130 Titles
Навчальна література

Навчальна література: підручники, посібники, методичні рекомендації, практикуми тощо, видані у видавництві Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування
Володимир Михайлович Дубовой
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 308 с., ISBN 978-966-641-504-5

В посібнику подано загальну характеристику математичного моделювання. В основу розгляду покладене поняття системи моделей. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням моделювання систем контролю та керування в умовах невизначеності. Розглянуто основні напрямки застосування математичного моделювання.

Обкладинка для Інноваційний менеджментн Інноваційний менеджментн
Володимир Олександрович Козловський, Анжеліка Олексіївна Азарова, Олександр Йосипович Лесько, Микола Іванович Небава
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 130 с., ISBN 978-966-641-488-8

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи розробки інноваційних проектів, розглянуто практичні аспекти розрахунку сіткових графіків, питання фінансування, бюджетування та економічної ефективності інноваційних проектів, запропоновані сучасні автоматизовані засоби управління інноваційними проектами. Практикум розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент організацій і адміністрування”.

Обкладинка для Курсове проектування з теорії механізмів і машин Курсове проектування з теорії механізмів і машин
Микола Миколайович Вірник, Юрій Володимирович Булига
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 212 с.+ 4 с. іл., ISBN 978-966-641-489-5

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для студентів напрямів підготовки «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Обкладинка для Комп’ютерні мережі та телекомунікації Комп’ютерні мережі та телекомунікації
Анжеліка Олексіївна Азарова, Наталія Володимирівна Лисак
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 293 с., ISBN 978-966-641-487-1

Посібник містить основи сучасних мережевих інформаційних технологій та телекомунікацій. Розглянуто апаратні та логічні принципи побудови мереж, функції протоколів, сучасні комерційні технології локальних та глобальних мереж, питання управління та адміністрування мереж, віддаленого доступу тощо. Приділено увагу побудові типових мережевих рішень. Порівняно мережеві функції головних мережевих операційних систем.
Посібник складено згідно з типовою програмою з дисципліни „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом
підготовки “Менеджмент (організацій)”.

Обкладинка для Хімія Хімія
Анатолій Петрович Ранський, Марія Василівна Євсєєва, Ольга Анатоліївна Гордієнко, Надія Сергіївна Звуздецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 147 с., ISBN 978-966-641-475-8

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з „Хімії” довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

Обкладинка для Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери Природоохоронні технології. Частина 1. Захист атмосфери
Леонід Іванович Северин, Василь Григорович Петрук, Ірина Іванівна Безвозюк, Ігор Володимирович Васильківський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 388 с., ISBN 978-966-641-478-9

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.
Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

Обкладинка для Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1) Інформатика та комп’ютерна техніка ( Частина 1)
Анжеліка Олексіївна Азарова, Анатолій Вацлавович Поплавський
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 361 с., ISBN 978-966-641-474-1

Посібник містить основи концепції та методи інформатики, які реалізовані в сучасному програмному та апаратному забезпеченні комп’ютерів.
Основною метою даного посібника є формування у майбутніх менеджерів високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури.
Посібник складено згідно з програмою МОНМС України з дисципліни ”Інформатика та комп’ютерна техніка” та структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 - ”Менеджмент”.

Обкладинка для Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики Вища математика з комп’ютерною підтримкою. Рівняння математичної фізики
Віра Андріївна Петрук, Майя Борисівна Ковальчук, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 157 с., ISBN 978-966-641-473-4

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики.
До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять.
Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

Обкладинка для Проектування мікропроцесорних систем Проектування мікропроцесорних систем
Сергій Михайлович Цирульник, Геннадій Леонідович Лисенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 191 с., ISBN 978-966-641-463-5

У навчальному посібнику розглянуто особливості проектування, програмування та моделювання роботи електричних схем з використанням мікроконтролерів загального призначення виробництва Atmel, що об’єднані під загальною маркою AVR. Посібник розроблено відповідно з планом кафедри обчислювальної техніки і програмою дисципліни «Проектування мікропроцесорних систем» для студентів старших курсів та спеціалістів в галузі мікропроцесорної техніки.

Обкладинка для Основи метрології та електричних вимірювань Основи метрології та електричних вимірювань
Василь Васильович Кухарчук, Володимир Юрійович Кучерук, Євген Тимофійович Володарський, Володимир Віталійович Грабко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 522 с., ISBN 978-966-641-455-0

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи
метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

Обкладинка для Основи теорії невизначеності вимірювань Основи теорії невизначеності вимірювань
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Юрійович Кучерук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 172 с., ISBN 978-966-641-454-3

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірювань. Навчальний посібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання та форм подання невизначеностей вимірювань. Посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальним програмам дисциплін «Основи теорії невизначеності вимірювань» та «Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі теорії невизначеності вимірювань» і призначений для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», здобувачів та аспірантів спеціальностей 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.02.01.

Обкладинка для Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків Системи електропостачання. Елементи теорії та приклади розрахунків
Михайло Йосипович Бурбело, Олександр Олександрович Бірюков, Людмила Михайлівна Мельничук
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 204 с., ISBN 978-966-641-450-5

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні та практичні аспекти побудови та функціонування систем електропостачання, що стосуються методів розрахунку електричних навантажень, вибору і розміщення підстанцій, розрахунку внутрішньозаводських та цехових мереж. Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни «Системи електропостачання» і може бути використаний для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів під час проведення лекційних і практичних занять, курсового і дипломного проектування.

Обкладинка для Апаратура для фізіотерапії та діагностики Апаратура для фізіотерапії та діагностики
Сергій Макарович Злепко, Сергій Володимирович Павлов, Валентина Борисівна Василенко, Сергій Васильович Тимчик, Василь Харитонович Касіяненко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2012, 212 с., ISBN 978-966-641-451-2

У навчальному посібнику висвітлено результати експериментальних та клінічних досліджень взаємодії та оцінювання впливу на біологічні об’єкти полів різної фізичної природи: електричного, магнітного і електромагнітного практично всього частотного діапазону. Розглянуто основні типи лазерних та фотонних апаратів, що використовуються у біології та медицині. Наведені новітні розробки фізіотерапевтичної апаратури для застосування в біомедичній практиці.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та «Електронні апарати”, які займаються розробкою оптоелектронних приладів та систем.

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами
Юхим Овдійович Карпов, Самоїл Шулімович Кацив, Василь Васильович Кухарчук, Юрій Григорович Ведміцький
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 377 с., ISBN 978-966-641-438-3

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

Обкладинка для Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в Т33 лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в Т33 лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола
Юхим Овдійович Карпов, Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 530 с., ISBN 978-966-641-446-8

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів
Валерій Георгійович Абакумов, Зенон Юрійович Готра, Сергій Макарович Злепко, Сергій Володимирович Павлов, Валентина Борисівна Василенко, Олександр Іванович Рибін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 352 с., ISBN 978-966-641-445-1

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

Обкладинка для Органічна хімія. Теорія та практикум Органічна хімія. Теорія та практикум
Анатолій Петрович Ранський, Марія Василівна Євсєєва, Ольга Анатоліївна Гордієнко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 210 с., ISBN 978-966-641-439-0

В посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

Обкладинка для Екологія людини. Ч.1 Екологія людини. Ч.1
Василь Григорович Петрук, Павло Миколайович Турчик, Олександр Олексійович Бобко
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2011. 148 с. ISBN 978-966-641-416-1

В навчальному посібнику розглянуто наукові основи екології людини, проаналізована фізична цілісність людини, екотрофологія та раціональне харчування людини, негативні фактори впливу на людину, екологічні фактори здоров’я людини, сучасна демографічна ситуація та стан здоров’я населення України і світу.
Посібник призначений для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної, заочної та дистанційної форм навчання, фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Обкладинка для Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління Функціональні перетворювачі систем автоматики і управління
Сергій Григорович Кривогубченко, Анатолій Ярославович Кулик, Микола Миколайович Компанець, Анатолій Феофанович Хомчук
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2011. 185 с. ISBN 978-966-641-413-0

Посібник присвячений розгляду принципів побудови модулів різноманітного функціонального призначення для систем автоматики і управління.  Призначений для однойменного курсу та аналогічних вищих навчальних закладів технічного напрямку.

Обкладинка для Етика ділових відносин Етика ділових відносин
Олександр Йосипович Лесько, Микола Дем′янович Прищак, Оксана Броніславівна Залюбівська, Галина Григорівна Рузакова
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2011, 310 с., ISBN 978-966-641-414-7

У посібнику розкриваються етичні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики та правила ділового етикету. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію прийомів. Визначено чинники формування іміджу ділової людини. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.

Обкладинка для Системи досту Системи досту
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Підручник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 308 с., ISBN 978-966-641-393-5

У підручнику наведено сучасні методи цифрових модуляцій, що використовуються у мережах абонентського доступу. Розглянуто основні технології абонентського доступу проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. Викладено особливості та принципи побудови мереж абонентського доступу.
Наведено та проаналізовано основні структури цифрових систем та мереж абонентського доступу.
Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

Обкладинка для Математичні методи ідентифікації динамічних систем Математичні методи ідентифікації динамічних систем
Борис Іванович Мокін, Віталій Борисович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 260 с., ISBN 978-966-641-388-1

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.
Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

Обкладинка для Основи радіоелектроніки Основи радіоелектроніки
Василь Мартинович Кичак, Юрій Володимирович Крушевський, Дмитро Володимирович Гаврілов
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 368 с., ISBN 978-966-641-387-4

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії кіл та сигналів, такі як: вивчення властивостей і параметрів електричних кіл постійного і гармонічного струмів, що складаються з основних пасивних елементів, утворюючи вузли і пристрої, де протікають фізичні процеси; аналіз детермінованих радіотехнічних сигналів; кодування повідомлень і елементарні відомості з теорії інформації; проходження радіотехнічних сигналів через лінійні кола; нелінійні перетворення сигналів і принципи реалізації процесів: випрямлення, детектування, множення частоти, модулювання перетворення частоти.

Обкладинка для Засоби оргтехніки Засоби оргтехніки
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2010. 198 с. ISBN 978-966-641-382-9

У навчальному посібнику наведено опис різних типів сучасних засобів оргтехніки, що використовуються в організаціях та на підприємствах електрозв’язку. Розглянуто основні технології друкування, копіювання та сканування. Викладено особливості та принципи побудови інтерфейсів для засобів оргтехніки. Наведено та проаналізовано основні структури засобів рухомого зв’язку, а саме безшнурової телефонії, стільникового та пейджингового зв’язку. Призначений для студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі».

Обкладинка для Будівельна механіка та будівельні конструкції Будівельна механіка та будівельні конструкції
Алла Серафимівна Моргун, Микола Миколайович Сорока
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 243 с., ISBN 978-966-641-385-0

Навчальний посібник містить класичні методи розрахунку статично визначених та статично невизначених стержневих систем на міцність, жорсткість, стійкість та на динамічні вібраційні і сейсмічні дії. Розглядається розрахунок похилих оболонок подвійної кривизни за допомогою рядів Фур′є. Також наведено основи методу скінченних елементів (МСЕ) та приклади розрахунку будівельних конструкцій за допомогою МСЕ. Всі розділи супроводжуються алгоритмами та прикладами розв′язання типових задач.
Розглянутим темам передують теоретичні відомості.
Посiбник призначений для студентів вищих технічних закладів, фахівців у галузі механіки суцільних середовищ та будівельної механіки.

Обкладинка для Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання
Георгій Сергійович Ратушняк, В’ячеслав Васильович Джеджула, Катерина Володимирівна Анохіна
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 170 с., ISBN 978-966-641-384-3

В посібнику розглянуто основні джерела альтернативного енергозабезпечення фермерських господарств. Особлива увага надана біогазу як перспективному паливу. Запропоновано оригінальні конструкції реакторів для покращення процесів проходження анаеробного бродіння. Наведено основні методики підготовки біогазу до використання. Запропоновано нову методику інтелектуальної підтримки прийняття рішень з управління організаційно-технологічними механізмами підвищення продуктивності біогазових реакторів. Посібник розроблений згідно з програмою дисципліни “Енергозбереження та експлуатація в системах теплогазопостачання і вентиляції”.

Обкладинка для Комп’ютерний практикум з математичної логіки Комп’ютерний практикум з математичної логіки
Наталія Романівна Кондратенко
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2015, 118 с., ISBN 978-966-641-381-2

В навчальному посібнику викладено базові поняття та методи математичної логіки, які використовуються для проектування комбінаційних схем, автоматів та інших засобів електронно-обчислювальної техніки. Наведено приклади розв’язання задач з математичної логіки за допомогою комп’ютерних пакетів. Розроблено індивідуальні та тестові завдання. Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальній програмі дисципліни «Дискретна математика» і призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Моніторинг довкілля Моніторинг довкілля
Володимир Миколайович Боголюбов, Микола Олександрович Клименко, Віталій Борисович Мокін, Тимур Абісалович Сафранов, Алла Іванівна Горова, Валентина Антонівна Прилипко, Олег Максимович Адаменко, Лариса Миколаївна Полєтаєва, Олег Миколайович Картавцев
Навчальний посібник, Вінниця: ВНТУ, 2010, 232 с., ISBN 978-966-641-373-7

У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі моніторингу довкілля.
Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.

Обкладинка для Регулювання напруги в електричних системах. Регулювання напруги в електричних системах.
Петро Дем’янович Лежнюк, В'ячеслав Олександрович Комар
Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с. ISBN 978-966-641-353-9

В посібнику розглянуті засоби і способи регулювання напруги як одного з основних показників якості електроенергії, з метою оптимізації режиму роботи енергосистеми і, як наслідок, споживачів. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри і програмою дисципліни “Електричні системи та мережі” і призначений для студентів спеціальності “Електричні системи та мережі”, також може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

Обкладинка для Проектування електричної частини електричних станцій Проектування електричної частини електричних станцій
Петро Дем’янович Лежнюк, Валерій Михайлович Лагутін, Віра Володимирівна Тептя
Навчальний посібник, Вінниця : ВНТУ, 2010. 194 с. ISBN 978-966-641-339-3

В посібнику розглядаються загальні засади проектування електричних станцій, методика техніко-економічних розрахунків, питання проектування головних електричних схем, електроустановок власних потреб, конструкцій розподільних установок, систем керування електростанцій. Посібник призначений для студентів вузів електроенергетичних спеціальностей.

101-130 з 130