представлені статті з інформаційних технологій та комп'ютерної техніки; екології, екологічної безпеки, інформаційних технологій та комп'ютерної техніки, машинобудування та транспорту, енергетики, електротехніки та електромеханіки, радіоелектроніки та радіоелектронного апаратобудування.

Обкладинка для Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)»
Андрій Кашканов, загальний редактор
Збірник доповідей [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, (PDF, 1020 с.) ISBN 978-966-641-938-8

Збірник містить тексти доповідей конференції МН-2023, яка проводилась 22 червня 2023 року на базі Вінницького національного технічного університету з метою висвітлення підсумків наукової роботи пов‘язаної з проведенням студентами та дисертантами наукових досліджень, підготовкою курсових проектів, дипломних бакалаврських та магістерських проектів та дисертацій.

Обкладинка для Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023” Збірник тез доповідей ІІI- ї Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2023”
Леонід Поліщук, загальний редактор
Збірник наукових праць [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023. (PDF, 490с.) ISBN 978-966-641-935-7

В тезах доповідей представлені сучасні наукові, технічні та інженерні досягнення провідних вчених України і зарубіжних країн в напрямку розвитку динаміки та міцності машин і споруд, теоретичних та прикладних задач обробки металів тиском і автотехнічних експертиз, галузі штучних імплантів в механічній біоінженерії, транспортних систем і технологій, матеріалознавства та довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, використання вібрацій в техніці та технологіях, технологій та систем автоматизації машинобудування, проблем проектування, виготовлення та
експлуатації озброєння та військової техніки, інноваційних технологій в контексті підготовки фахівців технічних спеціальностей у воєнний та повоєнний час.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

Обкладинка для ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ. Феномен успіху Китаю: світоглядні та технологічні аспекти. Збірник матеріалів VІ МНПК, 10-11 жовтня 2022 року
Анатолій Іванович Теклюк, керівник конференції
Збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс], Вінниця: ВНТУ, 2023, 101с., ISBN 978-966-641-936-4

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені актуальним питанням філософії знання, філософії освіти ХХІ століття, забезпечення якості освіти та її оцінювання, успішного поєднання традицій та інновацій в китайській освіті та культурі, зв’язку освіти та національної безпеки.

Обкладинка для Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів Мультиспектральні методи та засоби комп’ютеризованого екологічного моніторингу водних об’єктів
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2023, 314 с., ISBN 978-966-641-930-2

Монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми розвитку наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів моніторингу екологічного стану водних об’єктів, які враховують вплив їх характеристик і параметрів на ефективність процесу вимірювання параметрів і визначення показників водних середовищ та оцінювання екологічного стану водних об’єктів, що є передумовою та підґрунтям ефективного управління їх екологічною безпекою. Розроблено методи мультиспектрального контролю екотоксичності з використанням опосередкованого вимірювання параметрів тест-об’єктів. Удосконалено мультиспектральні методи оцінювання екологічного стану водних об’єктів за характеристиками фітопланктону та вищих водних рослин. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо реалізації запропонованих наукових основ використання мультиспектральних методів та засобів екологічного моніторингу.

Обкладинка для Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження Володимир Вікторович Смоляк : біобібліографічний покажчик до 75‑річчя з дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2023, 56 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 25), ISBN 978-966-641-931-9

Покажчик містить матеріали про науково-педагогічну діяльність та бібліографію праць доктора філософії архітектури, доцента кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету, члена-кореспондента Академії будівництва України, члена Національної спілки архітекторів України та Спілки урбаністів України Володимира Вікторовича Смоляка. Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Sententiae, Том XLII, №1, 2023 Sententiae, Том XLII, №1, 2023
Олег Ігорович Хома, головний редактор
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2023, 227 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал відкритого доступу, який індексується в SCOPUS з 2015 р. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії. 

У черговому номері: Микола Федяй Філософський курс Стефана Калиновського 17291731 років у світлі його викладацької практики: джерела і (не)оригінальність; Олег Хома Концептуалізація усної історії філософії: проблема інтерв’ю; у розділі ФІЛОСОФСЬКІ ДОВІДНИКИ подано публікацію Олексій Панич, Олександр Луковина Практична філософія пірроніків; вміщено рецензію та кілька оглядів нових видань (Сергій Капранов, Влада Анучіна, Ігор Немчинов, Ельвіра Чухрай, Рєнат Швець)