656 Titles
Обкладинка для Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами
Наталя Олександрівна Діденко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-832-9

Монографія присвячена прямому синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами у протонних та апротонних розчинниках, дослідженню їх фізико-хімічних та функціональних властивостей. Встановлено вплив окисника, природи органічного розчинника, тіоамідного ліганду, умов синтезу та розроблено методики прямого синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із арил- і гетарилтіоамідами. Ситезовані сполуки досліджені як потенційні додатки до індустріальних олив та регулятори росту сільськогосподарських рослин.

Обкладинка для Комп’ютерна техніка Комп’ютерна техніка
Наталя Олександрівна Біліченко, Дмитро Олександрович Галущак, Володимир Леонідович Крещенецький, Сергій Володимирович Цимбал
Електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання, Вінниця: ВНТУ, 2021, 92 с., ISBN 978-966-641-829-9 (PDF)

Посібник присвячений матеріалам лекційного курсу з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів, що навчаються за спеціальностями: 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання.
Мета посібника – надати студентам можливість більш детально вивчити аудиторний матеріал, опрацювати теми, відведені на самостійну роботу і підготуватися до іспиту, а також застосовувати отримані знання для подальшої фахової роботи.
Перелік та зміст тем відповідає програмі вказаної вище дисципліни.

Обкладинка для Основи ведення сучасного бізнесу Основи ведення сучасного бізнесу
Ірина Юріївна Єпіфанова, В'ячеслав Васильович Джеджула
Практикум, Вінниця : ВНТУ, 2021, 110 с. ISBN 978-966-641-828-2

В практикумі розглянуто основні питання практичних задач, тестів з дисципліни. Практикум розроблено у відповідності з планом кафедри та програмою дисципліни "Основи ведення сучасного бізнесу".

Обкладинка для Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту Числове моделювання методом граничних елементів процесу деформування та розвитку зон граничного стану ґрунту
Алла Серафимівна Моргун, Іван Миколайович Меть
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2021, 112 с., ISBN 978-966-641-827-5

Проектування споруд неможливе без залучення сучасних методів мате-матичного аналізу. В механіці грунтів широко застосовують моделі суціль-них середовищ та теорію пластичної течії. Пластичні деформації в грунтах проявляються у вигляді значної зміни форми, а при наявності великих зон розвитку пластичних деформацій (граничного стану) розв’язання задачі в пружній постановці не відповідає дійсності. В роботі розглянуто питання деформування ґрунтів з залученням числового МГЕ. Цей досвід корисний для інженерів, студентів та аспірантів будівельних спеціальностей, що пра-цюють в області механіки ґрунтів та її практичних прикладань.

Обкладинка для Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування Сучасні адитивні технології 3D друку. Особливості практичного застосування
Олександр Дмитрович Манжілевський, Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2021, 105 с., ISBN 978-966-641-824-4

Посібник містить загальні відомості про найбільш поширені технології 3D-друку, зокрема адитивні. В посібнику наведено короткі характеристики найбільш популярних видів пластика, що застосовуються у FDM-технології 3D-друку та докладно наведені особливості налаштування програми-слайсера для практичного використання. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.

Обкладинка для Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання Збірник задач з фінансових дисциплін для виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальності «Менеджмент» всіх форм навчання
Василь Григорович Фурик, Людмила Миколаївна Ткачук, Наталя Олегівна Коваль
Вінниця : ВНТУ, 2020, 64 с. ISBN 978-966-641-823-7

Збірник задач розрахований на студентів бакалаврату, які навчаються за спеціальністю 073 – «Менеджмент». В ньому наведено типові задачі з економічних дисциплін та приклади їх розв’язання; він слугує для надання методичної допомоги студентам в умовах СРС в частині більш глибокого опанування провідних фінансово-економічних дисциплін.

Обкладинка для Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей Професійна спрямованість навчання математики як інтеграційна основа фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей
Майя Борисівна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 348 с., ISBN 978-966-641-825-1

В монографії розглянуто проблему професійної спрямованості на-вчання математики як інтеграційної основи фахової підготовки студентів інженерних спеціальностей. Визначено теоретичні і практичні засади реа-лізації професійної спрямованості з позицій поєднання компонентів прик-ладного змісту і спеціалізованих інформаційних засобів і технологій. За-пропоновано структурно-функціональну модель, описано особливості її реалізації в закладах вищої технічної освіти. Розраховано на фахівців у га-лузі теорії та методики професійної освіти, науковців, викладачів та чита-чів, які цікавляться питаннями інтеграції математики з іншими науками.

Обкладинка для Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами) Організація наукових досліджень в галузі транспорту. Практикум для студентів спеціальностей 274 - Автомобільний транспорт та 275 - Транспортні технології (за видами)
Віктор Вікторович Біліченко, Олена Павлівна Шиліна
Практикум, Вінниця : ВНТУ. 2020, 44 с., ISBN 978-966-641-822-0

Практикум охоплює програму вивчення навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в галузі транспорту», складену відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра. Наведено зміст практичних занять з короткими теоретичними відомостями, розробки, питання для самостійної роботи студентів, а також тестові завдання для оволодіння студентами уміннями методики та організації наукової діяльності для забезпечення професійної соціалізації як дослідників на студентському рівні.
Призначений для викладачів і студентів факультету машинобудування та транспорту освітньо-професійної підготовки магістра.

Обкладинка для Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу Методи та засоби цифрового оброблення радіосигналів для систем безпеки та моніторингу
Микола Володимирович Васильківський, Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 126 с., ISBN 978-966-641-810-7

У монографії розглянуто методи та засоби оброблення радіосигналів (РС) для систем безпеки та моніторингу, що побудовані на базі методології цифрового оброблення високочастотних сигналів. Запропоновано метод аналого-цифрового перетворення РС, метод запам'ятовування та відтворення РС та цифровий метод спектрального аналізу широкосмугових РС. Наведено низку методів визначення параметрів радіосигналів. Представлено методи побудови пристроїв підсилення та перетворення радіосигналів та структури засобів первинного цифрового оброблення РС.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробленням радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення радіосигналів.

Обкладинка для Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг Методи та технічні засоби визначення якості комунальних послуг
Валентин Олексійович Багацький, Олексій Валентинович Багацький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 128 с., ISBN 978-966-641-787-2

У монографії викладено методи визначення якості комунальних послуг та розглянуто технічні комп’ютерні засоби для реалізації вказаних методів в системах контролю кількості та якості наданих та спожитих комунальних послуг. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників та науковців, які розробляють системи контролю комунальних послуг.

Обкладинка для Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій Функціональний аналіз, адаптований до прикладних задач в галузі інформаційних технологій
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 192 с., ISBN 978-966-641-796-4

В навчальному посібнику викладені основи функціонального аналізу, адаптованого до розв’язання прикладних задач в галузі інформаційних технологій, що використовують математичні моделі, закони керування та методи оптимізації.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, що спеціалізуються в ІТ-галузі за спеціальностями 124 – «Системний аналіз» та 126 – «Інформаційні системи та технології».

Обкладинка для Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті Інформаційні системи і технології на автомобільному транспорті
Віталій Альбертович Кашканов, Андрій Альбертович Кашканов, Володимир Петрович Кужель
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. − 104 с., ISBN 978-966-641-820-6

В посібнику розглядаються теоретичні основи інформаційних систем i технологій згідно із загальними підходами. Розглядаються поняття, класифікація, складові та ознаки, а також застосування інформаційних систем та технологій на автомобільному транспорті.
Навчальний посібник розроблений для студентів спеціальностей 274 – «Автомобільний транспорт» та 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» усіх форм навчання.

Обкладинка для Електричні системи і мережі Електричні системи і мережі
Юлія Володимирівна Малогулко, Олександр Борисович Бурикін, Теймураз Луарсабович Кацадзе, Володимир Васильович Нетребський
Частина 1. Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 200 с., ISBN 978-966-641-817-6

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про електричні системи та мережі, особливості їх функціонування та характеристики і параметри електричних систем та мереж; розглянуті питання в рукописі сприяють вивченню спеціальних дисциплін студентами. Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання, які вивчають курс «Електричні системи і мережі».

Обкладинка для Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2 Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2
Валерій Федорович Граняк
Конспект лекцій, Вінниця : ВНТУ, 2020 – 134 с. ISBN 978-966-641-819-0

В конспекті лекцій висвітлено широке коло питань теоретичної електротехніки та теорії сигналів. Він розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей «Мікро- та наносистемна техніка» та «Електроніка».

Обкладинка для Financial provision of small business innovative development Financial provision of small business innovative development
Лілія Олександрівна Нікіфорова (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 232 с., ISBN 978-966-641-813-8

The monograph explores theoretical, methodological and practical principles of financial support for innovative development of small business in the current conditions of reforming Ukrainian economy. The essence of the of financial support mechanism of small business innovative development is revealed, the features of its operation in Ukraine are revealed. Macroeconomic trends of small business innovation development in China and Ukraine and its dependence on financial support are analysed. Based on the experience of small business support of the People's Republic of China, prospective ways and specific ways of improving domestic small business innovative development financial support are determined. It is elaborated for scientists, specialists in innovation and entrepreneurship, politicians, entrepreneurs.

Обкладинка для Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах Інформаційне забезпечення задач зменшення втрат електроенергії в електричних мережах
Ольга Анатоліївна Буславець, Петро Дем’янович Лежнюк, Микола Михайлович Черемісін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 184 с., ISBN 978-966-641-815-2

У монографії розглянуто заходи підвищення ефективності функціонування електричних мереж шляхом вдосконалення методів розрахунку та аналізу технологічних витрат електроенергії. Показано, що існує залежність техніко-економічної ефективності електроощадних заходів в електричних мережах від повноти їх інформаційного забезпечення. Досліджено низку електроощадних заходів в електричних мережах, ефективність яких може бути підвищена завдяки більш розвиненій інформаційній інфраструктурі електричних мереж з застосуванням Smart Grid технологій. Книга розрахована на фахівців з планування режимів електричних мереж енергосистем. Може використовуватись студентами та аспірантами.

Обкладинка для Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань Оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань
Олександр Миколайович Васілевський, Василь Васильович Присяжнюк
Практикум. Вінниця: ВНТУ, 2020, 150 с., ISBN 978-966-641-811-4

У практикумі викладено методику розрахунку непевностей результатів вимірювань, контролю та випробувань з урахуванням міжнародних підходів до оцінювання характеристик точності вимірювань та подання їх результатів. Практикум містить короткі теоретичні відомості з концепції непевності, приклади розрахунку конкретних задач, що зустрічаються в метрологічній практиці, та завдання для набуття навичок оцінювання непевності результатів вимірювань, контролю та випробувань.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі Комп’ютерні мережі
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Михайлович Захарченко, Олександр Володимирович Кадук, Марія Миколаївна Орлова, Володимир Петрович Тарасенко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 378 с., ISBN 978-966-641-808-4

Підручник складається з дев’яти розділів. Матеріал розташовано в логічній послідовності, тому роботу з підручником доцільно починати з першого розділу. Укінці кожного розділу є питання для самоперевірки, що дозволяють самостійно перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу. Підручник призначений для студентів напряму підготовки 123 − «Комп’ютерна інженерія».

Обкладинка для Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals Methods and Means of Formation, Processing and Use of Low-Intensity Electromagnetic Signals
Василь Мартинович Кичак, Олексій Пилипович Яненко, Костянтин Леонідович Шевченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 268 с., ISBN 978-966-641-812-1

The monograph summarizes scientific and technical experience gained by
the authors in the field of formation, selection, conversion, and processing of weak
signal parameters. Authors consider features of commutation and modulation
transformations, and circuits of highly sensitive radiometers of microwave and
optical range, as well as methods and means of formation of low-intensity signals
with the use of Josephson junctions. The book also suggests the ways of practical
application of the developed methods and means. Most of the developed circuits
given in the monograph are marked with patents of Ukraine. The book includes
issues of metrological support for measuring parameters of low-intensity signals
and shows the results of some experimental studies.
The monograph may be useful for students and postgraduates, as well as for
specialists in the sphere of development and use of low-signal equipment in
telecommunications and radio communications, physics, biology, medicine,
materials science, and other applied fields of science and technology related to
using low-intensity signals.

 

Обкладинка для Інноваційні технології в освітньому процесі Інноваційні технології в освітньому процесі
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віра Андріївна Петрук, Оксана Анатоліївна Голюк, Віктор Вікторович Хом’юк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 88 с., ISBN 978-966-641-807-7

В монографії розглянуто основні напрями та підходи до інноваційної діяльності в сучасному освітньому просторі. Наведено концептуальні ос-нови педагогічної інноватики. Представлено практичні аспекти реалізації сучасних інноваційних технологій. Монографія розрахована на студентів, що вивчають педагогічні дисципліни, які включені до навчальних планів бакалаврату та магістратури, аспірантів та викладачів, що зорієнтовані на впровадження інноваційного підходу у вищій технічній освіті.

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II Основи метрології та електричних вимірювань. Частина II
Василь Васильович Кухарчук
Конспект лекцій, Вінниця: ВНТУ, 2020, 154 с., ISBN 978-966-641-803-9

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань – аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання. Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Обкладинка для Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи Технологія конструкційних матеріалів. Організація самостійної та практичної роботи
Олена Павлівна Шиліна, Валерій Іванович Савуляк, Валерій Йосипович Шенфельд, Олександр Борисович Янченко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020. 110 с., ISBN 978-966-641-801-5

Посібник призначено для виконання самостійної роботи та практичних занять з курсу Технології конструкційних матеріалів. Мета посібника – навчити студентів самостійно вирішувати практичні задачі: отримувати заготовки литтям, тиском, електрохімічними, фізичними методами, зварюванням металів та обробленням матеріалів різанням.
Практична підготовка та проведення розрахунків для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів обробки, правильного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, призначення матеріалу для виготовлення конкретних деталей машин. Наведено теоретичний матеріал, приклади виконання контрольних питань і завдань.
Навчальний посібник розроблено згідно з планом кафедри ГМ і програмою дисципліни «Технології конструкційних матеріалів».

Обкладинка для Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь засобами MathCAD
Ілона Віталіївна Богач, Олександр Юрійович Краковецький, Людмила Вікторівна Крилик
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2020, 106 с. ISBN 978-966-641-802-2

В навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні підходи до розв’язання різних типів диференціальних рівнянь засобами MathCAD та подано понад 60 прикладів розв’язання прикладних математичних задач.
Навчальний посібник призначений для студентів комп’ютерних спеціальностей та може бути корисний аспірантам, науковцям, інженерам та програмістам-практикам, діяльність яких пов’язана з розв’язанням різних типів задач з диференціальними рівняннями.

Обкладинка для Практикум з вищої математики: обчислення границь Практикум з вищої математики: обчислення границь
Альона Анатоліївна Коломієць, Віталій Іванович Клочко, Володимир Олександрович Краєвський
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2020, 56 с., ISBN 978-966-641-804-6

У практикумі наведено приклади розв’язання основних типів границь, які найчастіше зустрічають студенти в типових розрахунках, а також у подальшому при дослідженні на збіжність рядів та невласних інтегралів. Відповідно вміння обчислювати границі функцій є фундаментальним і обов’язковим вмінням для студентів. Мета практикуму – надати студентам можливість більш детально розібратися у методах обчислення границь функцій, у методах розкриття основних невизначеностей, що зустрічаються при обчисленні границь, а також поглибити знання теоретичного матеріалу.
Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Обкладинка для Опалення. Практикум Опалення. Практикум
Ігор Анатолійович Пономарчук, Катерина Володимирівна Анохіна
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020. 61 с., ISBN 978-966-641-800-8

«Опалення. Практикум» призначено для студентів бакалаврського напряму 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Посібник містить одинадцять розділів із описанням специфіки розрахунку системи опалення.
В посібнику наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. Роз’яснено конструкцію системи опалення та описано послідовність та особливості гідравлічного розрахунку системи опалення. Наведено специфіку підбору та розрахунку таких елементів системи опалення, як радіатори, балансувальні клапани, циркуляційний насос, розширювальний бак та ін.

Обкладинка для Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1 Математичні методи дослідження операцій. Лінійне програмування. Частина 1
Андрій Анатолійович Яровий, Любов Михайлівна Ваховська, Людмила Вікторівна Крилик
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2020, 86 с., ISBN 978-966-641-798-8

В першій частині навчального посібника наведено теоретичний матеріал для закріплення знань з лінійного програмування, приклади побудови математичних моделей проблемних областей, а також методи розв’язання задач лінійного програмування, а саме симплекс-метод. Запропоновано перелік питань для самоконтролю та завдання, необхідні для виконання лабораторних робіт і практичних завдань з навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій».

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I Основи метрології та електричних вимірювань. Частина I
Василь Васильович Кухарчук
Конспект лекцій, Вінниця : ВНТУ, 2020. – 148 с. ISBN 978-966-641-791-9

У конспекті лекцій наведено основні поняття метрології та експериментальної інформатики, сучасні підходи до оцінювання похибки результатів і невизначеності вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних і електронних засобів вимірювань.
Конспект лекцій дисципліни «Основи метрології та електричних вимірювань» відповідає вимогам державних стандартів України і призначений для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Обкладинка для Вища математика. Частина 3. Функції багатьох змінних Вища математика. Частина 3. Функції багатьох змінних
Ірина Володимирівна Хом’юк, Віктор Вікторович Хом’юк
Практикум, Вінниця: ВНТУ, 2020, 70 с., ISBN 978-966-641-799-5

У практикумі на системній основі наводиться: теоретичний мінімум із базової теми курсу вищої математики, а саме з «Функції багатьох змінних», та основні алгоритми розв’язування відповідних практичних задач, запитання для самоперевірки, вправи для практичних занять та самостійного розв’язування. Наведені приклади завдань для індивідуальної роботи студентів.
Розрахований на студентів технічних ЗВО усіх форм навчання та спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи теплотехніки Теоретичні основи теплотехніки
Роман Романович Обертюх, ВНТУ, Андрій Валентинович Слабкий, ВНТУ
Eлектронний навчальний посібник 2-ге вид., перероб. та доп.. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 180 с. ISBN 978-966-641-795-7

У навчальному посібнику викладено основні поняття та закони різних видів тепломасообміну, а також його особливості за наявності дифузійних процесів і під час хімічних перетворень. Розглянуто теоретичні основи розрахунку теплових (термічних) напружень і деформацій, наведено та проаналізовано ідеалізовані цикли теплових двигунів і холодильників. В кінці кожного розділу для закріплення вивченого матеріалу наведено перелік запитань для самоперевірки, а також в посібнику розміщено практикум із задач, складених за теоретичним змістом розділів посібника, та тестів для самоконтролю знань, набутих під час вивчення дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки».

Зміст посібника відповідає програмі дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» освітньої програми «Галузеве машинобудування» та є теоретичною базою для окремих прикладних розділів загально інженерних і спеціальних (фахових) дисциплін, які вивчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування». Посібник може бути використаний для підготовки з теоретичних питань тепломасообміну студентами інших спеціальностей, наприклад, 131 – «Прикладна механіка».

Посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Обкладинка для Олексій Дмитрович Азаров : біобібліографічний покажчик до 70‑річчя від дня народження Олексій Дмитрович Азаров : біобібліографічний покажчик до 70‑річчя від дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2020, 120 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 17). ISBN 978-966-641-792-6

В покажчик увійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці відмінника освіти, заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук, професора, декана факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету Олексія Дмитровича Азарова.
Покажчик розраховано на студентів закладів вищої освіти технічного напряму, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями Бетони з підвищеними радіаційно-захисними властивостями
Олександр Володимирович Христич, Василь Романович Сердюк, Михайло Степанович Лемешев
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 82 с., ISBN 978-966-641-794-0

В монографії обґрунтовано і експериментально підтверджено можливість набування металонасиченим бетоном підвищених радіаційно-захисних властивостей порівняно із традиційнми спеціальними матеріалами. Представлено технологічні основи створення спеціального бетону з регульованими фізико-механічними і радіаційно-захисними властивостями. Запропоновано рецептурно-технологічні параметри радіаційно-захисних бетонів для виготовлення бар’єрного біологічного захисту.

Обкладинка для ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Олександр Йссипович Лесько, Наталя Вікторівна Бурєннікова, Володимир Олександрович Козловський
Кол. монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 123 с., ISBN 978-966-641-814-5

У монографії розглянуто проблеми й перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції. Окреслено шляхи переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку. Запропоновано оновлений погляд на розробку механізму реалізації інноваційних проектів на підприємстві. Досліджено інтелектуальний капітал організації як визначальний фактор інноваційних перетворень. Здійснено порівняльний аналіз дієвості процесів функціонування та розвитку підприємств на основі показників складових результативності.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Обкладинка для Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом Моделі атрибутів гарантоздатності інформаційної системи критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом
В'ячеслав Васильович Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 412 с., ISBN 978-966-641-785-8

В монографії  розглянуто теоретичні основи оцінювання атрибутів гарантоздатності інформаційних систем критичного застосування із автентифікацією суб’єкта за голосом. Представлено моделі індивідуальності голосу у мовленнєвому сигналі із шумом для конфіденційної автентифікації суб’єкта. Формалізовано моделі конфіденційності, доступності, цілісності, безвідмовність, готовність, обслуговуваність, інтенсивність відмов і наробок на відмову такого класу інформаційних систем. Запропонований комплекс моделей дозволяє об’єктивно оцінити довільний екземпляр класу інформаційних систем критичного застосування у метриці атрибутів гарантоздатності, а також, підвищити його конфіденційність організацією доступу за схемою  двохфакторної верифікації із автентифікацією суб’єкта-користувача за голосом як другого фактору.

Обкладинка для ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ ГЕОТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗА МГЕ. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТІВ
Віолета Олегівна Задорожнюк, Моргун Серафимівна Алла
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 110 с., ISBN 978-966-641-774-2

Монографія охоплює круг питань теорії пружності, пластичності, меха-ніки ґрунтів, числового методу граничних елементів та прикладання їх до ви-рішення задач будівельної інженерної практики фундаментобудування. Мате-ріали монографії мають як наукове, так і прикладне значення, вона висвітлює сучасні методи розрахунку широкого кола геотехнічних задач фундаментобу-дування, що мають важливе значення для технічних прикладань. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а та-кож на студентів та аспірантів ВНЗ будівельних спеціальностей з метою по-дальшого вивчення цієї важливої області геомеханіки та числового МГЕ. 

Обкладинка для СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ
Вадим Сергійович Бомбик, Сергій Михайлович Левицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, с., ISBN 978-966-641-788-9

В монографії розглядаються питання вдосконалення системи керування мережевим багаторівневим інвертором напруги при роботі з сонячним модулем та мережею, що дозволяє покращити якість електроенергії та підвищити ефективність роботи інвертора. Подано огляд класичних систем керування мережевими багаторівневими інверторами напруги та запропоновані нові рішення. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів відповідного спрямування.

Обкладинка для Пошук заданих фрагментів в архіві аудіо записів із застосуванням KD-дерев Пошук заданих фрагментів в архіві аудіо записів із застосуванням KD-дерев
Олександр Ткаченко, Оксана Грійо Тукало, Леонід Крупельницький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2020, 148 с., ISBN 978-966-641-789-6

Монографію  присвячено підвищенню повноти і релевантності результатів та швидкості пошуку за рахунок розроблення інформаційної технології пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням kd- дерев. З розвитком Інтернету, цифрових ЗМІ, мультимедійних технологій та можливістю доступу до великих архівів мультимедіа виникла необхідність створення нових способів навігації та взаємодії з цими архівами аудіозаписів. Сучасним інформаційно-пошуковим системам притаманні певні недоліки, зокрема: - недостатня продуктивність під час роботи з великими архівами.

 Запропоновано модель корпусу аудіозаписів, яка містить масив файлів, базу параметрів та метаданих і динамічне kd-дерево, що дозволило зменшити тривалість обраного для пошуку аудіофрагмента та реалізувати інформаційну технологію пошуку аудіозаписів з різною тривалістю звучання. Показано, що мінімальна тривалість аудіофрагмента, яка забезпечує повноту результатів пошуку аудіозапису 99,4%, має складати 1 с. Отримав подальшого розвитку метод кластеризації k-середніх, який відрізняється від існуючих удосконаленою процедурою відбору вектора на позицію вставки нового центроїда шляхом послідовного запуску методу k- середніх, що дозволяє отримати розв’язок, наближений до глобального мінімуму похибки кластеризації. Удосконалено метод пошуку на основі kd-дерева, який, на відміну від існуючих, використовує оцінку міри близькості за зваженою кількістю потраплянь в список найближчих центроїдів, що дозволяє підвищити повноту та релевантність результатів пошуку. Запропоновано метод комбінованого пошуку аудіозапису за заданим аудіофрагментом, який базується на виконанні швидкого наближеного пошуку у базі параметрів зменшеної розмірності із застосуванням kd-дерева кількох найближчих аудіозаписів на першому етапі пошуку, серед яких на другому етапі відбувається вибір релевантного аудіозапису, що дозволило досягти зменшення часу пошуку порівняно з точним пошуком на основі kd-дерева. На основі результатів теоретичних досліджень розроблено інформаційну технологію пошуку заданих аудіофрагментів в архіві аудіозаписів, яка містить: алгоритм та програму для реалізації методу кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з удосконаленим вибором вектора на позицію вставки нового центроїда; алгоритм та програму пошуку заданого аудіофрагмента на основі математичного очікування похибки кластеризації; алгоритм та програму швидкого пошуку на основі kd-дерев; методику використання системи автоматичного пошуку аудіозаписів. Запропоновані методи та розроблені на їхній  основі алгоритми та програмні засоби дозволяють проводити пошук заданого аудіофрагмента у реальному масштабі часу.

Обкладинка для Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 140 с., ISBN 978-966-641-779-7

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких варто провести трансформаційні зміни, вибрати стратегії та формувати раціональні варіанти трансформаційних змін автотранспорт-них підприємств.  Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

 

Обкладинка для СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Євгеній Смирнов, Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-778-0

В монографії розглядаються питання підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств шляхом впровадження їх технічного розвитку. Отримані в монографії результати дозволяють визначати стратегій та формувати раціональні варіанти технічного розвитку автотранспортних підприємств на основі дослідження взаємозв’язків між оновленням рухомого складу та відповідним оновленням виробничо-технічної бази.

Монографія призначена для науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі автомобільного транспорту.

Обкладинка для ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ ЗАДАЧІ ГРАНИЧНОЇ РІВНОВАГИ МЕХАНІКИ ГРУНТІВ
Алла Серафимівна Моргун, Іван Михайлович Меть, Роксолана Ігорівна Малачковська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 90 с.

Матеріали з механіки ґрунтів викладено в логічні послідовності, як особливої галузі будівельної механіки. Велика уваги приділена методичному викладенню загальних положень основних принципів і методів. Книга відрізняється від аналогічних виключною простотою та доступністю викладання. Книгу характеризує стисливість, не дивлячись на насичений зміст, та доступність викладення для осіб із звичайною інженерно-математичною підготовкою. Особливе місце в ній приділено практичним прикладанням в механіці грунтів. Книга розрахована для інженерів-проектувальників, аспірантів, студентів будівельних спеціальностей.

Обкладинка для ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ ІДЕОЛОГІЯ ДУАЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
Олена Миколаївна Косарук, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 232 с.

У монографії представлені результати дослідження по розробленню і впровадженню в університетську практику концепції інтеграції навчання студентів інженерних спеціальностей з виробництвом як варіанту реалізації ідеології дуальної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки студентів і рівня готовності випускників закладів вищої технічної освіти до виконання інженерних обов’язків на підприємствах, на яких вони працюватимуть після закінчення навчання у ЗВО.

Монографія розрахована на професорсько-викладацький склад закладів вищої технічної освіти та студентів, що навчаються у цих закладах, а також аспірантів, що спеціалізуються на розв’язанні задач підвищення якості професійної підготовки студентів ТЗВО.

Обкладинка для Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей Розвиток працеохоронної компетентності майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей
Софія Віталіївна Дембіцька
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 144 с., ISBN 978-966-641-773-5

В монографії розглянуто теоретико-методичні засади розвитку праце-охоронної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії як умови подальшого ефективного фахового становлення. Розроблено модель формування працеохоронної компетентності май-бутніх фахівців з механічної інженерії у процесі фахової підготовки в за-кладах вищої освіти. Наведено авторську методику розвитку працеохорон-ної компетентності майбутніх фахівців з механічної інженерії.

Обкладинка для Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення
Ірина Юріївна Єпіфанова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 384 с., ISBN 978-966-641-777-3

В монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та організаційно-економічні засади управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств, розроблено організаційно-економічний механізм управління фінансовим забезпеченням стратегічних напрямів інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умови використання альтернативних джерел фінансування за інноваційного розвитку. Запропоновано математичну модель прийняття рішень із пошуку оптимальних шляхів управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVIII. № 1 - 2019 Sententiae. Том XXXVIII. № 1 - 2019
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 200 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Анна Ільїна  Дерида як об’єкт історії філософії: концепт апорії в ракурсі проблеми універсальності
Михайло Якубович   Авіценна й авіценізм у мусульманській філософській думці на українських землях: посткласичний період (XVII – XVIII ст.)
Значне місце в номері відведено розділу АРХІВИ, де вміщено Порівняльний аналіз філософських курсів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського на прикладі розділу «Про нескінченність» у вигляді паралельних оригінальних латинських текстів та їх українських перекладів, а також супровідна стаття Миколи Симчича   Порівняльний аналіз філософських курсів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського на прикладі розділу «Про нескінченність»
В розділі НАУКОВЕ ЖИТТЯ вміщено (англійською мовою) бесіду Hans Ulrich Gumbrecht з Іваном Іващенком Meaning of presenceз приводу планованому виходові українського перекладу його книжки Production of Presence. What Meaning Cannot Convey. Тут же подається Інтерв’ю з Костянтином Сіговим, присвячене історії «Європейського словника філософій» та друга частина інтерв’ю з Сергієм Пролеєвим, присвячене осмисленню явища «філософії в СРСР»

Обкладинка для Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та спеціалізовані пристрої на їх основі
Володимир Петрович Стахов, Микола Антонович Філинюк, Йосип Йосипович Білинський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 139 с., ISBN 978-966-641-767-4

Монографія присвячена розробці методу синтезу моноімітансних логічних елементів, дослідження їх математичних моделей і експериментальних зразків; побудови комбінаційних схем та транспондерних систем на їх основі. Моноімітансні логічні елементи  використовують як  інформативний параметр один із видів імітансу – активний, індуктивний або ємнісний. Це дає можливість підвищити завадостійкість логічних елементів завдяки тому, що вихідний інформативний параметр моноімітансних логічних елементів не залежить від електромагнітних завад, стрибків напруги та струму. Одним з використань розроблених елементів є промислові, бортові, спеціальні обчислювальні системи, які працюють в умовах високих завад та для яких важлива не мінітюаризація, а висока завадостійкість. Також моноімітансна логіка забеспечує високу швидкодію, оскільки у її складі не використовуються транзистори і тому відсутні перехідні процеси, що забеспечує робочу частоту порядка сотні гігагерц та час перемикання, який дорівнює десяткам і навіть одиницям пікосекунд, що значно перевищує показники сучаної напівпровідникової логіки. Крім того, моноімітансна логіка практично не має обмежень за мінімальною потужністю вхідного сигналу, що дозволяє працювати з напругами, значно меншими за порогову напругу живлення напівпровідникових елементів, та підвищує енергетичну ефективність логічних елементів. Така перевага моноімітансних елементів може бути ефективно використана для побудови пасивних транспондерних систем.

Обкладинка для ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ТЕРМІЧНО НЕОДНОРІДНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ
Юрій Семенович Бікс, Георгій Сергійович Ратушняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 76 с., ISBN 978-966-641-768-1

Розглянуто стан, особливості і перспективи підвищення енергоощадності малоповерхових будівель шляхом використання термічно неоднорідних непрозорих огороджувальних конструкцій. Наведено аналіз досліджень конструктивних особливостей та теплотехнічних властивостей термічно неоднорідних будівельних виробів для влаштування огороджувальних конструкцій. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання теплоізоляційних матеріалів органічного походження при зведенні огороджувальних конструкцій малоповерхових будинків. Запропоновано енергоощадні термічно неоднорідні теплозвукоізоляційні блоки і панелі при виготовленні яких використовується солома.

Обкладинка для Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин Ремонт та локальне зміцнення рам транспортних машин
Дмитро Віталійович Бакалець, Валерій Іванович Савуляк, Віктор Валерійович Савуляк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 120 с., ISBN 978-966-641-762-9

В монографії викладено основні підходи до відновлення, ремонту та зміцнення рам транспортних машин. Розглянуто питання причин виникнення руйнувань, дослідження напружено-деформованого стану конструкцій та виявлення небезпечних пошкоджень. Запропоновано методику використання кінцево-елементного аналізу для прогнозування небезпечних щодо руйнування ділянок рам та визначення ефективності використання спеціальних накладок для їх зміцнення або ремонту. Детально вивчено причини зменшення ресурсу матеріалу рами після приварюваннядодаткових накладок під час ремонту або заварювання тріщин. Запропоновано технології виконання ремонтних робіт з мінімізацією негативного впливу теплових потоків процесу зварювання на міцність рам.

      Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем Інформаційна технологія аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем
Віталій Борисович Мокін, Ілона Вячеславівна Варчук, Євгеній Миколайович Крижановський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 121 с., ISBN 978-966-641-765-0

В монографії розв’язано актуальну задачу аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем, шляхом створення інформаційної технології аналізу та оптимізації топологічної спостережуваності багатозв’язної геоінформаційної системи, яка дозволяє визначити та підвищити рівень топологічної спостережуваності систем і дозволяє більш швидко та ефективно вибрати математичну модель та інформаційні складові багатозв’язної геоінформаційної системи, які забезпечать цей рівень її топологічної спостережуваності. Розрахована на науковців і фахівців у сфері інформаційних технологій, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів Інформаційна техологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів
Анна Ігорівна Лісовенко, Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ

В монографії  розглядаються теоретичні засади і практичні  аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(44), 2019 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(44), 2019
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 53 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2019 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2019
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 134 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових
фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р.,
№ 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і
реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних,
економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-
ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ,
статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2019 року
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2019, 60 с., ISBN 978-966-641-770-4, формат A4

Збірник містить Матеріали ІV МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ Метод і ультразвуковий засіб вимірювального контролю витрат плинних середовищ
Йосип Йосипович Білинський, Микола Володимирович Гладишевський, Костянтин Володимирович Огородник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 124 с., ISBN 978-966-641-763-6

В монографії проаналізовано сучасний стан методів та засобів вимірювального контролю витрат плинних середовищ. Запропоновано математичну модель поширення ультразвукової хвилі в плинному середовищі, ультразвуковий амплітудно-частотний метод вимірювання швидкості потоку. Розроблено математичну модель ультразвукового вимірювального перетворювача швидкості плинних середовищ, засіб вимірювального контролю витрат природного газу, який може бути застосований в газопроводах невеликого перерізу. Отримано аналітичні залежності статичних метрологічних характеристик та оцінено впливні величини на вимірювальний канал засобу контролю.

Обкладинка для Василь Романович Сердюк : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Василь Романович Сердюк : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
Л. В. Квятківська, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2019, – 64 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 15), ISBN 978-966-641-759-9

В покажчик увійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора кафедри будівництва, міського господарства і архітектури Вінницького національного технічного університету Василя Романовича Сердюка.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму Математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму
Віталій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 136 с., ISBN 978-966-641-761-2

В монографії представлено розроблені авторами математичні моделі оптимального руху електромобілів з електроприводом постійного струму як дорогою, прокладеною на горизонтальній площині, так і на спусках та підйомах, за умов, що критерієм оптимізації є мінімум витрат електроенергії силової акумуляторної батареї, а рух електромобілів здійснюється від зупинки до зупинки у тому числі і в міських потоках. Доведена перспективність використання електродвигунів постійного струму з послідовним збудженням в системах електроприводу вантажних електромобілів. Розроблені також математичні моделі оптимального руху гібридних електромобілів, тобто, електромобілів, в яких системи тягового електро­приводу доповнені ще й двигунами внутрішнього згорання.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників станцій технічного обслуговування і ремонту електромобілів та тролейбусних депо, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих закладів освіти, що спеціалізуються на розв’язанні задач математичного моделювання та оптимізації режимів роботи електромобілів.

Обкладинка для Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування. III Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція
Леонід Геннадійович Козлов (ред), Юрій Анатолійович Бурєнніков (ред)
Збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2019. 172 с. ISBN 978-966-641-760-5, формат А4

Збірник містить тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції за такими основними напрямками: гідромеханіка; насоси, апаратура та елементи гідро- і пневмоприводів; технології машинобудування.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 1, 2019
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 108 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів
Василь Михайлович Кутін, Олександр Євгенійович Рубаненко, Сергій Васильович Мисенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISBN 978-966-641-722-3

В монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану
елегазових вимикачів. Проведено аналіз існуючих методів та засобів обслуговування елегазових вимикачів в процесі експлуатації. Розглянуто діагностичне забезпечення елегазових вимикачів. Запропоновано вдосконалення методів діагностування, розглянуто діагностичні методи, умови роботоздатності окремих елементів елегазових вимикачів.
Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією елегазових вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами та інженерно-технічними працівниками, які
обслуговують розподільчі установки високої напруги.

Обкладинка для Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями Балансова надійність електричної мережі з фотоелектричними станціями
Петро Демянович Лежнюк, Вячеслав Олександрович Комар, Сергій Васильович Кравчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Васильович Нетребський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 136 с., ISBN 978-966-641-751-3

В монографії розглядається проблема підвищення балансової надійно-сті локальних електричних систем та покращення якості їх функціонування шляхом розроблення моделей і методів оптимальних потужностей
генерування фотоелектричних станцій. Монографія розрахована на фахівців галузі електроенергетики та математичного моделювання, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Василь Мартинович Кичак : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження Василь Мартинович Кичак : біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
К. В. Дєдова, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2019, 80 с. : іл., (Серія «Вчені нашого університету», вип. 14), ISBN 978-966-641-755-1

В покажчик ввійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук, професора, декана факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету Василя Мартиновича Кичака.
Покажчик розраховано на студентів закладів вищої освіти технічного напрямку, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування
Анна Валеріївна Вітюк, Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-757-5

Запропоновано концептуальний підхід до формування та розвитку інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі спрощення процедур і процесів надходження інвестиційних ресурсів у поєднанні із розробкою можливих механізмів активізації  інвестиційного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування. Розроблено методичний підхід оцінювання доцільності та ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування, який дозволяє визначити економічну ефективність інвестування в розрізі  виробничої та іншої операційної діяльності підприємства. Розвинуто типологію проблем та особливостей використання методів фінансування залучення інвестиційних ресурсів. Сформовані організаційні заходи спрощення процедур реєстрації нових підприємств. Удосконалено нормативно-правову базу здійснення інвестування підприємств. Запропоновано модель фінансового забезпечення інвестиційного розвитку підприємств в залежності від динаміки сільськогосподарського виробництва, яка враховує реальні критерії ефективної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Обкладинка для Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі Моделювання процесу теплообміну в дисперсній системі
Віктор Миколайович Мізерний
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 80 с., ISBN 978-966-641-758-2

У монографії представлено дослідження математичних моделей процесу нелінійного теплообміну в системах з розподіленими параметрами на основі аналізу стаціонарних та динамічних режимів теплообмінних процесів; проведено оцінювання параметрів керування та оптимізації у дисперсному шарі, що дозволить покращити роботу автоматизованих систем керування різними технологічними процесами.

Обкладинка для Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив, В’ячеслав Губейович Мадьяров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 91 с., ISBN 978-966-641-754-4

Монографія містить елементи теорії вимірювання та контролю вібраційних параметрів та діагностування технічного стану гідроагрегатів. Пропонуються уточнені математичні моделі вимірювальних перетворювачів, методи підвищення точності вимірювння, методіі та засоби контролю і діагностування технічного стану гідроагрегатів. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики та електротехніки.

Обкладинка для Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в розподільних електричних мережах
Михайло Йосипович Бурбело, Юрій Петрович Войтюк, Людмила Михайлівна Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 84 с., ISBN 978-966-641-756-8

Монографія розрахована на широке коло інженерно-технічних працівників та аспірантів, які досліджують проблему підвищення економічної ефективності розподільних мереж та покращення якості електроенергії.

Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2, 2018 (25) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 2, 2018 (25)
Ігор Никифорович Дудар (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 201 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ
Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький, Валерій Федорович Граняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 152 с., ISBN 978-966-641-753-7

Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента. Показано, що застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 6, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2018 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 2, 2018
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2016, 84 с., ISSN 2524-1079, формат А4

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій. 

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(43), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 3(43), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 64 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №2 (8) Вісник машинобудування та транспорту, 2018 №2 (8)
Андрій Павлович Поляков (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 124 с., ISSN 2415-3486, формат A4

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук.  Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: Транспорт та транспортні технології; Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструк-цій підйомних транспортних машин; Безпека експлуатації машин та механізмів; Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; Експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Обкладинка для Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (35), 2018 Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології №1 (35), 2018
Сергій Володимирович Павлов (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 93 с., ISSN 1681-7893 , формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал “Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології” є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з технічних наук (постанова Президії ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 року) (повторна реєстрація, Наказ МОН України №820 від 11 липня 2016 р)

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVII. № 2 - 2018 Sententiae. Том XXXVII. № 2 - 2018
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2019, 288 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Микола Симчич  Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII–XVIIІ ст.): до постановки проблеми
Ярослав Стратій   Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Ґеорґія Кониського про душу
Віталій Терлецький  Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта
Сергей Секундант   Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии
Оксана Йосипенко  «Прояснення» vs «пояснення»: методологічні рефлексії Вітґенштайна щодо людської природи (французька перспектива)
Вміщено переклади українською
Платон  “Кратил” (уривок 427d-435е)
Теофан Прокопович  Науки фізики (фрагменти)
А також РЕЦЕНЗІЇ та НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Обкладинка для Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція Знання. Освіта. Освіченість-2018. IV Міжнародна науково-практична конференція
Анатолій Іванович Теклюк
Збірник матеріалів, Вінниця: ВНТУ, 2018, 198 с., ISBN 978-966-641-746-9, формат А4

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» присвячені проблемам світоглядних змін в організації освітнього процесу, співвідношенню теоретичного й практичного в українській філософії освіти, реалізації компетентністного підходу в університетському середовищі, питанням академічної доброчесності у науково-освітній сфері, аналізу цінностей сучасної освіченої людини та формуванню адекватної картини світу університетської молоді.

Обкладинка для Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором
Василь Михайлович Кутін, Олександр Олександрович Шпачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2019, 184 с., ISBN 978-966-641-748-3

В монографії розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на зміну технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі в процесі його експлуатації. Виконано аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю. Запропоновано метод та пристрій захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора, що реагує на величину струму в місці замикання. Книга розрахована на фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією систем релейного захисту. Може використовуватися студентами і аспірантами, які спеціалізуються на вдосконаленні засобів релейного захисту
синхронних генераторів.

Обкладинка для Оптимізація впровадження та використання компенсувальних установок у розподільних електричних мережах споживачів Оптимізація впровадження та використання компенсувальних установок у розподільних електричних мережах споживачів
Юрій Юрійович Півнюк, Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 89 с.

У роботі розглядається підвищення ефективності компенсації реактивної потужності шляхом розробки та реалізації нових методів розрахунку впровадження установок компенсації реактивної потужності та моделей управління ними у розподільних електричних мережах споживачів. Монографія може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії у розподільних електричних мережах. Книга може бути також використана студентами електротехнічних спеціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції 13 – 15 листопада 2018 р. Вінниця ВНТУ
Георгій Сергійович Ратушняк (ред)

Розглянуто основи моделювання димової труби, що внаслідок комплексної реконструкції перетворюється у
зовнішній залізобетонний каркас. Засобами програмного комплексу «СКАД» розроблена скінченно-елементна
модель висотної димової труби, виконано розрахунок на стійкість конструкції.

Обкладинка для Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин
Леонід Клавдійович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 240 с., ISBN 978-966-641-750-6

В монографії подано розв’язок актуальної наукової проблеми: підвищення ефективності роботи привідних систем стрічкових конвеєрів мобільних машин за рахунок зниження динамічних зусиль у пружних ланках шляхом застосування вмонтованого гідроприводу, оснащеного основним і додатковим моторами та засобами гідроавтоматики. Побудовано нелінійні математичні моделі і проведено дослідження динамічних явищ у приводі та у вітках конвеєра. Обґрунтовано параметри засобів гідроавтоматики, які забезпечують ефективну роботу конвеєра в умовах значних коливань експлуатаційних навантажень. Наведено конструкції розроблених вмонтованих приводів. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів та студентів.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 5, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 116 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747).


Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та Google Scholar і реферується в Українському реферативному журналі «Джерело».


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2018 Педагогіка безпеки / Pedagogy of security, № 1, 2018
Олександр Володимирович Кобилянський (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 83 с., ISSN 2524-1079 , формат A4

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педа-
гогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного ста-
ну розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування Математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування
Таїса Миколаївна Боровська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 308 с., ISBN 978-966-641-731-5

В монографії розглядаються математичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування. Побудована декомпозиційна структура для моделей виробничих систем упорядкована за ознаками функція, структурна версія, рівень редукції. Обґрунтовано вибір ресурсного підходу для побудови моделей оптимізації виробничих систем. Виконано аналіз і класифікацію ресурсних зв’язків. На цій основі запропоновано, обґрунтовано і програмно реалізовано методологію оптимального агрегування для виробничих систем, що дозволяє звести багатовимірну задачу оптимізації до системи одновимірних задач. В цілому розроблена алгебра оптимально агрегування, що дозволяє ефективно вирішувати задачі аналізу і синтезу складних систем. На базі оптимального агрегування вирішено варіаційну задачу оптимального розвитку виробничої системи. Поставлені і вирішені задачі моделювання і оптимізації систем виробників.

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(42), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2(42), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 65 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для Інформаційна ГІС-інтегрована технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря Інформаційна ГІС-інтегрована технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря
Віталій Борисович Мокін, Георгій Володимирович Горячев, Дмитро Юрійович Дзюняк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 100 с., ISBN 978-966-641-741-4

В монографії розв’язано актуальну науково-прикладну задачу підвищення точності та ефективності оцінювання параметрів викидів забруднюючих речовин за даними оперативного моніторингу шляхом створення інформаційної ГІС-інтегрованої технології, що дозволяє підвищити ефективність системи екологічного контролю стаціонарних та пересувних джерел цих викидів.

Розрахована на наукових працівників і фахівців у сфері інформаційних технологій та охорони навколишнього повітряного середовища, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ у цій же сфері.

Обкладинка для "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті "Російсько-український словник" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті
Юлія В'ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 292 с., ISBN 978-966-641-744-5

Монографія є комплексним дослідженням «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова у дескриптивно-прескриптивному вимірі. Обстежено українську частину елімінованого реєстру Словника; установлено відповідність лексики, її словотвірних та граматичних ознак дескриптивній і прескриптивній нормі початку ХХ ст., теорії та практиці укладання загальномовних перекладних словників; схарактеризовано джерельну базу Словника з формального та змістового поглядів; реконструйовано модель його IV тому й імовірний список джерел, систематизований за стилістично-жанровим принципом.

 

Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей.

Обкладинка для Політична відповідальність української владної еліти Політична відповідальність української владної еліти
Валерій Олександрович Корнієнко, Тетяна Іванівна Неприцька
Монографія (рос. мова), Вінниця: ВНТУ, 2018, 134 с., ISBN 978-966-641-747-6

В монографії розглянуто феномен політичної відповідальності владної еліти (вищих органів держави, органів виконавчої влади, політичних партій України). Розширено теоретичні засади історико-політологічного дослідження політичної відповідальності, здійснено комплексний аналіз виникнення та розвитку цього інституту у світовій і вітчизняній політичній науці. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дослідження формує цілісне уявлення про сутність, ознаки, види, призначення та механізм політичної відповідальності української владної еліти.

Обкладинка для Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві Політична мімікрія: витоки, смисли та засоби протидії в українському суспільстві
Валерій Олександрович Корнієнко, Алла Миколаївна Бобрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 184 с., ISBN 978-966-641-744-5

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження феномену політичної мімікрії в контексті політичної культури українських громадян. Поглиблено теорію політичної мімікрії як адаптивного способу життєдіяльності громадян, проаналізовано системні ознаки політичної мімікрії, визначено параметри ефективної моделі демократичного політичного дискурсу як засобу протидії політичній мімікрії. Поглиблено ідею взаємозв’язку рівня розвитку політичної культури та свідомості українського суспільства із наявністю політичної мімікрії.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 4, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 124 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 160 с., ISBN 978-966-641-740-7

В монографії представлено концепцію підвищення ефективності технологій експертного аналізу обставин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), яка базується на визначених напрямках вдосконалення сучасних методів організації процесу отримання та обробки інформації з місця ДТП; використанні передового світового досвіду, сучасної інструментальної бази та нових програмних продуктів; сформованому переліку обладнання для оперативного дослідження місця ДТП, запропонованому для комплектації пересувної лабораторії.

Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами удосконалення та розвитку методів автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, а також викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей. 

Обкладинка для Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів Дискретні вейвлет-перетворення в діагностуванні гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Валерій Федорович Граняк, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 112 с., ISBN 978-966-641-735-3

В монографії розглянуто частотно-часову технологію діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вона полягає в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Наводяться особливості алгоритмів дискретного вейвлет-перетворення, пов’язані з обробкою скінченних масивів вхідної інформації.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 126 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Обкладинка для Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда Методи і засоби технічної діагностики гальмівної системи електропоїзда
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2010, 100 с., ISBN 978-966-641-729-2

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для технічного діагностування механічної, пневматичної та електричної підсистем гальмівної системи електропоїзда та синтезовані на їх основі структури пристроїв і їх мікропроцесорна реалізація. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників підприємств залізничного транспорту та машиністів електропоїздів, а також може бути корисною студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в напрямку математичного моделювання та технічного діагностування функціонально важливих систем багатовагонних колійних електричних транспортних засобів.

Обкладинка для Олександр Никифорович Романюк : біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження Олександр Никифорович Романюк : біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження
О. М. Немчук, укладач
Вінниця : ВНТУ, 2018, 88 с. : іл., – (Серія «Вчені нашого університету», вип. 13). ISBN 978-966-641-727-8

В покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну, громадську діяльність та основні друковані праці першого проректора, доктора технічних наук, професора Вінницького національного технічного університету, відмінника освіти України Олександра Никифоровича Романюка.
Покажчик розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Обкладинка для Sententiae. Том XXXVII. № 1 - 2018 Sententiae. Том XXXVII. № 1 - 2018
Олег Хома (ред)
Науковий філософський журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 235 с., ISSN 2075-6461, формат 17x24 см

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.

У черговому номері, зокрема, опубліковано:
Rostislav Tkachenko  Peter Lombard on God’s Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions
Михайло Якубович   Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Киримі
Володимир Співак  Філософський аспект лексеми «фортуна» в текстах Антонія Радивиловського
Роланд Піч   Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз
Віктор Чернишов  Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією
Sergiy Sannikov  Menno Simons’ and Martin Luther’s Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon
Вахтанґ Кебуладзе  «Ранкова зоря» Фридриха Ніцше. Воля до перекладу
Serhii Yosypenko, Sergii Rudenko   National Philosophy as a Subject of Comparative Research
Tomasz Mróz  Reply to the Paper “National Philosophy as a Subject of Comparative Research”
Дмитро Сепетий   Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта
А також РЕЦЕНЗІЇ, НОВІ ВИДАННЯ, НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Обкладинка для Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(41), 2018 Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 1(41), 2018
Олексій Дмитрович Азаров (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 52 с., ISSN 1999-9941, формат A4

Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Журнал публікує статті, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних та природничих наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Обкладинка для СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ № 1, 2018 (24)
Ігор Никифорович Дудар (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2017, 130 с., ISSN 2311-1429, формат A4

Науково-технічний журнал “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” є науковим
фаховим виданням, в якому можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук (Наказ МОНУ № 747 від 13.07.2015 р).
Журнал включено до наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ та цитується Google Scholar.
Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних
технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної
ефективності їх використання в будівництві.

Обкладинка для Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації Імідж та репутація політичної партії: аксіологічні основи та шляхи оптимізації
Валерій Олександрович Корнієнко (ред)
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 204 с., ISBN 978-966-641-726-1

В монографії проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження  іміджу політичної партії як відображення політичної свідомості українських громадян й визначення особливостей його формування в умовах політичної культури українського суспільства. Проаналізовано концептуальні підходи до визначення сутності іміджу політичної партії, досліджено особливості його структуризації, розкрито комунікаційний потенціал та визначені конструктивні параметри моделі цільового іміджу політичної партії сучасних умовах. Запропоновано шляхи оптимізації формування іміджу політичної партії.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук
Монографія, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007, 163 с., ISBN 978-966-641-214-3

В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища, які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН-транзисторів. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів температури.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018», Одинадцята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2018, 22-25 травня, 2018
Збірник праць, Вінниця : ВНТУ, 2018, 343 с., ISBN 978-966-641-728-5

Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕР-НЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2018» (ІОН-2018) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що опираються на можливості Інтернет.

Обкладинка для Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2018 Вісник Вінницького політехнічного інституту № 2, 2018
Борис Іванович Мокін (ред)
Науковий журнал ВНТУ, Вінниця: ВНТУ, 2018, 114 с., ISSN 1997-9266, формат A4

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому ви-знаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародні наукометричні бази «Index Copernicus International» та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).


Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб-ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 

Обкладинка для Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року Якість і безпека. Сучасні реалії. Матеріали Науково-практичної конференції 14-15 березня 2018 року
Збірник тез доповідей, Вінниця: ВНТУ, 2018, 199 с., ISBN 978-966-641-732-2, формат А4

Збірник містить матеріали НПК за такими основними напрямками: екологічна, пожежна та інформаційна безпека, забезпечення еколо-гічного та гігієнічного благополуччя, епідеміологічної безпеки та захис-ту прав споживачів, фізичного та психологічного здоров'я населення України, вплив якості широкого кола продуктів та послуг на рівень безпеки нації та особистості.

Обкладинка для Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців. Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції 29-30 березня 2018 року
Збірник наукових праць, Вінниця: ВНТУ, 2018, 75 с., ISBN 978-966-641-738-4

Збірник містить Матеріали ІIІ МНПІК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження інформацiйно-комунiкацiйних технологiї у професійній освіті.

Обкладинка для Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Оксана Владиславівна Зелінська, Ярослав Володимирович Іванчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2018, 152 с., ISBN 978-966-641-723-0

Визначено високу ефективність технологічного процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів за допомогою вібраційної і віброударної обробки. Розглянутий системний підхід до технологічного процесу формоутворення і на основі нечітких множин і була виконана оцінка ефективності функціонування технологічного комплексу. На основі отриманих експериментальних даних досліджені параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок на вібропресовому обладнанні. Розроблена автоматизована система розрахунку основних параметрів інерційного навантаження заготовки та конструктивних параметрів інерційного вібропрес-молота.