372 Titles

Монографії видавництва Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження
Сергій Володимирович Репінський, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Анатолійович Бурєнніков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 200 с., ISBN 978-966-641-673-8

В монографії розглядаються питання щодо створення системи керування регульованого аксіально-поршневого насоса (АПН) з покращеними статичними та динамічними характеристиками в режимах стабілізації подачі (LS-регулювання) та постійної потужності за рахунок використання комбінованого регулятора подачі з профільованим вікном золотника. Наведено результати математичного моделювання, виконано експериментальні дослідження регульованого АПН з дослідним зразком комбінованого регулятора подачі, який розроблений з урахуванням результатів оптимізації. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах
Юрій Володимирович Баришев, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-672-1

В монографії розглядаються питання організації багатоканального гешування даних підвищеної стійкості до загальних атак на основі мультиколізій. Отримано узагальнену конструкцію багатоканального гешування, на основі якої описано відомі та запропоновано нові конструкції гешування. Розроблено нові методи гешування, що базуються на цих конструкціях. Наведені алгоритми програмних засобів та структури спеціалізованих процесорів для реалізації методів в комп’ютерних системах. 

Обкладинка для Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі Методи та засоби адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі
Людмила Анатоліївна Савицька, Володимир Андрійович Лужецький
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 100 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-668-4

Розглянуто теоретичні та практичні питання створення принципово нових програмних і апаратних засобів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі. Наведено узагальнену модель адаптивного ущільнення даних, числові моделі джерел даних, методи кодування та декодування на основі лінійної форми Фібоначчі, а також результати експериментальних досліджень адаптивних методів ущільнення. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями створення компресорів і архіваторів даних, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ
Володимир Маркусович Михалевич, Оксана Іванівна Тютюнник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 208 с., ISBN 978-966-641-670-7

В монографії розглядаються теоретичне обґрунтування та розробки з методики використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування студентів ВНЗ. Показано, що у процесі навчання лінійного програмування виникає небезпека підміни навчання основам математики навчанням основам роботи з програмними засобами розв’язування задач. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в створенні навчальних задач лінійного програмування нового типу.

Обкладинка для Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України Моделі та методи використання мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України
Олег Васильович Мороз, Лілія Олександрівна Нікіфорова, Анатолій Антонович Шиян
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-669-1

В монографії запропоновано мотиваційні механізми підвищення якос-ті людського капіталу; удосконалено методи управління персоналом з використанням інноваційних засобів та технологій; розроблено моделі та методи щодо формування інституціональних змін для підвищення ефективності мотивації економічної діяльності країни та розроблено механізми підвищення ефективності економічного розвитку країни за рахунок вмотивованої комерціалізації інновацій. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса Методи і засоби контролю стану ізоляції та струму витоку тролейбуса
Володимир Віталійович Грабко, Віктор Петрович Курочка
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 116 с., ISBN 978-966-641-667-7

В монографії наведено методи ізоляції та вимірювання струму витоку, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікро-процесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структу-рних схем. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електротранс-портних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
Олексій Дмитрович Азаров, Наталія Олександрівна Біліченко, Сергій Михайлович Захарченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-665-3

У монографії детально розглянуто принципи комплексного підвищення точності швидкодії АЦП із перерозподілом заряду, що базуються на використанні вагової надлишковості та застосуванні цифрового самокалібрування. Використання конденсаторних матриць драбинкового та комбінованого типів дозволило значно збільшити швидкодію перетворювача за рахунок зменшення тривалості перехідних процесів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів Метод граничних елементів в розрахунках кільцевих фундаментів
Алла Серафимівна Моргун, Ольга Василівна Франчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 90 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-664-6

В роботі розглянуто актуальне питання прогнозування поведінки під навантаженням кільцевих фундаментів, подано аналіз робіт, в яких прослідковуються основні розрахункові моделі механіки ґрунтів. Закони поведінки ґрунтових основ під навантаженням з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані у вигляді рівняння стану. Робота буде корисною для інженерів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів Аналого-цифрові тракти комп’ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Олександр Володимирович Стальченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 140 с., ISBN 978-966-641-662-2

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перет-ворення високочастотних сигналів у комп’ютерних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою комп’ютерних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
Олексій Дмитрович Азаров, Михайло Юхимович Теплицький, Наталія Олександрівна Біліченко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 136 с., ISBN 978-966-641-661-5

У монографії розглянуто питання побудови швидкодійних двотактних підсилювачів постійного струму з балансним зворотним зв’язком. Запро-поновано метод зменшення вхідного струму зсуву нуля, а також отримано математичні моделі статичної передатної характеристики. Показано, що застосування розглянутих підходів дозволяє розширити смугу пропускання та підвищити лінійність таких пристроїв. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних анало-гових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній Оптимізація процесу впровадження компенсувальних установок в розподільних електричних мережах енергопостачальних компаній
Олександр Дмитрович Демов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 92 с., ISBN 978-966-641-660-8

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності викорис-тання компенсувальних установок шляхом розробки та реалізації системи впровадження установок компенсації реактивної потужності в розподільні електричні мережі на основі їх декомпозиції. Може бути рекомендована інженерно-технічному персоналу енергетичних підприємств та проектних організацій для більш успішного проведення заходів зі зниження втрат електроенергії в розподільних мережах та студентам електротехнічних спе-ціальностей при вивченні курсів «Електропостачання», «Енергозбереження в системах електропостачання» і «Електричні системи та мережі».

Обкладинка для Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів Методи і засоби газорозрядної візуалізації для аналізу рідиннофазних біооб’єктів
Йосип Йосипович Білинський, Олександр Анатолійович Павлюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 120 с., ISBN 978-966-641-657-8

В роботі розроблено математичні моделі запалювання коронного роз-ряду та стримера. Удосконалено критерій визначення рівня мінералізації рідиннофазного біооб’єкта, отримано функціональну залежність концент-рації домішок рідиннофазного біооб’єкта від інтенсивності спектральних складових його випромінювання при газорозрядній візуалізації. Розроблено засіб газорозрядної візуалізації для експрес-аналізу рідиннофазних біо-об’єктів та його програмне забезпечення. Проведено клінічні експеримен-тальні дослідження ротової рідини пацієнтів хворих на захворювання щитоподібної залози за допомогою розробленого засобу.

Обкладинка для Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН Електротехнічний комплекс регулювання напруги трансформатором з РПН
Володимир Віталійович Грабко, Ігор Вікторович Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 128 с., ISBN 978-966-641-655-4

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих електротехнічних ком-плексів регулювання напруги із забезпеченням надійності електропостачання в електричних мережах. Авторами розроблені математичні моделі закону ре-гулювання напруги електротехнічних комплексів, що містять трансформатор з РПН, а також моделі оцінки роботоздатності пристрою РПН та відповідні засоби для підвищення якості та надійності регулювання напруги. Книга роз-рахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловос-ті та електроенергетики, що займаються експлуатацією електричного облад-нання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

Обкладинка для Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу Дистанційний спектрополяриметричний контроль полідисперсних аерозольних середовищ в екологічному моніторингу
Василь Григорович Петрук, Ігор Володимирович Васильківський, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 187 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2016, ISBN 978-966-641-659-2

Монографію присвячено підвищенню вірогідності контролю забруднення атмосфери промисловим пилом та аерозолем. Здійснено аналіз сучасного стану систем контролю і локації полідисперсних середовищ. Досліджено математичні моделі розповсюдження лазерного випромінювання в полідисперсних аерозольних середовищах. Розроблено автоматизовану
контрольно-вимірювальну систему для локації і контролю полідисперсних аерозольних середовищ та її метрологічне забезпечення. Розроблено мультиспектральні методики локації і контролю забруднення.

Обкладинка для Виробничі системи на транспорті Виробничі системи на транспорті
Віктор Вікторович Біліченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 268 с., ISBN 978-966-641-654-7

В монографії розглянуто питання розвитку виробничих систем автомо-більного транспорту. Визначено стратегії розвитку, притаманні виробничим системам транспорту в сучасних умовах. Розроблені методологічні засади імітаційного моделювання стратегічного організаційно-технічного розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті. Запропоновано викорис-тання методів нечіткої логіки для багатокритеріального вибору найбільш ефективного варіанта стратегій організаційно-технічного розвитку. Монографія розрахована на науковців, які займаються проблемами стратегічного розвитку виробничих систем транспорту, а також виклада-чів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі потужності оптичного випромінювання з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Миколаївна Жагловська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-652-3

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів потужності оптичного випромінювання з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних оптичних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур Радіовимірювальні перетворювачі вологості на основі МДН-структур
Володимир Олександрович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Антон Юрійович Савицький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 152 с., ISBN 978-966-641-649-3

В монографії проаналізовано сучасний стан розвитку напівпровідникових перетворювачів вологості газових середовищ, подано основи та конструктивні рі-шення побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі генераторних воло-гочутливих МДН-структур. Розглянуто фізичні основи функціонування, електричні схеми та математичний апарат розрахунку параметрів цих схем.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів воло-гості газових середовищ, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навча-льних закладів.

Обкладинка для Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків
Валерій Федорович Граняк, Василь Васильович Кухарчук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 184 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-650-9

В монографії розглядаються розробки нових високоточних методів та засобів вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.
Проаналізовано особливості об’єкта контролю, методи та засоби контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків. Обґрунтовано математичну модель об’єкта контролю, запропоновано і теоретично обґрунтовано математичну модель первинного вимірювального перетворювача. Сформульовано високочастотні методи вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків.

Обкладинка для Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації Регулювання витрати аеродинамічних потоків в системах вентиляції та аспірації
Георгій Сергійович Ратушняк, Роман Володимирович Степанковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 112 с., ISBN 978-966-641-643-1

Проаналізовано тенденції вдосконалення механізмів регулювання аеродинамічних потоків вентиляційних та аспіраційних систем. Запропоновано математичні моделі багатофакторної оцінки енергоємності та прогнозованої надійності функціонування вентиляційних та аспіраційних систем. Підтверджено енергоощадність запропонованих регулювальних пристроїв із зручнообтічними виконавчими елементами.
Книга розрахована для фахівців систем вентиляції та аспірації, а також для студентів, магістрантів та аспірантів спеціальності будівництва та цивільна інженерія.

Обкладинка для Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки Мультиспектральний вимірювальний контроль та діагностування стану неоднорідних біологічних середовищ на основі нечіткої логіки
Галина Олександрівна Черноволик, Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-648-6

В монографії досліджено можливості підвищення швидкодії та вірогідності мультиспектрального контролю концентрацій частинок неоднорідних біологічних середовищ. Розвинуто відомі та розроблено нові математичні моделі трансформації випромінювання неоднорідними біологічними середовищами на основі перенесення випромінювання. Запропоновано мультиспектральний метод контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ та створено засіб контролю, що дозволяє ефективно із значною швидкодією здійснювати процес вимірювань і контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ.

Обкладинка для Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ Методи та засоби захисту від впливу електричного поля в електроустановках напругою 220–750 кВ
Василь Михайлович Кутін, Віталій Миколайович Стискал
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-642-4

У монографії розглянуто метод та алгоритм функціонування пристрою неперервного контролю технічного стану ЕКО в процесі експлуатації. Проведено оцінювання можливості виконання ремонтних робіт під напругою на опорах різних типів при застосуванні різних технологій ремонту. Запропоновано методику розрахунку напруженості електричного поля в зоні обслуговування електроустановок напругою 220–750 кВ.
Книга розрахована на фахівців, що займаються обслуговуванням та ремонтом електроустановок надвисокої напруги, а також на студентів та аспірантів електротехнічних спеціальностей.

Обкладинка для Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній Формування умов оптимальності компенсації реактивної потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній
Петро Дем’янович Лежнюк, Олена Миколаївна Нанака
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-639-4

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності. Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

Обкладинка для Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння
Павло Ігорович Кулаков
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 220 с., ISBN 978-966-641-641-7

В монографії проведено аналіз засобів вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено моделі процесу доїння та роботи доїльних установок. Запропоновано вимірювальні перетворювачі рівня та інтенсивності молоковіддачі, на їх основі створені засоби вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння, розроблено методику розрахунку достовірності контролю при їх використанні, розглянуто технічні засоби, які впроваджено у промислове виробництво. Монографія призначена для науковців, які займаються питаннями, що пов’язані з виробництвом та первинною обробкою коров’ячого молока.

Обкладинка для Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором
Віталій Антонович Огородніков, Інна Юріївна Кириця, Віктор Євгенійович Перлов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-636-3

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення коефіцієнту використання металу. Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів Оптоелектронні напівпровідникові транспаранти для швидкодійних спеціалізованих обчислювачів
Геннадій Леонідович Лисенко, Ірина Володимирівна Мялківська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-629-5

В монографії розглядаються питання підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювачів за рахунок використання паралельного введення-виведення і паралельної обробки інформації, поданої у матричному вигляді на основі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів. Отримані в монографії результати в сукупності дають можливість вирішити проблему розробки та дослідження спеціалізованих обчислювачів з використанням оптоелектронних напівпровідникових транспарантів, які дозволяють виконувати матричні операції з великорозмірними масивами даних із високою швидкодією.

Обкладинка для Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень Поперечна стійкість сідлового автопоїзда при дії зовнішніх збурень
Андрій Павлович Поляков, Микола Сергійович Гречанюк, Сергій Сергійович Коробов
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 105 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-631-8

В монографії розглядаються питання поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою. Встановлено, що поперечно-кутові коливання напівпричепа сідлового автопоїзда погіршують поперечну стійкість сідлового автопоїзда в залежності від завантаженості платформи напівпричепа. В роботі вдосконалено систему регулювання пневматичної підвіски напівпричепа, яка дозволяє зменшити амплітуду поперечно-кутових коливань напівпричепа на 22…26 %, залежно від режиму руху та завантаження напівпричепа.

Обкладинка для Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги Система автоматичного керування трансформатором з інтелектуальним регулятором напруги
Сергій Михайлович Левицький, Костянтин Ігорович Колмачов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 72 с., ISBN 978-966-641-630-1

В монографії представлено математичну, структурну та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторної підстанції з інтелектуальним регулятором напруги, які виконано на основі синтезованого закону керування. Розроблено програмне забезпечення мікропроцесорного регулятора для системи автоматичного керування трансформаторами Робота розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі розробки систем автоматичного керування електротехнічними комплексами.

Обкладинка для Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей
Василь Петрович Семеренко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 444 с., ISBN 978-966-641-624-0

Запропоновані автоматні моделі циклічних кодів на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). Розглянуто систематичне і несистематичне кодування циклічних кодів за допомогою рекурсивних, нерекурсивних і комбінованих ЛПС. Наведені автоматно-графові методи декодування лінійної і поліноміальної складності для різних типів помилок: випадкових, пакетів помилок, стирань. Показані резерви підвищення продуктивності процедур кодування і декодування на основі паралельної обробки даних. Запропоновані нові оцінки здатності циклічних кодів виявляти та виправляти помилки на основі графового представлення коду. Розглянуті особливості кодів БЧХ, Ріда–Соломона, Файра, Абрамсона, і запропоновані паралельні циклічні коди.

Обкладинка для Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей
Петро Дем’янович Лежнюк, Юлія Андріївна Шуллє
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 104 с., ISBN 978-966-641-627-1

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

Обкладинка для Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів Моделювання ефекту взаємодії паль пальового поля висотних будівель за методом граничних елементів
Алла Серафимівна Моргун, Андрій Віталійович Ніцевич
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 104 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-626-4

Зростаючі можливості сучасних ЕОМ потребують постійної ревізії існуючих числових методів для досліджень нових класів задач, для яких з’явилась надія на розв’язання. Однією із таких задач є задача геомеханіки про врахування сумісної роботи паль в складі пальового фундаменту. В роботі запропоновано математичну модель прогнозування напружено-деформованого стану пальового поля споруди з урахуванням перерозподілу зусиль між сусідніми палями із залученням числового методу граничних елементів. Робота є корисною для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів Використання динамічного регулювання відсоткового складу суміші палив на дизелях транспортних засобів
Андрій Павлович Поляков, Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 92 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-623-3

В монографії розглядаються питання покращення показників транспортних засобів при використанні суміші палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Запропоновано систему живлення дизеля та розроблено алгоритм її управління при переведенні дизеля на роботу сумішшю дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу. Розроблено математичну модель системи «Автомобіль з дизельним двигуном–дорога–навколишнє середовище».

Обкладинка для Карты материалов в холодной обработке давлением Карты материалов в холодной обработке давлением
Олександр Володимирович Грушко
Монографія (рос. мовою) : Електронний ресурс (PDF, 348 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-622-6

Монография посвящена развитию феноменологического подхода  создания карт металлов и сплавов, которые формируются в виде параметров кривых упрочнения и диаграмм пластичности. Предложены методы получения карт на основе простейших испытаний и расчетных методик. Диаграмма пластичности предложена как функция с аргументом показателя напряженного состояния в виде суммы относительных главных напряжений с коэффициентами влияния. На основе теории подобия получены зависимости определения напряжений и деформирующих сил натурного материала по аналогичным данным для модельного материала. Получены математические модели деформационного упрочнения при дорновании, процесса гибки с осевым сжатием трубы, гибки широких толстостенных заготовок.

Обкладинка для Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості
Олег Васильович Мороз, Наталія Петрівна Карачина, Марина Володимирівна Бальзан
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2016, 196 с., ISBN 978-966-641-620-2

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

Обкладинка для Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій
Юрій Григорович Ведміцький, Василь Васильович Кухарчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 196 с., ISBN 978-966-641-616-5

В монографії запропоновано розвиток теорії динамічних (електромеханічних) аналогій, де вперше розкрито принцип та закономірності топо-логічної будови узагальнених електричних кіл з довільним числом ступенів вільності, тотожних рівнянням Лагранжа-Максвела та Лагранжа ІІ роду, які здатні слугувати узагальненими електричними аналогами для неперервних у часі динамічних систем із зосередженими параметрами однорідної або змішаної фізичної природи. На цій основі досліджено та розв’язано низку проблемних задач в теорії контролю моменту інерції. Для науковців та технічних фахівців зазначених напрямків.

Обкладинка для Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода
Роман Романович Обертюх, Андрій Валентинович Слабкий
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-625-7

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-621-9

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами
Іван Миколайович Меть, Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 140 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-571-7

В монографії наведено огляд сучасних методик врахування сумісної ро-боти системи «будівля–фундамент–основа», викладено теоретичні основи дослідження взаємодії такої системи, застосувавши метод граничних елементів з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Проведено числові дослідження взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Монографія розрахова-на на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів та аспірантів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії
Ольга Анатоліївна Гордієнко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-617-2

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Ком-плексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

Обкладинка для Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая
Володимир Віталійович Грабко, Юрій Володимирович Шевчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 128 с., ISBN 978-966-641-618-9

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонова-них методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем. Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття
Лілія Василівна Кучеренко, Олександр Михайлович Лівінський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 108 с., ISBN 978-966-641-615-8

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукату-рного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. роз-роблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологі-чного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засо-бів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

Обкладинка для Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики
Олена Петрівна Прозор, Віра Андріївна Петрук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 148 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-613-4

В монографії досліджено проблему формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю. Проведено аналіз підходів до визначення сутності понять «компетентність» та «компетенція» в науково-педагогічних джерелах, сформульовано поняття та виокремлено компоненти когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців. Презентовано технологію формування когнітивно-творчої компетенції студентів в процесі навчання вищої математики.

Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
Наталія Сергіївна Гончарук, Юлія Вікторівна Мокіна, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Обкладинка для Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Віталій Віталійович Зянько
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 172 с., ISBN 978-966-641-609-7

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

Обкладинка для Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж
Василь Михайлович Кутін, Сергій Валерійович Матвієнко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-607-3

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільчих мереж. Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю робото-здатності ізоляції відносно землі. Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням і експлуатацією розподільних мереж. Може використовуватися студентами та аспірантами, які спеціалізуються у вдосконаленні систем обслуговування розподільних мереж. 

Обкладинка для Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями
Марія Сергіївна Юхимчук, Світлана Михайлівна Москвіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-603-5

В монографії розглядається моделювання, дослідження, проектування та ефективне використання автоматичних систем з логічними законами управління для цього потрібно визначити залежність режимів роботи системи від її структури, від параметрів елементів, величини та виду зовнішнього впливу, параметричних збурень, оцінити стійкість системи. Оскільки більшість таких систем відносяться до класу релейних систем та систем з логічними управляючими пристроями, то в монографії розглядається сучасний стан методів моделювання та дослідження процесів в нелінійних автоматичних системах.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур
Володимир Осадчук, Олександр Осадчук, Сергій Барабан
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-599-1

В монографії проаналізовано сучасний стан вимірювальних перетворювачів для неруйнівного теплового контролю, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми та експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж
Олена Олександрівна Семенова, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-602-8

У монографії розглянуто основи теорії фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для використання у сучасних телекомунікаційних мережах, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених елементів та пристроїв на їх основі.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

Обкладинка для Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги
Євгеній Аркадійович Бондаренко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-595-3

В монографії розглядаються методологія, концепція, методи, засоби та критерії оцінювання колективного та індивідуального професійного ризику здоров’ю персоналу, що обслуговує електроустановки надвисокої напруги для його подальшої мінімізації. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, фахівців з електробезпеки та охорони праці, а також мо-же бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза
Валерій Іванович Савуляк, Олександр Борисович Янченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-598-4

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання високоміцних чавунів триботехнічного призначення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок розробки та впровадження нових процесів термічної обробки матриці чавунів на бейніт. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів
Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Ігорівна Молодецька
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-597-7

В монографії розглядаються шляхи вдосконалення процесу холодного гнуття широких заготовок з малопластичних металів щодо раціонального підбору їх геометричних параметрів. Побудовано регресійну модель про-цесу поперечного гнуття широких товстолистових заготовок. Вдосконале-но побудову діаграм пластичності за допомогою параметра, що враховує властивості матеріалу. Отримано залежності, які дозволяють визначати зу-силля, необхідні для штампування виробів z-подібного профілю, на основі кривої течії матеріалу та геометричних розмірів заготовки. Розроблено те-хнологічні рішення, що дозволяють зменшити силу деформування.

Обкладинка для Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»
Лариса Євстахіївна Азарова, Наталія Леонідівна Клочко, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 80 с., ISBN 978-966-641-596-0

Монографію присвячено проблемі жіночого щастя та втрачених ілю-зій у романі Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім». У творах порушено проблему небезпек, що криються у прагненні людини до повної реалізації свого призначення. Головними героями є жінки ХІХ століття, які були обмежені в можливостях реалізувати себе як особистість і бачили сенс у житті лише тоді, коли воно було сповнене любов’ю. Для наукових працівників, учителів, студентів, а також для тих, хто цікавиться ґендерними аспектами спілкування.

Обкладинка для Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів
Анатолій Миколайович Власенко, Світлана Володимирівна Риндюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 108 с., ISBN 978-966-641-587-8

В монографії висвітлені питання вдосконалення термічного способу руйнування залізобетонних виробів за допомогою плазмового устаткування, а також методика моделювання розрахунку теплопередачі в багатошаровому одновимірному та двовимірному неоднорідному середовищах за допомогою інтегрального методу прямих. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вдосконаленням способів терморуйнування матеріалів та дослідженням теплопровідності багатошарових середовищ.

Обкладинка для Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж
Георгій Сергійович Ратушняк, Ольга Ігорівна Ободянська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 128 с., ISBN 978-966-641-582-3

В монографії проаналізовано сучасний стан організаційно-технологічного та технічного забезпечення надійності та довговічності споруд систем газопостачання. Наведено концептуально-теоретичні основи управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності зовнішніх газорозподільних мереж. Запропоновано методи та моделі управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності споруд газорозподільних мереж.

Обкладинка для Світловодні сенсори температури точки роси природного газу Світловодні сенсори температури точки роси природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Катерина Юріївна Іоніна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-589-2

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі врахування нерівномірності зміни коефіцієнта відбиття вздовж світловода та постановки у відповідність вимірюваній температурі точки роси вихідного струму фотоприймача. В роботі наведені удосконалені математичні моделі поширення випромінювання в плоскому та полому світловодах, сенсорів точки роси на основі зовнішнього та внутрішнього багаторазового відбиття і розроблено засіб контролю температури точки роси зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Вікторович Дудник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-580-9

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано методи підвищення лінійності характеристики перетворення таких АЦП шляхом самокалібрування на базі: межових кодових комбінацій; таблиці перетворення «робочий код–цифровий еквівалент». Показано, що застосування запропонованих методів дозволяє покращувати точносні характеристики АЦП слідкувального типу. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму
Дмитро Валерійович Михалевський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-586-1

В монографії розглядаються питання неруйнівного вхідного та вихідного контролю виробів електронної техніки за рівнем власних низькочастотних шумів. Запропоновано нові шумові моделі біполярних та польових, а також інтегральних транзисторів, які враховують джерела шуму елементів схеми вмикання та зворотні зв’язки. Для підтвердження моделей було проведено експериментальні дослідження зв’язку інформативного параметра контролю з якісним показником надійності. На розроблені моделі було запропоновано засоби безпосереднього, відносного та спектрального контролю, для операцій вхідного та вихідного досліджень виробів електронної техніки

Обкладинка для Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
Роман Васильович Петрук, Анатолій Петрович Ранський, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-585-4

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

Обкладинка для Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів
Георгій Сергійович Ратушняк, Ігор Никифорович Дудар, Юрій Семенович Бікс
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 120 с., ISBN 978-966-641-583-0

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

Обкладинка для Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 346 с., ISBN 978-966-641-594-6

В монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та організаційно-економічних засад функціонування, удосконалення та перевірки ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств. Розвинуто методологічні положення концепції оптимального використання вторинних енергетичних ресурсів машинобудівного підприємства. Розглянуто основні напрямки диверсифікації та оптимізації джерел енергопостачання машинобудівних підприємств. Використано математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки.

Обкладинка для Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Наталія Олегівна Пунченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 147 с., ISBN 978-966-641-581-6

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ) широкосмугових сигналів, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення широкосмугових сигналів.

Обкладинка для Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-579-3

В монографії розглядаються питання щодо створення гідроімпульсного приводу установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, що дозволяє підвищити продуктивність процесу обробки таких деталей за рахунок накладання зовнішнього складнопросторового вібронавантаження. Описано проведені експериментальні дослідження процесів в системі приводу запропонованої установки в широких діапазонах зміни режимів роботи на основі яких визначені конструктивні параметри, які забезпечують стійку роботу приводу та встановлено раціональний режим обробки деталей складної конфігурації.

Обкладинка для Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами
Віталій Борисович Мокін, Володимир Григорович Сторчак, Євген Миколайович Крижановський, Олег Віталійович Гавенко, Вікторія Юріївна Балачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 194 с., ISBN 978-966-641-578-6

У монографії розглянуто інформаційні технології підвищення швидкості та комплексності автоматизованої обробки параметрів шарів геоінформаційних систем з геометричними мережами, на які впливають інші елементи систем.
Робота розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, екології та транспорту.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах
Петро Дем’янович Лежнюк, Олексій Афанасійович Ковальчук, Олександр Володимирович Нікіторович, Володимир Володимирович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 204 с., ISBN 978-966-641-577-9

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці
Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Володимир Васильович Нетребський, Віра Володимирівна Тептя
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 212 с., ISBN 978-966-641-576-2

В монографії розглянуто принцип найменшої дії (ПНД) і показано як він проявляється в електротехніці і електроенергетиці. Досліджується можливість формування умов самооптимізації нормальних режимів електроенергетичної системи на основі ПНД. Застосування ПНД розглядається щодо функціонування електричних систем з метою забезпечення умов для їх самоорганізації у відповідності з заданим критерієм оптимальності – втратами електроенергії. Ефективність використання ПНД показана на прикладі оптимального розподілу навантаження між електричними станціями. Показано, що ПНД доцільно використовувати для оптимізації режимів електроенергетичних систем.

Обкладинка для Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження
Руслан Станіславович Белзецький, Сергій Макарович Злепко, Сергій Васильович Тимчик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 156 с., ISBN 978-966-641-575-5

У монографії розглянуто біотехнічні системи дистанційного моніторингу функціонального стану людини в нормальних умовах та в умовах підвищеного емоційного навантаження. На основі розробленого методу моніторингу психоемоційного стану людини було створено апаратно-програмну систему, застосування якої дозволяє підвищити ефективність діяльності охоронних структур в умовах підвищеного емоційного навантаження. Для науковців, аспірантів, спеціалістів державних силових структур і органів безпеки.

Обкладинка для Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Вячеслав Губейович Мадьяров, Віктор Володимирович Усов, Юрій Григорович Ведміцький, Володимир Якович Ніколаєв, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 168 с., ISBN 978-966-641-573-1

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

Обкладинка для Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень
Віталій Володимирович Лукічов, Володимир Андрійович Лужецький, Анатолій Степанович Васюра
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-572-4

В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих даних. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування даних у зображення, які враховують взаємозв’язки між стеганографічними перетвореннями. На основі неадаптивної моделі вбудовування даних розроблено метод шаблонного вбудовування даних у вейвлет-коефіцієнти зображень на основі таблиці відповідності між таємними даними та значеннями шаблона, який дозволив збільшити пропускну здатність стегоканалу та забезпечити високу швидкість вбудовування.

Обкладинка для Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом
Сергій Володимирович Павлов, Тетяна Іванівна Козловська, Валентина Борисівна Василенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-570-0

У монографії розглянуто питання побудови оптико-електронних засобів діагностування стану периферичного кровообігу. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптико-електронних сенсорів для проведення як діагностичного, так і терапевтичного контролю уражених ділянок. Отримано нові співвідношення для розрахунку параметрів оптичного випромінювання в залежності від товщини біотканини та конструктивної побудови оптичного сенсора. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Обкладинка для Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами
Володимир Михайлович Дубовой, Галина Юріївна Дерман, Інна Віталіївна Пилипенко, Марсія Марісоль Байас
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-569-4

В монографії розглядається розвиток та удосконалення методів при-йняття рішень при управлінні розгалуженими технологічними процесами. Запропонована методологія прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами в умовах невизначеності. Розроблено модель таких процесів у вигляді невизначених графів та неоднорідну марковську модель взаємного впливу операцій. Подано підходи до прогнозування в умовах комбінованої невизначеності. Розроблено методи координації рі-шень. Запропоновано інформаційну технологію прийняття рішень та наве-дено приклади її практичного застосування при управлінні низкою розга-лужених технологічних процесів.

Обкладинка для Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи
Йосип Йосипович Білинський, Андрій Олександрович Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 124 с., ISBN 978-966-641-567-0

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення ультразвукових діагностичних зображень жовчовидільної системи і оцінювання геометричних розмірів об’єктів на такому зображенні. Наведено опис математичних моделей і методів адаптивної фільтрації та сегментації ультразвукових зображень, а також представлені результати практичних досліджень, що підтверджують ефективність запропонованих методів у порівнянні з відомими.

Обкладинка для Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я
Олександр Миколайович Ткаченко, Сергій Вікторович Хрущак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 116 с., ISBN 978-966-641-566-3

У монографії розглянуто питання ущільнення мовленнєвих сигналів на основі векторного квантування параметрів сигналу. Вдосконалено методи ущільнення параметрів сигналу за рахунок структуризації кодових книг, дельта-ущільнення. Розроблено методику та програмні засоби для дослідження запропонованих методів ущільнення. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою комп’ютерних систем ущільнення, передавання та зберігання мовленнєвих сигналів

Обкладинка для Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олександр Сергійович Звягін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-565-6

В монографії проаналізовано сучасний стан частотних перетворювачів для контролю вологості нафтопродуктів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів вологості з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів частотних перетворювачів вологості. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів вологості, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Анатоліївна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-564-9

У монографії представлено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми низької мотивації праці персоналу на підприємстві, що полягає у побудові математичних моделей, методів оцінювання та управління мотиваційним процесом на підприємстві.
Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студен-тів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

Обкладинка для Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
Олександр Володимирович Кобилянський, Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаіївна Кобилянська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 264 с., ISBN 978-966-641-563-2

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науках та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовані підходи та принципи відбору і конс-труювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Запропоновано технологію формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості
Сергій Михайлович Захарченко, Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Володимирович Бойко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-562-5

У монографії розглянуто питання підвищення точності циклічних АЦП із ваговою надлишковістю. Проведено аналіз статичних похибок і визначено зв’язок між похибками окремих елементів перетворювача та характеристикою перетворення АЦП. Запропоновано оригінальні алгоритми самокалібрування та структурні схеми АЦП, що підвищують точність цього класу пристроїв, які базуються на введенні інформаційної та структурної надлишковості.
Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ
Петро Дем’янович Лежнюк, Марина Василівна Кутіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-561-8

В монографії розглядаються питання релейного захисту та автоматики розподільних електричних мереж зі складною топологією напругою 6–35 кВ. Запропоновано метод виявлення обриву проводу та автоматизації процесу пошуку місця обриву в розподільній мережі 6–35 кВ. Розроблено математичну модель для визначення перехідного опору в місці падіння проводу на землю. Розроблено автоматизовану систему керування аварійним режимом обриву проводу, та пошуку місця пошкодження. Розрахована на фахівців з релейного захисту та автоматики електричних розподільних мереж.

Обкладинка для Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Юрійович Співак, Олександр Володимирович Грушко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-560-1

В монографії розглянуто задачі волочіння тонких дротів. Подано загальний аналіз основних положень теорії деформовності відносно сплавів з особливими електрофізичними властивостями. Описані методи отримання тонких дротів зі сплавів, що мають аномальні електрофізичні властивості. Розроблено методику складання технологічних маршрутів волочіння тонких термопарних дротів. Досліджено вплив історії деформування на електрофізичні властивості тонких термопарних дротів зі сплавів хромель, копель, та сплавів системи нікель–молібден, яку запропоновано в якості позитивної вітки термопар для термоелектричних генераторів струму на металевій основі.

Обкладинка для Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові
Оксана Володимирівна Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-559-5

Монографія є цілісним дослідженням усього корпусу аналітичних одиниць, уживаних для поєднання компонентів речення. Чітко визначено склад семантичних груп сполучних комплексів, указано на труднощі встановлення їхнього статусу в сучасній українській літературній мові та плутанину із вживанням коми всередині багатьох складених сполучників. Висновки, зроблені в дослідженні, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями.

Обкладинка для Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем
Микола Антонович Філинюк, Марія Володимирівна Богомолова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 148 с., ISBN 978-966-641-557-1

У монографії наведено результати розробки та дослідження елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем на основі одноперехідних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема, давачів, реактивних елементів, коливальних контурів, керованих елементів тощо. Розглянуто математичні моделі та параметри узагальнених перетворювачів імітансу на одноперехідних транзисторних структурах. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем.

Обкладинка для Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Василь Володимирович Онушко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-555-7

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі використання відмінностей у поглинаючих властивостях інфрачервоного випромінювання, що проходить через сухий природний газ і водяну пару. Наведені удосконалені математичні моделі перенесення випромінювання в середовищі вологого газу, інфрачервоного вимірювального перетворювача вологості на основі використання зворотних зв’язків, інфрачервоного двоканального засобу контролю вологості та розроблено принципово новий засіб контролю вологості зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації) Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації)
Алла Сергіївна Стадній
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-554-0

У монографії вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз нових оцінно-конотативних значень дієслів. Установлено оцінний потенціал конотативно маркованих дієслів; визначено структуру конотативно забарвленого дієслова, розглянуто закономірності виникнення та функціонування дієслівної конотації. Виділено й схарактеризовано лексико-семантичні групи конотативно маркованих дієслів. Для мовознавців, аспірантів, вчителів, журналістів, магістрантів та
студентів.

Обкладинка для Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки)
Валентина Юріївна Годлевська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 412 с., ISBN 978-966-641-552-6

В монографії здійснено комплексне дослідження історії Іспанії у роки консолідації демократичного режиму. Автором представлено систематизований комплекс факторів, які спричинили успішний перебіг перетворень, з’ясовано особливості модернізації іспанського суспільства в політичній, соціально-економічній та культурній сферах. Встановлено чинники, які сприяли тривалому перебуванню при владі Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.) та причини втрати нею престижу та довіри громадян. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів з всесвітньої історії, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Роман Володимирович Криночкін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 136 с., ISBN 978-966-641-550-6

В монографії проаналізовано сучасний стан пристроїв для визначення товщини плівок, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур. Розглянуто електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
Євген Тимофійович Володарський, Лариса Олександрівна Кошева
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 271 с., ISBN 978-966-641-549-6

Рассмотрены технические вопросы аккредитации испытательных лабораторий, пути достижения сопоставимости и взаимного признания результатов испытаний. Приведено обоснование выбора унифицированных показателей точности результатов испытаний и методов их оценивания. Рассмотрены примеры практического применения предложенных методов оценивания результатов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, разработчиков методик испытаний, аудиторов (асессоров), экспертов органов по аккредитации и других специалистов в сфере испытаний.

Обкладинка для Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею
Віктор Вікторович Біліченко, Олександр Леонідович Добровольський, Вадим Миколайович Ребедайло
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-548-9

В монографії розглядаються питання впливу параметрів шини, кутів встановлення керованих коліс на роботу сил тертя в плямі її контакту з опорною поверхнею, та на тягово-швидкісні властивості і паливну економічність автомобіля. Запропоновано новий підхід в розробленні математичної моделі для визначення роботи сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею, визначено фактори, що найсуттєвіше впливають на роботу цієї сили. Визначено оптимальні значення кутів установлення керованих коліс, що відповідають мінімальній роботі тертя, максимальному вибігу і мінімальній витраті пального автомобілем.

Обкладинка для Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Віталійович Богомолов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 144 с., ISBN 978-966-641-547-2

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур із покращеними статичними та динамічними характеристиками. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для динамічних характеристик двотактних підсилювальних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних аналогових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії
Георгій Сергійович Ратушняк, Катерина Володимирівна Анохіна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 148 с., ISBN 978-966-641-546-5

Обґрунтовано доцільність теоретичного та експериментального дослідження кінетики та механізмів біоконверсії для інтенсифікації процесу анаеробного бродіння субстрату за рахунок вдосконалення обладнання та технології. Розроблено математичну модель управління процесом біоконверсії шляхом вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біореакторів із застосуванням нечіткої логіки та лінгвістичних змінних, яка дозволяє оптимізувати параметри інтенсифікації анаеробного бродіння субстрату. В результаті оброблення експериментальних досліджень уточнено теоретично обґрунтовані фактори впливу параметрів перемішування на енергоефективність біореактора.

Обкладинка для Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій
Катерина Володимирівна Бауман, Іван Васильович Коц
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-545-8

Розглянуто питання розробки нової технології виготовлення бітумних емульсій на основі застосування кавітаційних процесів. Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість одержання емульсій, згідно з запропонованою технологією. Розроблено відповідне технологічне обладнання та встановлені оптимальні параметри й закономірності вибору вхідного тиску в потоці сировини, її температури, конструктивних співвідношень елементів вузла емульгування, що дозволяють отримувати емульсії із наперед заданими фізико-хімічними властивостями, згідно з технологічними вимогами державних будівельних стандартів України. Для студентів, аспірантів та науковців у галузі будівництва та технології будівельного виробництва.

Обкладинка для Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Іванович Черняк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 200 с., ISBN 978-966-641-542-7

Побітова потокова обробка у двійковій системі числення є одним з напрямів вирішення проблеми інформаційних зв’язків у цифровій техніці. Однак вона має обмежену функціональність через неможливість виконання побітового ділення в одному потоці з іншими арифметичними операціями. У монографії пропонується інформаційно-структурний підхід до повнофункціональної організації такої обробки на основі визначення оптимальної за витратами обладнання надлишкової системи числення та розробки у ній потокових методів і пристроїв зі зменшеними витратами обладнання для побітового виконання всіх арифметичних операцій.

Обкладинка для Ефективність праці у моделях розвитку підприємств Ефективність праці у моделях розвитку підприємств
Олег Васильович Мороз, Юлія Володимирівна Міронова, Борис Євсейович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-540-3

Монографія присвячена дослідженню та розробці теоретико-методологічних засад ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах, а також розробці практичних рекомендацій щодо напрямів її підвищення за сучасних умов. Розроблено методичний підхід до розрахунку та аналізування ефективності праці на підприємствах з використанням апарату нечітких множин, що дало змогу провести аналіз основних складових економічної, організаційної та соціальної ефективності праці. В роботі обґрунтовано організаційно-економічний механізм формування ефективності праці на підприємствах.

Обкладинка для Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти
Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 204 с., ISBN 978-966-641-536-6

В монографії розглянуто теоретико-методологічні і прикладні основи економіко-статистичного моделювання. Подано методичні прийоми аналізу і прогнозування техніко-економічних показників на основі економіко-статистичних моделей. Наведено приклади використання економіко-статистичних методів в дослідженнях та розв’язанні конкретних задач управ-ління діяльністю підприємств різних галузей агропромислового комплексу. Рекомендується для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, кого цікавить використання сучасних економіко-статистичних прийо-мів у дослідженнях та управлінні діяльністю підприємства (галузі).

Обкладинка для Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків
Володимир Маркусович Михалевич, Ярослав Володимирович Крупський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 236 с., ISBN 978-966-641-539-7

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій щодо підвищення рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів
Вікторія Леонідівна Гарнага, Ігор Никифорович Дудар
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 104 с., ISBN 978-966-641-538-0

В монографії розглядається питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів за рахунок введення хімічних добавок. Встановлено, що основними технологічними факторами, які впливають на процес формування бетонного виробу, є: склад суміші, тиск привантаження, температура прогрівання. Визначено оптимальний склад бетонних сумішей з хімічними добавками, досліджено фізико-механічні властивості бетону, розроблено математичну модель росту міцності в умовах термосилового впливу. Запропоновано спосіб термосилового впливу на бетонну суміш в спеціальних формах з використанням хімічних добавок, що забезпечує виготовлення бетонних виробів з підвищеними фізико-механічними показниками.

Обкладинка для Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Сергій Геннадійович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-537-3

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів, побудованих на базі мікросхем швидкодійних перетворювачів форми інформації. Для забезпечення високої роздільної здатності використовується процедура коригування, що базується на калібруванні аналого-цифрових перетворювачів. Запропоновано низку оригінальних рішень на рівні структур та алгоритмів функціонування. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення високочастотних сигналів.

Обкладинка для Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 168 с., ISBN 978-966-641-533-5

В монографії оцінюється НДС основ стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів мілкого закладання. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймає ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту і технології влаштування паль. Шляхом кореляційного аналізу отриманих даних запропоновано залежності, які дозволяють врахувати основні геометричні параметри та фізикомеханічні характеристики основи для оцінювання навантаження, що сприймає ростверк.

Обкладинка для Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
Володимир Маркусович Михалевич, Юрій Володимирович Добранюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 180 с., ISBN 978-966-641-532-8

В монографії розглянуто результати розв’язання актуальної наукової задачі в галузі деформівного твердого тіла – визначення напружено-деформованого та граничного станів матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні. З цією метою розроблено методику побудови моделей граничного стану матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків із застосуванням як скалярних, так і тензорних моделей накопичення пошкоджень, яка надала можливість вперше аналітично описати криву граничних деформацій в залежності від інтенсивності бочкоутворення.

Обкладинка для Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання
Алла Станіславівна Краєвська, Олена Омелянівна Мороз, Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-531-1

В монограф ії розроблено теоретичні положення, обґрунтовано методичні і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів санаторно-курортними підприємствами в умовах ринкової економіки. Визначено роль рекреаційних ресурсів в діяльності санаторно-курортних підприємств. Прийнявши за основний показник соціально-економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів обсяги реалізованих санаторно-курортних послуг, запропоновано впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 264 с., ISBN 978-966-641-530-4

 В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів магнітного поля, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів магнітного поля з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних перетворювачів магнітного поля. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів магнітного поля, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій
Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 316 с., ISBN 978-966-641-528-1

В монографії розглянуто теоретичні основи образного аналізу текстової інформації у відповідності до ідеї формалізації поняття образного сенсу через визначення його властивості та параметра. Запропоновано методи синтезу структурно-функціональних моделей системи образної обробки природномовного контенту. У межах функцій єдиної онтогенетичної системи з властивістю до самовдосконалення бази загальних знань образного сенсу отримано корисні моделі на рівні алгебраїчних операцій з мовними образами. Розроблено інформаційну технологію образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій, що дозволило отримати нові розв’язки семантико-залежних задач.

Обкладинка для Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-527-4

В монографії представлена методологія вирішення наукової проблеми ідентифікації моделей багатомасових електричних транспортних засобів під час руху поверхнями зі складним рельєфом, оптимальних за критерієм мінімуму витрат електроенергії, в умовах дії обмежень, обумовлених вимогами безпеки експлуатації та придатності для розв’язання інженерних задач енергозбереження під час експлуатації електричного транспорту. Розрахована на інженерів та науковців, які займаються моделюванням та оптимізацією руху електричних транспортних засобів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ, які спеціалізуються на розв’язанні цих науково-прикладних задач.