338 Titles

Монографії видавництва Вінницького Національного Технічного Університету

All Books

Обкладинка для Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода
Роман Романович Обертюх, Андрій Валентинович Слабкий
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 164 с., ISBN 978-966-641-625-7

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах
Геннадій Григорович Бортник, Микола Володимирович Васильківський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 140 с., ISBN 978-966-641-621-9

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а також систем цифрового оброблення сигналів.

Обкладинка для Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами
Іван Миколайович Меть, Алла Серафимівна Моргун
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 140 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-571-7

В монографії наведено огляд сучасних методик врахування сумісної ро-боти системи «будівля–фундамент–основа», викладено теоретичні основи дослідження взаємодії такої системи, застосувавши метод граничних елементів з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Проведено числові дослідження взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Монографія розрахова-на на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів та аспірантів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії Технології переробки хлорвмісних пестицидних препаратів з одержанням присадок до олив та інгібіторів корозії
Ольга Анатоліївна Гордієнко, Анатолій Петрович Ранський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-617-2

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Ком-плексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

Обкладинка для Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів електромеханічної системи гальмування трамвая
Володимир Віталійович Грабко, Юрій Володимирович Шевчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 128 с., ISBN 978-966-641-618-9

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонова-них методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем. Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

Обкладинка для Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття Тонкошарова технологія влаштування штукатурного покриття
Лілія Василівна Кучеренко, Олександр Михайлович Лівінський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2015, 108 с., ISBN 978-966-641-615-8

В монографії розглянуто технологічний процес влаштування штукату-рного покриття тонким шаром. Подано загальний аналіз сучасного стану організаційного та технічного рівня виробництва штукатурних робіт. роз-роблено ефективний штукатурний розчин на тонкомеленому карбонатному наповнювачі. Досліджено та встановлено оптимальні параметри технологі-чного процесу. Визначено та обґрунтовано номенклатуру необхідних засо-бів механізації. Запропоновано перспективні напрямки досліджень в галузі опоряджувальних робіт.

Обкладинка для Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики
Олена Петрівна Прозор, Віра Андріївна Петрук
Монографія : Електронний ресурс (PDF, 148 c.) , Вінниця: ВНТУ, 2015, ISBN 978-966-641-613-4

В монографії досліджено проблему формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю. Проведено аналіз підходів до визначення сутності понять «компетентність» та «компетенція» в науково-педагогічних джерелах, сформульовано поняття та виокремлено компоненти когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців. Презентовано технологію формування когнітивно-творчої компетенції студентів в процесі навчання вищої математики.

Обкладинка для Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходженням грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів
Наталія Сергіївна Гончарук, Юлія Вікторівна Мокіна, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 180 с., ISBN 978-966-641-611-0

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань. 

Обкладинка для Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпе-чення в умовах трансформаційних змін економіки України
Віталій Володимирович Зянько, Ірина Юріївна Єпіфанова, Віталій Віталійович Зянько
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 172 с., ISBN 978-966-641-609-7

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

Обкладинка для Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж Визначення умов роботоздатності розподільчих мереж
Василь Михайлович Кутін, Сергій Валерійович Матвієнко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 148 с., ISBN 978-966-641-607-3

У монографії розглянуто причини та характер зміни технічного стану ізоляції розподільних мереж. Проведено аналіз існуючих методів контролю ізоляції. Визначено умови роботоздатності ізоляції розподільчих мереж. Розглянуто спосіб побудови і конструкцію пристрою контролю робото-здатності ізоляції відносно землі. Книга розрахована на фахівців, які займаються проектуванням і експлуатацією розподільних мереж. Може використовуватися студентами та аспірантами, які спеціалізуються у вдосконаленні систем обслуговування розподільних мереж. 

Обкладинка для Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями
Марія Сергіївна Юхимчук, Світлана Михайлівна Москвіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 124 с., ISBN 978-966-641-603-5

В монографії розглядається моделювання, дослідження, проектування та ефективне використання автоматичних систем з логічними законами управління для цього потрібно визначити залежність режимів роботи системи від її структури, від параметрів елементів, величини та виду зовнішнього впливу, параметричних збурень, оцінити стійкість системи. Оскільки більшість таких систем відносяться до класу релейних систем та систем з логічними управляючими пристроями, то в монографії розглядається сучасний стан методів моделювання та дослідження процесів в нелінійних автоматичних системах.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур
Володимир Осадчук, Олександр Осадчук, Сергій Барабан
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 152 с., ISBN 978-966-641-599-1

В монографії проаналізовано сучасний стан вимірювальних перетворювачів для неруйнівного теплового контролю, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми та експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж Імпульсні логічні та нейронні елементи телекомунікаційних мереж
Олена Олександрівна Семенова, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2015, 132 с., ISBN 978-966-641-602-8

У монографії розглянуто основи теорії фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для використання у сучасних телекомунікаційних мережах, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених елементів та пристроїв на їх основі.
Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

Обкладинка для Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги
Євгеній Аркадійович Бондаренко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-595-3

В монографії розглядаються методологія, концепція, методи, засоби та критерії оцінювання колективного та індивідуального професійного ризику здоров’ю персоналу, що обслуговує електроустановки надвисокої напруги для його подальшої мінімізації. Робота розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, фахівців з електробезпеки та охорони праці, а також мо-же бути корисною студентам і аспірантам.

Обкладинка для Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза Економічні технології високоміцних графітизованих сплавів заліза
Валерій Іванович Савуляк, Олександр Борисович Янченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-598-4

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання високоміцних чавунів триботехнічного призначення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок розробки та впровадження нових процесів термічної обробки матриці чавунів на бейніт. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів
Олександр Володимирович Грушко, Тетяна Ігорівна Молодецька
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-597-7

В монографії розглядаються шляхи вдосконалення процесу холодного гнуття широких заготовок з малопластичних металів щодо раціонального підбору їх геометричних параметрів. Побудовано регресійну модель про-цесу поперечного гнуття широких товстолистових заготовок. Вдосконале-но побудову діаграм пластичності за допомогою параметра, що враховує властивості матеріалу. Отримано залежності, які дозволяють визначати зу-силля, необхідні для штампування виробів z-подібного профілю, на основі кривої течії матеріалу та геометричних розмірів заготовки. Розроблено те-хнологічні рішення, що дозволяють зменшити силу деформування.

Обкладинка для Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» Проблема жіночого щастя та втрачених ілюзій за романом Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім»
Лариса Євстахіївна Азарова, Наталія Леонідівна Клочко, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 80 с., ISBN 978-966-641-596-0

Монографію присвячено проблемі жіночого щастя та втрачених ілю-зій у романі Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім». У творах порушено проблему небезпек, що криються у прагненні людини до повної реалізації свого призначення. Головними героями є жінки ХІХ століття, які були обмежені в можливостях реалізувати себе як особистість і бачили сенс у житті лише тоді, коли воно було сповнене любов’ю. Для наукових працівників, учителів, студентів, а також для тих, хто цікавиться ґендерними аспектами спілкування.

Обкладинка для Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних виробів
Анатолій Миколайович Власенко, Світлана Володимирівна Риндюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 108 с., ISBN 978-966-641-587-8

В монографії висвітлені питання вдосконалення термічного способу руйнування залізобетонних виробів за допомогою плазмового устаткування, а також методика моделювання розрахунку теплопередачі в багатошаровому одновимірному та двовимірному неоднорідному середовищах за допомогою інтегрального методу прямих. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вдосконаленням способів терморуйнування матеріалів та дослідженням теплопровідності багатошарових середовищ.

Обкладинка для Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж Управління змістом проектів із забезпечення надійності зовнішніх газорозподільних мереж
Георгій Сергійович Ратушняк, Ольга Ігорівна Ободянська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 128 с., ISBN 978-966-641-582-3

В монографії проаналізовано сучасний стан організаційно-технологічного та технічного забезпечення надійності та довговічності споруд систем газопостачання. Наведено концептуально-теоретичні основи управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності зовнішніх газорозподільних мереж. Запропоновано методи та моделі управління проектами організаційно-технологічного забезпечення надійності та довговічності споруд газорозподільних мереж.

Обкладинка для Світловодні сенсори температури точки роси природного газу Світловодні сенсори температури точки роси природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Катерина Юріївна Іоніна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-589-2

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі врахування нерівномірності зміни коефіцієнта відбиття вздовж світловода та постановки у відповідність вимірюваній температурі точки роси вихідного струму фотоприймача. В роботі наведені удосконалені математичні моделі поширення випромінювання в плоскому та полому світловодах, сенсорів точки роси на основі зовнішнього та внутрішнього багаторазового відбиття і розроблено засіб контролю температури точки роси зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю Методи та засоби високоточного слідкувального аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Вікторович Дудник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-580-9

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано методи підвищення лінійності характеристики перетворення таких АЦП шляхом самокалібрування на базі: межових кодових комбінацій; таблиці перетворення «робочий код–цифровий еквівалент». Показано, що застосування запропонованих методів дозволяє покращувати точносні характеристики АЦП слідкувального типу. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму Неруйнівний контроль виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму
Дмитро Валерійович Михалевський, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-586-1

В монографії розглядаються питання неруйнівного вхідного та вихідного контролю виробів електронної техніки за рівнем власних низькочастотних шумів. Запропоновано нові шумові моделі біполярних та польових, а також інтегральних транзисторів, які враховують джерела шуму елементів схеми вмикання та зворотні зв’язки. Для підтвердження моделей було проведено експериментальні дослідження зв’язку інформативного параметра контролю з якісним показником надійності. На розроблені моделі було запропоновано засоби безпосереднього, відносного та спектрального контролю, для операцій вхідного та вихідного досліджень виробів електронної техніки

Обкладинка для Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів Комплексна переробка фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивація забруднених ґрунтів
Роман Васильович Петрук, Анатолій Петрович Ранський, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 136 с., ISBN 978-966-641-585-4

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

Обкладинка для Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів
Георгій Сергійович Ратушняк, Ігор Никифорович Дудар, Юрій Семенович Бікс
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 120 с., ISBN 978-966-641-583-0

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

Обкладинка для Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління
В’ячеслав Васильович Джеджула
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 346 с., ISBN 978-966-641-594-6

В монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та організаційно-економічних засад функціонування, удосконалення та перевірки ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств. Розвинуто методологічні положення концепції оптимального використання вторинних енергетичних ресурсів машинобудівного підприємства. Розглянуто основні напрямки диверсифікації та оптимізації джерел енергопостачання машинобудівних підприємств. Використано математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки.

Обкладинка для Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів Методи та пристрої оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів широкосмугових сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Василь Мартинович Кичак, Наталія Олегівна Пунченко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 147 с., ISBN 978-966-641-581-6

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ) широкосмугових сигналів, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення широкосмугових сигналів.

Обкладинка для Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом Віброабразивна обробка деталей на установках з гідроімпу-льсним приводом
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Олександр Дмитрович Манжілевський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-579-3

В монографії розглядаються питання щодо створення гідроімпульсного приводу установки для віброабразивної обробки деталей складної конфігурації, що дозволяє підвищити продуктивність процесу обробки таких деталей за рахунок накладання зовнішнього складнопросторового вібронавантаження. Описано проведені експериментальні дослідження процесів в системі приводу запропонованої установки в широких діапазонах зміни режимів роботи на основі яких визначені конструктивні параметри, які забезпечують стійку роботу приводу та встановлено раціональний режим обробки деталей складної конфігурації.

Обкладинка для Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами Інформаційні технології автоматизації обробки параметрів геоінформаційних систем з геометричними мережами
Віталій Борисович Мокін, Володимир Григорович Сторчак, Євген Миколайович Крижановський, Олег Віталійович Гавенко, Вікторія Юріївна Балачук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 194 с., ISBN 978-966-641-578-6

У монографії розглянуто інформаційні технології підвищення швидкості та комплексності автоматизованої обробки параметрів шарів геоінформаційних систем з геометричними мережами, на які впливають інші елементи систем.
Робота розрахована на працівників екологічних організацій, студентів та аспірантів ВНЗ, котрі спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, екології та транспорту.

Обкладинка для Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах
Петро Дем’янович Лежнюк, Олексій Афанасійович Ковальчук, Олександр Володимирович Нікіторович, Володимир Володимирович Кулик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 204 с., ISBN 978-966-641-577-9

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці Принцип найменшої дії в електротехніці та електроенергетиці
Петро Дем’янович Лежнюк, Володимир Володимирович Кулик, Володимир Васильович Нетребський, Віра Володимирівна Тептя
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 212 с., ISBN 978-966-641-576-2

В монографії розглянуто принцип найменшої дії (ПНД) і показано як він проявляється в електротехніці і електроенергетиці. Досліджується можливість формування умов самооптимізації нормальних режимів електроенергетичної системи на основі ПНД. Застосування ПНД розглядається щодо функціонування електричних систем з метою забезпечення умов для їх самоорганізації у відповідності з заданим критерієм оптимальності – втратами електроенергії. Ефективність використання ПНД показана на прикладі оптимального розподілу навантаження між електричними станціями. Показано, що ПНД доцільно використовувати для оптимізації режимів електроенергетичних систем.

Обкладинка для Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження Медико-технічне забезпечення діяльності силових структур в умовах підвищеного емоційного навантаження
Руслан Станіславович Белзецький, Сергій Макарович Злепко, Сергій Васильович Тимчик
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 156 с., ISBN 978-966-641-575-5

У монографії розглянуто біотехнічні системи дистанційного моніторингу функціонального стану людини в нормальних умовах та в умовах підвищеного емоційного навантаження. На основі розробленого методу моніторингу психоемоційного стану людини було створено апаратно-програмну систему, застосування якої дозволяє підвищити ефективність діяльності охоронних структур в умовах підвищеного емоційного навантаження. Для науковців, аспірантів, спеціалістів державних силових структур і органів безпеки.

Обкладинка для Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів Моніторинг, діагностування та прогнозування вібраційного стану гідроагрегатів
Василь Васильович Кухарчук, Самоїл Шулімович Кацив, Вячеслав Губейович Мадьяров, Віктор Володимирович Усов, Юрій Григорович Ведміцький, Володимир Якович Ніколаєв, Сергій Олександрович Биковський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 168 с., ISBN 978-966-641-573-1

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

Обкладинка для Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень
Віталій Володимирович Лукічов, Володимир Андрійович Лужецький, Анатолій Степанович Васюра
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 160 с., ISBN 978-966-641-572-4

В монографії розглянуто моделі і методи стеганографічного захисту інформації і визначено якості, що впливають на стійкість вбудованих даних. Наведено узагальнені моделі та методи неадаптивного й адаптивного вбудовування даних у зображення, які враховують взаємозв’язки між стеганографічними перетвореннями. На основі неадаптивної моделі вбудовування даних розроблено метод шаблонного вбудовування даних у вейвлет-коефіцієнти зображень на основі таблиці відповідності між таємними даними та значеннями шаблона, який дозволив збільшити пропускну здатність стегоканалу та забезпечити високу швидкість вбудовування.

Обкладинка для Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом
Сергій Володимирович Павлов, Тетяна Іванівна Козловська, Валентина Борисівна Василенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-570-0

У монографії розглянуто питання побудови оптико-електронних засобів діагностування стану периферичного кровообігу. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптико-електронних сенсорів для проведення як діагностичного, так і терапевтичного контролю уражених ділянок. Отримано нові співвідношення для розрахунку параметрів оптичного випромінювання в залежності від товщини біотканини та конструктивної побудови оптичного сенсора. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

Обкладинка для Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами
Володимир Михайлович Дубовой, Галина Юріївна Дерман, Інна Віталіївна Пилипенко, Марсія Марісоль Байас
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 216 с., ISBN 978-966-641-569-4

В монографії розглядається розвиток та удосконалення методів при-йняття рішень при управлінні розгалуженими технологічними процесами. Запропонована методологія прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами в умовах невизначеності. Розроблено модель таких процесів у вигляді невизначених графів та неоднорідну марковську модель взаємного впливу операцій. Подано підходи до прогнозування в умовах комбінованої невизначеності. Розроблено методи координації рі-шень. Запропоновано інформаційну технологію прийняття рішень та наве-дено приклади її практичного застосування при управлінні низкою розга-лужених технологічних процесів.

Обкладинка для Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи Методи та засоби оброблення ультразвукових зображень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи
Йосип Йосипович Білинський, Андрій Олександрович Мельничук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 124 с., ISBN 978-966-641-567-0

В монографії розглядаються питання цифрового оброблення ультразвукових діагностичних зображень жовчовидільної системи і оцінювання геометричних розмірів об’єктів на такому зображенні. Наведено опис математичних моделей і методів адаптивної фільтрації та сегментації ультразвукових зображень, а також представлені результати практичних досліджень, що підтверджують ефективність запропонованих методів у порівнянні з відомими.

Обкладинка для Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я Ущільнення параметрів мовленнєвого сигнал у на основі векторного квантуванн я
Олександр Миколайович Ткаченко, Сергій Вікторович Хрущак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 116 с., ISBN 978-966-641-566-3

У монографії розглянуто питання ущільнення мовленнєвих сигналів на основі векторного квантування параметрів сигналу. Вдосконалено методи ущільнення параметрів сигналу за рахунок структуризації кодових книг, дельта-ущільнення. Розроблено методику та програмні засоби для дослідження запропонованих методів ущільнення. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою комп’ютерних систем ущільнення, передавання та зберігання мовленнєвих сигналів

Обкладинка для Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів Частотні перетворювачі для контролю вологості нафтопродуктів
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олександр Сергійович Звягін
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-565-6

В монографії проаналізовано сучасний стан частотних перетворювачів для контролю вологості нафтопродуктів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів вологості з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів частотних перетворювачів вологості. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів вологості, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ольга Анатоліївна Ковальчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 140 с., ISBN 978-966-641-564-9

У монографії представлено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми низької мотивації праці персоналу на підприємстві, що полягає у побудові математичних моделей, методів оцінювання та управління мотиваційним процесом на підприємстві.
Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студен-тів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

Обкладинка для Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки жит тєдіяльності у студентів економічних спеціальностей
Олександр Володимирович Кобилянський, Софія Віталіївна Дембіцька, Ірина Миколаіївна Кобилянська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 264 с., ISBN 978-966-641-563-2

У монографії досліджено стан проблеми у філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науках та сучасній освітній практиці. Визначено і теоретично обґрунтовані підходи та принципи відбору і конс-труювання змісту освіти з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Запропоновано технологію формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фахівців економічного спрямування.

Обкладинка для Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості
Сергій Михайлович Захарченко, Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Володимирович Бойко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-562-5

У монографії розглянуто питання підвищення точності циклічних АЦП із ваговою надлишковістю. Проведено аналіз статичних похибок і визначено зв’язок між похибками окремих елементів перетворювача та характеристикою перетворення АЦП. Запропоновано оригінальні алгоритми самокалібрування та структурні схеми АЦП, що підвищують точність цього класу пристроїв, які базуються на введенні інформаційної та структурної надлишковості.
Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ Методи і засоби захисту від обриву проводу та пошук місця пошкодження в розподільній мережі зі складною топологією напругою 6–35 кВ
Петро Дем’янович Лежнюк, Марина Василівна Кутіна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 152 с., ISBN 978-966-641-561-8

В монографії розглядаються питання релейного захисту та автоматики розподільних електричних мереж зі складною топологією напругою 6–35 кВ. Запропоновано метод виявлення обриву проводу та автоматизації процесу пошуку місця обриву в розподільній мережі 6–35 кВ. Розроблено математичну модель для визначення перехідного опору в місці падіння проводу на землю. Розроблено автоматизовану систему керування аварійним режимом обриву проводу, та пошуку місця пошкодження. Розрахована на фахівців з релейного захисту та автоматики електричних розподільних мереж.

Обкладинка для Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів
Віталій Антонович Огородніков, Олександр Юрійович Співак, Олександр Володимирович Грушко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 112 с., ISBN 978-966-641-560-1

В монографії розглянуто задачі волочіння тонких дротів. Подано загальний аналіз основних положень теорії деформовності відносно сплавів з особливими електрофізичними властивостями. Описані методи отримання тонких дротів зі сплавів, що мають аномальні електрофізичні властивості. Розроблено методику складання технологічних маршрутів волочіння тонких термопарних дротів. Досліджено вплив історії деформування на електрофізичні властивості тонких термопарних дротів зі сплавів хромель, копель, та сплавів системи нікель–молібден, яку запропоновано в якості позитивної вітки термопар для термоелектричних генераторів струму на металевій основі.

Обкладинка для Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові Функціонально-семантична кореляція сполучників і сполу- чних комплексів у сучасній українській літературній мові
Оксана Володимирівна Ковтун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 144 с., ISBN 978-966-641-559-5

Монографія є цілісним дослідженням усього корпусу аналітичних одиниць, уживаних для поєднання компонентів речення. Чітко визначено склад семантичних груп сполучних комплексів, указано на труднощі встановлення їхнього статусу в сучасній українській літературній мові та плутанину із вживанням коми всередині багатьох складених сполучників. Висновки, зроблені в дослідженні, сприяють впорядкуванню складу сполучних засобів, з’ясуванню їхньої функціонально-стильової маркованості, визначенню перспектив поповнення сполучникової системи української літературної мови новими одиницями.

Обкладинка для Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем Одноперехідні узагальнені перетворювачі імітансу для елементів і пристроїв інформаційних-вимірювальних систем
Микола Антонович Філинюк, Марія Володимирівна Богомолова
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2014, 148 с., ISBN 978-966-641-557-1

У монографії наведено результати розробки та дослідження елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем на основі одноперехідних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема, давачів, реактивних елементів, коливальних контурів, керованих елементів тощо. Розглянуто математичні моделі та параметри узагальнених перетворювачів імітансу на одноперехідних транзисторних структурах. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем.

Обкладинка для Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу Метод і оптико-електронний засіб вимірювального контро- лю вологості природного газу
Йосип Йосипович Білинський, Василь Володимирович Онушко
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-555-7

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі використання відмінностей у поглинаючих властивостях інфрачервоного випромінювання, що проходить через сухий природний газ і водяну пару. Наведені удосконалені математичні моделі перенесення випромінювання в середовищі вологого газу, інфрачервоного вимірювального перетворювача вологості на основі використання зворотних зв’язків, інфрачервоного двоканального засобу контролю вологості та розроблено принципово новий засіб контролю вологості зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

Обкладинка для Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації) Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській лі- тературній мові (на матеріалі засобів масової інформації)
Алла Сергіївна Стадній
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2014, 132 с., ISBN 978-966-641-554-0

У монографії вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз нових оцінно-конотативних значень дієслів. Установлено оцінний потенціал конотативно маркованих дієслів; визначено структуру конотативно забарвленого дієслова, розглянуто закономірності виникнення та функціонування дієслівної конотації. Виділено й схарактеризовано лексико-семантичні групи конотативно маркованих дієслів. Для мовознавців, аспірантів, вчителів, журналістів, магістрантів та
студентів.

Обкладинка для Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки)
Валентина Юріївна Годлевська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 412 с., ISBN 978-966-641-552-6

В монографії здійснено комплексне дослідження історії Іспанії у роки консолідації демократичного режиму. Автором представлено систематизований комплекс факторів, які спричинили успішний перебіг перетворень, з’ясовано особливості модернізації іспанського суспільства в політичній, соціально-економічній та культурній сферах. Встановлено чинники, які сприяли тривалому перебуванню при владі Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.) та причини втрати нею престижу та довіри громадян. Монографія розрахована на наукових працівників, спеціалістів з всесвітньої історії, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором Радіовимірювальні перетворювачі для визначення товщини плівок на основі пристроїв з від’ємним опором
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Роман Володимирович Криночкін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 136 с., ISBN 978-966-641-550-6

В монографії проаналізовано сучасний стан пристроїв для визначення товщини плівок, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур. Розглянуто електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий
Євген Тимофійович Володарський, Лариса Олександрівна Кошева
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 271 с., ISBN 978-966-641-549-6

Рассмотрены технические вопросы аккредитации испытательных лабораторий, пути достижения сопоставимости и взаимного признания результатов испытаний. Приведено обоснование выбора унифицированных показателей точности результатов испытаний и методов их оценивания. Рассмотрены примеры практического применения предложенных методов оценивания результатов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, разработчиков методик испытаний, аудиторов (асессоров), экспертов органов по аккредитации и других специалистов в сфере испытаний.

Обкладинка для Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею
Віктор Вікторович Біліченко, Олександр Леонідович Добровольський, Вадим Миколайович Ребедайло
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-548-9

В монографії розглядаються питання впливу параметрів шини, кутів встановлення керованих коліс на роботу сил тертя в плямі її контакту з опорною поверхнею, та на тягово-швидкісні властивості і паливну економічність автомобіля. Запропоновано новий підхід в розробленні математичної моделі для визначення роботи сили тертя в контакті шини з опорною поверхнею, визначено фактори, що найсуттєвіше впливають на роботу цієї сили. Визначено оптимальні значення кутів установлення керованих коліс, що відповідають мінімальній роботі тертя, максимальному вибігу і мінімальній витраті пального автомобілем.

Обкладинка для Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем
Олексій Дмитрович Азаров, Сергій Віталійович Богомолов
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 144 с., ISBN 978-966-641-547-2

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур із покращеними статичними та динамічними характеристиками. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для динамічних характеристик двотактних підсилювальних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних аналогових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

Обкладинка для Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії Енергоефективні технологічні процеси та обладнання біоконверсії
Георгій Сергійович Ратушняк, Катерина Володимирівна Анохіна
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 148 с., ISBN 978-966-641-546-5

Обґрунтовано доцільність теоретичного та експериментального дослідження кінетики та механізмів біоконверсії для інтенсифікації процесу анаеробного бродіння субстрату за рахунок вдосконалення обладнання та технології. Розроблено математичну модель управління процесом біоконверсії шляхом вдосконалення конструктивно-технологічних параметрів біореакторів із застосуванням нечіткої логіки та лінгвістичних змінних, яка дозволяє оптимізувати параметри інтенсифікації анаеробного бродіння субстрату. В результаті оброблення експериментальних досліджень уточнено теоретично обґрунтовані фактори впливу параметрів перемішування на енергоефективність біореактора.

Обкладинка для Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій
Катерина Володимирівна Бауман, Іван Васильович Коц
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-545-8

Розглянуто питання розробки нової технології виготовлення бітумних емульсій на основі застосування кавітаційних процесів. Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість одержання емульсій, згідно з запропонованою технологією. Розроблено відповідне технологічне обладнання та встановлені оптимальні параметри й закономірності вибору вхідного тиску в потоці сировини, її температури, конструктивних співвідношень елементів вузла емульгування, що дозволяють отримувати емульсії із наперед заданими фізико-хімічними властивостями, згідно з технологічними вимогами державних будівельних стандартів України. Для студентів, аспірантів та науковців у галузі будівництва та технології будівельного виробництва.

Обкладинка для Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання Повнофункціональна побітова потокова арифметика зі зменшеними витратами обладнання
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Іванович Черняк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 200 с., ISBN 978-966-641-542-7

Побітова потокова обробка у двійковій системі числення є одним з напрямів вирішення проблеми інформаційних зв’язків у цифровій техніці. Однак вона має обмежену функціональність через неможливість виконання побітового ділення в одному потоці з іншими арифметичними операціями. У монографії пропонується інформаційно-структурний підхід до повнофункціональної організації такої обробки на основі визначення оптимальної за витратами обладнання надлишкової системи числення та розробки у ній потокових методів і пристроїв зі зменшеними витратами обладнання для побітового виконання всіх арифметичних операцій.

Обкладинка для Ефективність праці у моделях розвитку підприємств Ефективність праці у моделях розвитку підприємств
Олег Васильович Мороз, Юлія Володимирівна Міронова, Борис Євсейович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-540-3

Монографія присвячена дослідженню та розробці теоретико-методологічних засад ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах, а також розробці практичних рекомендацій щодо напрямів її підвищення за сучасних умов. Розроблено методичний підхід до розрахунку та аналізування ефективності праці на підприємствах з використанням апарату нечітких множин, що дало змогу провести аналіз основних складових економічної, організаційної та соціальної ефективності праці. В роботі обґрунтовано організаційно-економічний механізм формування ефективності праці на підприємствах.

Обкладинка для Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти
Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 204 с., ISBN 978-966-641-536-6

В монографії розглянуто теоретико-методологічні і прикладні основи економіко-статистичного моделювання. Подано методичні прийоми аналізу і прогнозування техніко-економічних показників на основі економіко-статистичних моделей. Наведено приклади використання економіко-статистичних методів в дослідженнях та розв’язанні конкретних задач управ-ління діяльністю підприємств різних галузей агропромислового комплексу. Рекомендується для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, кого цікавить використання сучасних економіко-статистичних прийо-мів у дослідженнях та управлінні діяльністю підприємства (галузі).

Обкладинка для Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики май- бутніх інженерів-механіків
Володимир Маркусович Михалевич, Ярослав Володимирович Крупський
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 236 с., ISBN 978-966-641-539-7

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій щодо підвищення рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів Хіміко-термосилова технологія дрібнорозмірних бетонних виробів
Вікторія Леонідівна Гарнага, Ігор Никифорович Дудар
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 104 с., ISBN 978-966-641-538-0

В монографії розглядається питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів за рахунок введення хімічних добавок. Встановлено, що основними технологічними факторами, які впливають на процес формування бетонного виробу, є: склад суміші, тиск привантаження, температура прогрівання. Визначено оптимальний склад бетонних сумішей з хімічними добавками, досліджено фізико-механічні властивості бетону, розроблено математичну модель росту міцності в умовах термосилового впливу. Запропоновано спосіб термосилового впливу на бетонну суміш в спеціальних формах з використанням хімічних добавок, що забезпечує виготовлення бетонних виробів з підвищеними фізико-механічними показниками.

Обкладинка для Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів Методи та засоби аналого-цифрового перетворення високо- частотних сигналів
Геннадій Григорович Бортник, Сергій Геннадійович Бортник, Василь Мартинович Кичак
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 128 с., ISBN 978-966-641-537-3

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів, побудованих на базі мікросхем швидкодійних перетворювачів форми інформації. Для забезпечення високої роздільної здатності використовується процедура коригування, що базується на калібруванні аналого-цифрових перетворювачів. Запропоновано низку оригінальних рішень на рівні структур та алгоритмів функціонування. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення високочастотних сигналів.

Обкладинка для Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів
Ірина Вікторівна Маєвська, Наталя Вікторівна Блащук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 168 с., ISBN 978-966-641-533-5

В монографії оцінюється НДС основ стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів мілкого закладання. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймає ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту і технології влаштування паль. Шляхом кореляційного аналізу отриманих даних запропоновано залежності, які дозволяють врахувати основні геометричні параметри та фізикомеханічні характеристики основи для оцінювання навантаження, що сприймає ростверк.

Обкладинка для Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні
Володимир Маркусович Михалевич, Юрій Володимирович Добранюк
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 180 с., ISBN 978-966-641-532-8

В монографії розглянуто результати розв’язання актуальної наукової задачі в галузі деформівного твердого тіла – визначення напружено-деформованого та граничного станів матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні. З цією метою розроблено методику побудови моделей граничного стану матеріалу бічної поверхні циліндричних зразків із застосуванням як скалярних, так і тензорних моделей накопичення пошкоджень, яка надала можливість вперше аналітично описати криву граничних деформацій в залежності від інтенсивності бочкоутворення.

Обкладинка для Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання
Алла Станіславівна Краєвська, Олена Омелянівна Мороз, Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2016, 168 с., ISBN 978-966-641-531-1

В монограф ії розроблено теоретичні положення, обґрунтовано методичні і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів санаторно-курортними підприємствами в умовах ринкової економіки. Визначено роль рекреаційних ресурсів в діяльності санаторно-курортних підприємств. Прийнявши за основний показник соціально-економічної ефективності використання рекреаційних ресурсів обсяги реалізованих санаторно-курортних послуг, запропоновано впровадження сучасних ринкових елементів і механізмів, які б сприяли розробленню та реалізації нових наукових технологій у сфері рекреації.

Обкладинка для Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом Мікроелектронні сенсори магнітного поля з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 264 с., ISBN 978-966-641-530-4

 В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів магнітного поля, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів магнітного поля з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних перетворювачів магнітного поля. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів магнітного поля, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій
Олег Володимирович Бісікало
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 316 с., ISBN 978-966-641-528-1

В монографії розглянуто теоретичні основи образного аналізу текстової інформації у відповідності до ідеї формалізації поняття образного сенсу через визначення його властивості та параметра. Запропоновано методи синтезу структурно-функціональних моделей системи образної обробки природномовного контенту. У межах функцій єдиної онтогенетичної системи з властивістю до самовдосконалення бази загальних знань образного сенсу отримано корисні моделі на рівні алгебраїчних операцій з мовними образами. Розроблено інформаційну технологію образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій, що дозволило отримати нові розв’язки семантико-залежних задач.

Обкладинка для Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом Моделювання та оптимізація руху багатомасових електричних транспортних засобів поверхнями зі складним рельєфом
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 192 с., ISBN 978-966-641-527-4

В монографії представлена методологія вирішення наукової проблеми ідентифікації моделей багатомасових електричних транспортних засобів під час руху поверхнями зі складним рельєфом, оптимальних за критерієм мінімуму витрат електроенергії, в умовах дії обмежень, обумовлених вимогами безпеки експлуатації та придатності для розв’язання інженерних задач енергозбереження під час експлуатації електричного транспорту. Розрахована на інженерів та науковців, які займаються моделюванням та оптимізацією руху електричних транспортних засобів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ, які спеціалізуються на розв’язанні цих науково-прикладних задач.

Обкладинка для Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 108 с., ISBN 978-966-641-525-0

Загальні механічні властивості ґрунтів, з яких складена наша планета Земля, з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані в вигляді визначальних законів (у вигляді рівнянь стану). В роботі розглядається актуальне питання сучасної механіки – розробка найбільш адекватної математичної моделі ґрунту. В роботі подано аналіз напрацьованих в механіці ґрунтів матеріалів з цього питання. Цей досвід є вельми корисний для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Методи захисту векторних зображень цифровими водяними знаками Методи захисту векторних зображень цифровими водяними знаками
Василь Васильович Карпінець, Юрій Євгенович Яремчук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 156 с., ISBN 978-966-641-524-3

В монографії розглядаються питання зменшення рівня спотворень векторних зображень внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ) при забезпеченні достатнього рівня стійкості до зловмисних атак та можливості витягування ЦВЗ без наявності оригіналу зображення. Запропоновано метод вбудовування ЦВЗ, який за рахунок використання двовимірного дискретного косинус-перетворення (ДКП) та особливих змін його високочастотних коефіцієнтів забезпечує зменшення рівня спотворення зображень при вбудовуванні ЦВЗ. Монографія розрахована на аспірантів та науковців, які займаються дослідженнями в галузі захисту інформації, а також на студентів ВНЗ.

Обкладинка для Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв Використання гідроімпульсного приводу в обладнанні переробних виробництв
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Роман Романович Обертюх, Олександр Васильович Поліщук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 116 с., ISBN 978-966-641-523-6

Розглянуто розв’язання задачі підвищення ефективності технологічних процесів переробки вторинних продуктів харчових переробних виробництв на основі результатів досліджень різних способів їх механічного зневоднення та розробки нового гідроімпульсного приводу для відповідного обладнання. Показано більш високу технологічну ефективність використання вібраційного способу механічного зневоднення та запропоновано нову конструктивну схему генератора імпульсів тиску для його реалізації. Наведено дослідження математичної моделі гідроімпульсного приводу обладнання та розроблено методику розрахунку його електромеханічної системи.

Обкладинка для Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
Володимир Олександрович Козловський, Ірина Валеріївна Причепа
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 184 с., ISBN 978-966-641-522-9

В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретичних положень, методичних та практичних аспектів управління інноваційним потенціалом підприємства. Розглянуто питання удосконалення системи управління інноваційним потенціалом промислових підприємств. Розроблено підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства, який ґрунтується на запропонованій моделі оцінювання інноваційного потенціалу. Обґрунтовано управлінські рішення, які спрямовані на підвищення ефективності використання інноваційних ресурсів та ефективності функціонування підприємства в цілому. Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Медичні інформаційні системи в діагностиці, лікуванні і прогнозуванні цукрового діабету Медичні інформаційні системи в діагностиці, лікуванні і прогнозуванні цукрового діабету
Сергій Макарович Злепко, Ігор Ізєвич Хаїмзон, Наталя Миколаївна Сурова, Пилип Григорович Прудиус, Сергій Васильович Тимчик, Олександр Юрійович Азархов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 188 с., ISBN 978-966-641-510-6

В монографії розглядаються розробка точних методів ранньої діагностики і прогнозування переддіабетичних станів, автоматизація і об’єктивізація цих процесів, а також підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет в умовах спеціалізованого медичного закладу шляхом створення медичної інформаційної системи «Автоматизована поліклініка ендокринологічного диспансеру».

Обкладинка для Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання
Валерій Аркадійович Довбиш, Ірина Іванівна Світлак
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 248 с., ISBN 978-966-641-517-5

У роботі вперше системно аналізуються основні питання правового регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу. Акцентовано увагу на правовому статусі сторін та суб’єктів зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, правилах його оформлення та цивільно-правових способах забезпечення виконання, означено правові засади розрахунків та платіжних умов у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу, окреслено правила застосування спеціальних санкцій до сторін цих договорів (контрактів). Монографія корисна для юристів, підприємців, студентів та аспірантів юридичного та економічного фаху.

Обкладинка для Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання
Іван Васильович Коц, Олена Петрівна Колісник
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 100 с., ISBN 978-966-641-509-0

 В монографії розглянуто питання ресурсозбереження під час тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальних камерах з використанням аеродинамічного нагрівання. Запропоновано нові конструктивні вирішення обладнання для здійснення технологічного процесу тепловологісної обробки. Запропоновані математичні моделі процесів тепломасообміну під час тепловологісної обробки з використанням аеродинамічного нагрівання. Наведені аналітичні залежності, які можна застосовувати при виконанні проектних розрахунків параметрів конструкцій аналогічного обладнання та при виборі раціональних режимі їх функціонування.

Обкладинка для Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю Елементи теорії побудови потенціометричних засобів вимірювального контролю активності іонів з підвищеною вірогідністю
Олександр Миколайович Васілевський, Володимир Миколайович Дідич
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, 176 с., ISBN 978-966-641-505-2

У монографії розроблені і науково обґрунтовані теоретичні засади і практичні аспекти підвищення вірогідності контролю активності іонів за допомогою потенціометричних засобів в складних умовах отримання вимірювальної інформації. Розроблено та математично описано удосконалений метод прямої потенціометрії, методи підвищення методичної та інструментальної складових вірогідності контролю, а також метрологічне забезпечення вимірювальних каналів активності іонів із врахуванням міжнародних підходів до оцінювання якості вимірювань.

Обкладинка для Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних уза- гальнених перетворювачів імітансу Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних уза- гальнених перетворювачів імітансу
Людмила Броніславівна Ліщинська
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 219 с., ISBN 978-966-641-507-6

В монографії наведені результати розробки і дослідження інформаційних пристроїв на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема частотно-вибіркових пристрої, логічних елементів, напівпровідникових помножувачів індуктивності, радіочастотних датчиків, управляючих елементів тощо. Книга розрахована на наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів, магістрів і студентів, які займаються дослідженням, проектуванням і розробкою інформаційних пристроїв і систем.

Обкладинка для Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Олена Олександрівна Селецька
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2013, 160 с., ISBN 978-966-641-506-9

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови радіовимірювальних оптичних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором для визначення часу плазмохімічного травлення. Розглянуто принципи побудови, експериментальні дослідження основних параметрів оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів оптичного випромінювання, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Комп’ютеризована система обліку електричної енергії Комп’ютеризована система обліку електричної енергії
Василь Васильович Кухарчук, Олександр Михайлович Заславський
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 152 с., ISBN 978-966-641-503-8

В монографії розглядаються принципи побудови апаратного, програмного і метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем обліку електричної енергії, а також зроблено спробу теоретичного узагальнення фізичної природи та математичного змісту похибок суто цифрових вимірювань, що пов`язані із застосуванням мікропроцесорної техніки. Запропоновано нові методи корекції похибок цифрових вимірювань електричних величин при автоматизованому обліку електричної енергії.

Обкладинка для Поетика лірики й епіки Дмитра Макогона Поетика лірики й епіки Дмитра Макогона
Олеся Дмитрівна Присяжна
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 160 с., ISBN 978-966-641-502-1

В монографії зроблено вперше комплексний аналіз літературної спадщини Дмитра Макогона в літературно-критичному контексті доби (на межі ХІХ і ХХ ст.) та в дискурсі самопізнання; обґрунтовано роль творчості Дмитра Макогона у висвітленні ідейно-естетичних пошуків митця, визначено проблемно-тематичні домінанти його приватних листів. Матеріали монографії розширюють можливості вивчення питань теорії й історії літератури, формування нових підходів до розуміння специфіки художнього мислення Дмитра Макогона, місця творчої спадщини у літературному процесі. Матеріал, теоретичні положення можуть бути використані під час викладання курсу «Історія української літератури» у ВНЗ.

Обкладинка для Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
Віталій Іванович Клочко, Альона Анатоліївна Коломієць
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 188 с., ISBN 978-966-641-501-4

В монографії розглядаються питання формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Запропоновано новий підхід до формування мотивів навчання, який базується на включенні у начальний процес матеріалів з історії науки. Розкривається методична система впровадження історичних матеріалів у навчальний процес з метою підвищення рівня мотивації студентів. Отримано комплекс методичних рекомендацій по підвищенню рівня мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Обкладинка для Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку Мікроелектронні сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку
Зенон Юрійович Готра, Сергій Володимирович Павлов, Роман Любомирович Голяка, Вальдемар Вуйцик, Олександр Володимирович Осадчук, Сергій Сергійович Куленко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 240 с., ISBN 978-966-641-500-7

В монографії розглядаються наукові проблеми розробки інтегральних сигнальних перетворювачів для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу, технологічних процесах фармакології тощо. Пропонуються нові підходи до їх електротеплового моделювання та запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що базуються на новітній мікроелектронній елементній базі. Монографія розрахована на фахівців, які працюють в галузі мікроелектроніки, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

Обкладинка для Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника Мультирежимний LS-гідропривод на базі пропорційного гідророзподільника
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Леонід Геннадійович Козлов, Олександр Васильович Петров
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 152 с., ISBN 978-966-641-499-4

В монографії розглянуто розв’язання наукової задачі розробки та дослідження нової схеми гідропривода, чутливого до навантаження, на базі пропорційного гідророзподільника, що працює у режимах розвантаження гідронасоса, регулювання витрати гідродвигуна, максимальної витрати гідродвигуна та захисту від перевантаження, і забезпечує роботу гідропривода із високими показниками ККД системи керування гідроприводом та необхідними динамічними та статичними характеристиками. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

Обкладинка для Робота пірамідальних паль на сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень Робота пірамідальних паль на сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень
Микола Миколайович Попович
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 116 с., ISBN 978-966-641-498-7

В монографії висвітлені питання спільної роботи з ґрунтом основи пірамідальних паль при дії вертикального, горизонтального і сумісній дії вертикального та горизонтального навантажень. Доведено позитивний вплив способу прикладання навантаження на несучу здатність палі. Запропоновано методику розрахунку. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням та проектуванням фундаментів під розпірні системи.

Обкладинка для Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ
Іван Васильович Коц, Віталій Володимирович Петрусь
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 196 с., ISBN 978-966-641-497-0

В монографії виконано огляд та аналіз відомих типів насосних агрегатів для перекачування різних середовищ та їх приводів і запропоновано нові конструкції насосів з гідроприводом. Наведено розроблені авторами математичні моделі динаміки робочого процесу та математичну модель для діагностування гідроприводних насосів з використанням теорії нечітких множин.
Наведено експериментальні та теоретичні дослідження з визначення основних параметрів мембранного насоса і його гідропривода, а також методику проектного розрахунку мембранного насоса з гідроприводом. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників наукових установ, аспірантів і студентів.

Обкладинка для Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів Вдосконалення методів і засобів діагностування високовольтних вимикачів
Олександр Євгенійович Рубаненко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 188 с., ISBN 978-966-641-496-3

В монографії розглянуто призначення, класифікацію, технічні характеристики високовольтних вимикачів. Виконано короткий аналіз використання цих вимикачів. Проведено дослідження причин пошкоджуваності та визначено діагностичні параметри. Показано основні методи випробувань, контролю параметрів та визначення стану вимикачів на їх основі. Книга розрахована на фахівців з діагностування та випробувань високовольтних вимикачів. Може використовуватись студентами, аспірантами
та інженерно-технічним працівникам, які обслуговують розподільні установки високої і надвисокої напруги.

Обкладинка для Електровихрові течії і пошук екстремуму Електровихрові течії і пошук екстремуму
Василь Харитонович Власюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 400 с., ISBN 978-966-641-494-9

На основі чисельного моделювання течій електропровідної рідини в технологічних процесах при великих значеннях параметрів виконано аналіз структури, геометрії течій, спричинених об’ємними силами: електромагнітними – від взаємодії робочого струму із власним магнітним полем, а також зовнішнім магнітним полем, однорідним і неоднорідним, і гравітаційним. Досліджені особливості перенесення тепла і речовини. Методами нелінійного і стохастичного програмування розв’язані мінімаксні задачі із споріднених областей механіки суцільного середовища.

Обкладинка для Технологія роздільного віброімпульсного формування каменебетонних виробів Технологія роздільного віброімпульсного формування каменебетонних виробів
Василь Петрович Загреба, Ігор Никифорович Дудар, Андрій Олександрович Коваленко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 92 с., ISBN 978-966-641-493-2

В монографії розглядаються теоретичні та практичні питання вдоскона-лення технології роздільного формування масивних малоармованих виробів із каменебетону. Запропонована математична модель визначення раціональ-ного співвідношення між кам’яною накидкою і дрібнозернистою бетонною сумішшю. Встановлено раціональні параметри режиму віброімпульсного формування каменебетонних виробів. Розроблена методика розрахунку і ре-комендації щодо підбору складу каменебетонної суміші. Результати дослід-но-промислових досліджень дозволяють вказати на доцільність впрова-дження методу при виготовленні масивних малоармованих виробів.

Обкладинка для LC-негатрони та їх застосування LC-негатрони та їх застосування
Микола Антонович Філинюк, Олександр Олександрович Лазарєв, Олена Валеріївна Войцеховська
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 308 с., ISBN 978-966-641-452-9

В монографії розглядаються питання властивостей LC-негатронів та побудови інформаційних електронних пристроїв на їх основі. Показано можливості застосування LC-негатронів в комутуючих, керуючих, частотно-вибіркових, коригуючих пристроях. Розглянуто використання LC-негатронів в сенсорах, логічних та нейронних елементах, а також як помножувачів реактивностей, з метою покращення технічних характеристик пристроїв. Розглянуто варіанти технічної реалізації LC-негатронів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, що займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

Обкладинка для Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом
Володимир Степанович Осадчук, Олександр Володимирович Осадчук, Юрій Андрійович Ющенко
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 140 с., ISBN 978-966-641-492-5

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів витрат газу, подано основи побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів витрат газу, аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Обкладинка для Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг Інтерактивний моніторинг автомобільних доріг
Володимир Олегович Алексієв, Олег Павлович Алексієв, Андрій Андрійович Видмиш, Володимир Остапович Хабаров
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2012, 144 с., ISBN 978-966-641-490-1

Наведено основні відомості про автомобільні мехатроніку, телематику та синергетику як нові напрями інформаційного розвитку транспортної інфраструктури міст та регіонів. Розглянуто застосування та створення на транспорті розподілених комп’ютерних систем та інтелектуальних технологій управління рухом наземних автотранспортних засобів. Монографія призначена для студентів технічних ВНЗ, магістрів, аспірантів та наукових співробітників транспортних та дорожніх організацій, що спеціалізуються на розробці і використанні сучасних комп’ютерних технологій на транспорті.

Обкладинка для Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів
Галина Григорівна Кашканова, Андрій Альбертович Кашканов
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 124 с., ISBN 978-966-641-485-7

В монографії розглядаються питання формування професійної спрямованості студентів засобами ігрових форм у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін. В роботі визначено та обґрунтовано основні принципи і методи, проведено відбір і критичний аналіз оцінок ефективності формування професійної спрямованості студентів; розроблено та впроваджено в навчальний процес ділову гру ДІАЛОГ, на основі якої експериментально перевірена ця методика. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які вивчають методику викладання фундаментальних дисциплін, педагогіку і психологію вищої освіти.

Обкладинка для Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 156 с., ISBN 978-966-641-495-6

В монографії досліджено можливості підвищення вірогідності контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ. Вдосконалено математичні моделі перенесення поляризованого випромінювання об’єктом контролю, що дозволило врахувати особливості форми і внутрішньої структури частинок. Запропоновано спектрополяриметричний метод контролю концентрацій частинок, що дає можливість більш точно розпізнавати частинки певного типу та визначати їх концентрацію. Розроблено автоматизований засіб контролю на основі спектрополяриметричного методу, проаналізовано його похибки та метрологічні характеристики.

Обкладинка для Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування
Олексій Дмитрович Азаров, Олександр Олександрович Решетнік, Володимир Анатолійович Гарнага
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 154 с., ISBN 978-966-641-486-4

У монографії розглянуто питання побудови високопродуктивних ЦАП із ваговою надлишковістю та змінними тривалостями тактів порозрядного наближення. У роботі досліджуються запропоновані методи підвищення продуктивності порозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів.

Обкладинка для Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова Методологічна основа художнього аналізу історичного про- цесу в творах Д. Балашова
Тетяна Миколаївна Пустовіт
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 180 с., ISBN 978-966-641-482-6

В монографії виявлено зв’язок між специфікою методологічної основи аналізу історичного процесу та художніми особливостями творів сучасного російського письменника Д. Балашова, в яких події історії осмислені з позицій пасіонарної теорії етногенезу Л. Гумільова, що стало підґрунтям для створення оригінальної концепції історичного розвитку російського етносу. Сформульовані висновки можуть бути використані під час вивчення питань розвитку сучасної історичної прози, при викладанні курсів теорії літератури, спецкурсів з історичної прози, у творчій діяльності наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Обкладинка для Діагностування технічного стану прискорювача трамвая Діагностування технічного стану прискорювача трамвая
Михайло Петрович Розводюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 66 с., ISBN 978-966-641-480-2

В монографії подано розроблені математичні моделі функціонування та оцінки технічного стану прискорювача трамвая, а також структури систем діагностування, реалізовані на запропонованих математичних моделях. Розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі пеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічної діагностики міського електротранспорту.

Обкладинка для Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення Розвиток орендних відносин земель сільськогосподарського призначення
Олеся Василівна Чаплигіна, Шиян Анатолій Антонович Антонович Шиян, Тетяна Тимофіївна Горобчук, Борис Євсійович Грабовецький
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 178 с., ISBN 978-966-641-479-6

В монографії описано метод визначення вартості землі сільськогосподарського призначення, метод узгодження інтересів власника та орендаря земель на основі теоретико-ігрового моделювання, виявлено перелік характеристик, які повинні бути складовими договору оренди земель сільськогосподарського призначення, розроблено методи підвищення ефективності орендних відносин, які залежать від рівня розвитку фінансової системи, технологій сільськогосподарського виробництва та якості земель сільськогосподарського призначення. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

Обкладинка для Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
Ірина Володимирівна Хом’юк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 380 с., ISBN 978-966-641-481-9

В монографії розглянуто питання пошуку оптимальних технологій формування базового рівня професійної мобільності в процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Наведено концептуальні основи формування професійної мобільності майбутніх інженерів. Проаналізовано структурні компоненти професійної мобільності, їхню сутність і вплив на взаємодію в системі вивчення фундаментальних дисциплін. Монографія розрахована для магістрів і аспірантів, що вивчають педагогіку та психологію вищої освіти та методику викладання фундаментальних дисциплін, викладачів та наукових співробітників.

Обкладинка для Метод граничних елементів в розрахунках схилів Метод граничних елементів в розрахунках схилів
Алла Серафимівна Моргун
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 95 с., ISBN 978-966-641-476-5

В монографії розглядаються актуальні питання визначення горизонтального тиску ґрунту на підпірні споруди, наведено закономірності механіки ґрунтів та їх прикладання до зазначених питань. Наведено теоретичні засади дослідження активного тиску ґрунту на підпірні стінки за числовим методом граничних елементів, результати числових досліджень порівняння з експериментами, з розрахунком за діючими ДБН, графічним методом, методом В. В. Соколовського. Розв’язання інженерних задач теорії стійкості підпірних споруд доповнюються числовими прикладами, що полегшує використання викладених методів в інженерній практиці. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Обкладинка для Економічна ефективність діяльності молокопереробних пі- дприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991– 2007 роки) Економічна ефективність діяльності молокопереробних пі- дприємств в період ринкових трансформацій в Україні (1991– 2007 роки)
Неля Семенівна Бєлінська, Олександр Йосипович Лесько
Монографія, Вінниця : ВНТУ, 2012, 280 с., ISBN 978-966-641-470-3

В роботі розглядається економічна ефективність господарювання молокопереробних підприємств із застосуванням концепції маркетингу за період з початку утворення держави по 2007 рік; зміни, які відбулися в молокопродуктовому підкомплексі АПК зі зміною власності на майно та засоби виробництва; аналізуються показники їх економічної і фінансової діяльності

Обкладинка для Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення
Анжеліка Олексіївна Азарова, Олена Вікторівна Антонюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 168 с., ISBN 978-966-641-472-7

У монографії розглядаються питання побудови математичних моделей та методів оцінювання стратегічного потенціалу підприємства на базі апаратів нечіткої логіки і нейронних мереж, які дозволяють врахувати змінювані в часі множини кількісних, якісних параметрів; мінімізувати як грошові, так і часові витрати на цей процес; точно та якісно оцінювати стратегічний потенціал підприємства за умов динамічного розвитку ринкового середовища.
Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студентів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

Обкладинка для Культурологічні виміри політичної комунікації Культурологічні виміри політичної комунікації
Світлана Георгіївна Денисюк
Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2012, 392 с., ISBN 978-966-641-471-0

Наведено концептуальні основи політичної комунікації в соціально-політичному дискурсі. Проаналізовано її культурологічні чинники та екзистенціальні домінанти, їх сутність і вплив на взаємодію в системі «влада–громадяни». Розкрито символічну природу політичної комунікації і роль міфотворчості в її формуванні. З’ясовано, що в умовах сучасного соціокультурного розвитку політичні технології є базисом усього політикокомунікативного простору. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців в галузі політології.